← Nazad


Bastos JIncidence, time trends and survival patterns of childhood pilocytic astrocytomas in Southern-Eastern Europe and SEER, US. J Neurooncol. 2017;131(1):163-75.

Autori: Georgakis MK, Karalexi MA, Kalogirou EI, Ryzhov A, Zborovskaya A, Dimitrova N, Eser S, Antunes L, Šekerija M, Zagar T, Bastos J, Agius D, Florea M, Coza D, Bouka E, Bourgioti C, Dana H, Hatzipantelis E, Moschovi M, Papadopoulos S, Sfakianos G, Papakonstantinou E, Polychronopoulou S, Sgouros S, Stefanaki K, Stiakaki E, Strantzia K, Zountsas B, Pourtsidis A, Patsouris E, Petridou ET
Godina: 2017

Central nervous system tumours among adolescents and young adults (15-39 years) in Southern and Eastern Europe: Registration improvements reveal higher incidence rates compared to the US. Eur J Cancer. 2017;86:46-58.

Autori: Georgakis MK, Panagopoulou P, Papathoma P, Tragiannidis A, Ryzhov A, Zivkovic-Perisic S, Eser S, Taraszkiewicz Ł, Šekerija M, Zagar T, Antunes L, Zborovskaya A, Bastos J, Florea M, Coza D, Demetriou A, Agius D, Strahinja RM, Sfakianos G, Nikas I, Kosmidis S, Razis E, Pourtsidis A, Kantzanou M, Dessypris N, Petridou ET
Godina: 2017

Malignant central nervous system tumors among adolescents and young adults (15-39 years old) in 14 Southern-Eastern European registries and the US Surveillance, Epidemiology, and End Results program: Mortality and survival patterns. Cancer. 2017;123(22):4458-71.

Autori: Georgakis MK, Papathoma P, Ryzhov A, Zivkovic-Perisic S, Eser S, Taraszkiewicz L, Šekerija M, Zagar T, Antunes L, Zborovskaya A, Bastos J, Florea M, Coza D, Demetriou A, Agius D, Strahinja RM, Themistocleous M, Tolia M, Tzanis S, Alexiou GA, Papanikolaou PG, Nomikos P, Kantzanou M, Dessypris N, Pourtsidis A, Petridou ET
Godina: 2017

Incidence and time trends of childhood lymphomas: findings from 14 Southern and Eastern European cancer registries and the Surveillance, Epidemiology and End Results, USA. Cancer Causes Control. 2016 Nov 1;27(11):1381-94.

Autori: Georgakis MK, Karalexi MA, Agius D, Antunes L, Bastos J, Coza D, Demetriou A, Dimitrova N, Eser S, Florea M, Ryzhov A
Godina: 2016

Incidence, time trends and survival patterns of childhood pilocytic astrocytomas in Southern-Eastern Europe and SEER, US. J Neurooncol. 2016 Oct 14:1-3.

Autori: Georgakis MK, Karalexi MA, Kalogirou EI, Ryzhov A, Zborovskaya A, Dimitrova N, Eser S, Antunes L, Šekerija M, Zagar T, Bastos J
Godina: 2016

Survival trends in childhood chronic myeloid leukaemia in Southern-Eastern Europe and the United States of America. Eur J Cancer. 2016 Nov 30;67:183-90.

Autori: Karalexi MA, Baka M, Ryzhov A, Zborovskaya A, Dimitrova N, Zivkovic S, Eser S, Antunes L, Šekerija M, Zagar T, Bastos J
Godina: 2016