Vol 4, Broj 14, 7. travnja 2008.

Vol 4, Broj 14, 7. travnja 2008.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Proljeće… i rođendani! PDF
Aleksandar Džakula

Gost

Riječ župana Vukovarsko-srijemske županije PDF
Božo Galić

Stručni radovi

Svjetski dan zdravlja 2008. – “Zaštitite zdravlje od klimatskih promjena” PDF
Antoinette Kaić-Rak
Od urednice teme PDF
Kata Krešić
O nekim osobitostima zdravstvenih prilika u prošlosti Vukovarsko-srijemske županije PDF
Zvonimir Juzbašić
Razvoj zdravstvene zaštite u Vinkovcima PDF
Marija Jurković
Centar za rehabilitaciju “Mala Terezija” Vinkovci – prikaz rada PDF
Janja Mišić-Rudelić
Vukovar: zdravim načinom života do zdravog suživota PDF
Vesna Matejić, Tomislav Ruskaj
Procijepljenost u Vukovarsko-srijemskoj županiji u razdoblju 1998.-2007. godine PDF
Kata Krešić, Kruno Sokol, Ankica Ilić, Daniel Lipovčević
Epidemiološke osobitosti tuberkuloze u Vukovarsko-srijemskoj županiji u razdoblju 1998. – 2006. godine PDF
Ankica Ilić, Kata Krešić, Kruno Sokol, Daniel Lipovčević
Trihineloza – javnozdravstveni problem u Vukovarsko-srijemskoj županiji PDF
Kata Krešić, Kruno Sokol, Ankica Ilić, Josip Barić
Kampilobakter kao uzročnik enterokolitisa u mlade imunokompetentne žene PDF
Zdenka Trischler-Čeke, Vesna Matejić
Antirabična zaštita u Vukovarsko-srijemskoj županiji u razdoblju 2000.-2007. PDF
Kruno Sokol, Kata Krešić, Ankica Ilić
Ukratko o službi školske medicine PDF
Mirjana Bajramović
Sistematski pregledi učenika petih razreda u školskoj 2007/2008 godini na području ambulante školske medicine Županja PDF
Dario Arnautalić
Uloga Centra za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti u Medijskoj kampanji prevencije ovisnosti u Vukovarsko-srijemskoj županiji (The role of the Drug prevention Centar and outpatient treatment in Media campaign of prevention on drug abuse) PDF
Maša Pešec
Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke – Provedba u Vukovarsko-srijemskoj županiji PDF
Kata Krešić
Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva PDF
Ankica Ilić
Distribucija alergija dišnog sustava i uređenje prostora u Vinkovcima od 1995. do 2005. godine (1. dio) PDF
Mandica Sanković
Distribucija alergija dišnog sustava i uređenje prostora u Vinkovcima od 1995. do 2005. godine (2. dio) PDF
Mandica Sanković
Uvod u temu Trihineloza PDF
Borislav Aleraj
Aktualne epidemiološka obilježja trihineloze u Hrvatskoj PDF
Borislav Aleraj
Laboratorijska dijagnostika trihineloze PDF
Mario Sviben
Kliničke osobitosti i liječenje Trihineloze PDF
Ante Beus
Pravo sela na život i smrt (1) PDF
Karmen Lončarek
Pravo sela na život i smrt (2) PDF
Karmen Lončarek
Štampar za zdravlje na selu PDF
Andrija Štampar
Opažanja jednog radnika na unapređenju zdravlja na selu PDF
Andrija Štampar
Menadžment u sestrinstvu – viđenje profesionalnog razvoja PDF
Vesna Božan Mihelčić
Motivacija, kreativnost i sestrinstvo PDF
Lenka Kopačević, Ružica Protrkić
Standardi u sestrinskoj njezi PDF
Josipa Bišćan
Poštivanje i zaštita čovjeka PDF
Rahela Orlandini, Manda Pavičić, Silvija Pavleković, Adrijana Pavlić
Sestrinska dokumentacija – izvješća o padovima u SB Lipik PDF
Ljerka Pavković, Marija Ljevaković, Ljiljana Tutić
Sestrinska skrb za bolesnika nakon transplantacije srca PDF
Margita Poturić, Adriano Friganović
Edukacija bolesnika i obitelji PDF
Nikolina Hrastinski, Marica Salopek
Edukacija bolesnika oboljelih od ishemične bolesti srca PDF
Marija Ljubičić
Komunikacija u zdravstvenoj njezi bolesnika oboljelih od ishemične bolesti srca PDF
Marija Ljubičić
Komunikacija s bolesnikom u terminalnoj fazi bolesti PDF
Irena Benko
Kožne manifestacije vezane uz primjenu kemoterapije PDF
Marina Breberić
Doniranje organa – pristup obitelji potencijalnog donora organa i tkiva PDF
Valentina Krikšić
Humor kao vrlina PDF
Marija Ljubičić, Branka Lučić, Ivana Lenić, Mirjana Lakić, Snježana Kuševec
Sigurno i ekološko zbrinjavanje otpada nastalog pri liječenju šećerne bolesti PDF
Rosana Svetić Čišić, Ljubica Mendaš, Darinka Jurović, Olga Cvetko
Analiza učinkovitosti ratnog zdravstva – 2. dio (Health Care System Efficiency in War – part 2) PDF
Andrija Hebrang
Osvrt na program Vlade RH i Proračun za 2008 s pozicije stanja zdravstva u RH PDF
Mirando Mrsić, Ranko Stevanović
Perinatalni mortalitet u Rodilištu Opće bolnice Virovitica u razdoblju od 1967. do 2006. godine (Perinatal mortality in Virovitica General hospital Maternity ward in the period 1967 – 2006) PDF
Jadranko Šegregur
Problem institucijskog “pokrivanja” djece s teškoćama u razvoju u Hrvatskoj PDF
Joško Sindik
Hrvatska zdravstvena anketa 2008. – opis stanja i aktivnosti PDF
Adriana Andrić
Promjene u Programu obveznih cijepljenja u Republici Hrvatskoj u 2008. godini PDF
Bernard Kaić, Ira Gjenero-Margan, Borislav Aleraj, Tatjana Nemeth-Blažić, Željko Baklaić, Mate Ljubičić, Aleksandar Šimunović, Branko Kolarić, Iva Pem Novosel
Haemovigilance u Općoj bolnici Dubrovnik PDF
Vesna Polanda Lasica, Branko Knežević, Dolores Martinović
I okvirna psihološka procjena može doprinijeti prevenciji pojave posebnih potreba predškolske djece PDF
Joško Sindik
Zakonska utemeljenost zdravstveno – statističkih istraživanja u bolničkoj djelatnosti PDF
Ankica Smoljanović, Ivana Bočina, Mladen Smoljanović, Branimir Tomić
Analiza indikatora kvalitete zdravstvene njege na Internoj klinici (1. dio) PDF
Željka Benceković
Analiza indikatora kvalitete zdravstvene njege na Internoj klinici (2. dio) PDF
Željka Benceković
“Povezani zdravljem” – medijska kampanja Hrvatske mreže zdravih gradova PDF
Adriana Andrić
Prikaz rada centara za dobrovoljno HIV savjetovanje i testiranje u Hrvatskoj prema teorijama menadžerskih sustava PDF
Tatjana Nemeth Blažić
Narodni zdravstveni list – dvomjesečnik za unapređenje zdravstvene kulture PDF
Svjetlana Gašparović Babić
60 godina Svjetske zdravstvene organizacije PDF
Adriana Andrić
Lijekovi PDF
Josip Čulig
Djelotvorno znanje, medicinska etika i država PDF
Slobodan Lang
Edukacija iz javnog zdravstva PDF
Luka Kovačić
Djelotvorno znanje, medicinska etika i država PDF
Slobodan Lang
Promjene u smrtnosti djece nastale nakon osnivanja zdravstvene stanice u Velikoj Kopanici 1929. godine (1. dio) PDF
Josip Buljan
Promjene u smrtnosti djece nastale nakon osnivanja zdravstvene stanice u Velikoj Kopanici 1929. godine (2. dio) PDF
Josip Buljan
Prepiska Štampar – Adamič PDF
Slobodan Lang

Civilne udruge i zdravlje

Radionica “Osnovni principi javnog zagovaranja” – što, kako, kome se obraćamo kad želimo promjene (The workshop „Basics of public advocacy“- what, how, to whom we apply when we want some changes) PDF
Snježana Ivčić
Predstavljanje programskih alata Svjetske alijanse zdravstvenih profesionalaca za suzbijanje zloupotrebe lijekova (An introduction to the World Health Professions Alliance (WHPA) counterfeit medicines toolkit) PDF
Snježana Ivčić
Predstavljamo priručnik: „Debljina – uzroci i posljedice, prevencija i liječenje“ (Introducing a handbook «Fatness – causes and consequence, preventing and treatment) PDF
Sonja Njunjić
Predstavljamo: Udruga za prevenciju prekomjerne težine (ASSOCIATION FOR OVERWEIGHT PREVENTION) PDF
Sonja Njunjić
Radionica CMS-a za udruge KUZ-a (The workshop «CMS for Associations of CAH) PDF
Snježana Ivčić
Predstavljamo: Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest (Alzheimer) PDF
Ninoslav Mimica
Pristupačnost – osnovno ljudsko pravo na kretanje ( Accessibility – basic human right to movement) PDF
Mirjana Dobranović
3. globalni kongres pacijenata, Budimpešta, veljača 2008: NIŠTA O NAMA BEZ NAS! (Nothing about us without us!) PDF
Mensura Dražić
OŠ “Bol”, ul. Hrvatskih iseljenika 10 PDF
Snježana Ivčić

Vijesti

Otvoren Kolaborativni centar Svjetske zdravstvene organizacije za praćenje epidemije HIV/AIDS-a na Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ PDF
Ivana Božičević
Najava Konferencije Zdravih gradova PDF
Zvonimir Šostar
Osnovano i registrirano Hrvatsko društvo za farmakoekonomiku i ekonomiku zdravstva (HDF) (Newly established Croatian Society for Pharmacoeconomics and Health Economics) PDF
Ranko Stevanović
Gerontološko javnozdravstveni ljetopis Hrvatske 2004. – 2006. PDF
Nada Tomasović Mrčela
Najava kampanje “Pacijent u središtu zdravstvene zaštite” (Annoucement of Campaign „Patient Centred Healthcare“) PDF
Mensura Dražić
Zdravi život u poslovnom svijetu – Lako je biti učinkovit, ali sačuvati zdravlje… PDF
Zdenka Rukavina Slovjak
15. Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja – 1. najava programa PDF
Tea Vukušić Rukavina
4. dvogodišnja konferencija Sustainable Management Development Programa (SMDP) – Global Conference on Strengthening Public Health Management Capacity PDF
Tea Vukušić Rukavina