← Nazad


Benjak TAktualnosti u projektu jedinstvenog dentalnog obrasca za djecu. U: V. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine, 30. ožujka – 02. travnja 2017., Opatija: Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora; 2017., str. 125.

Autori: Benjak T, Jurić H, Jurišić-Kvesić A, Malenica A, Pavic Simetin I, Radić M
Godina: 2017

A Comparative Study on Self-Perceived Health of Cyclists and Inactive Persons in Croatia. J Appl Health Sci. 2017; 3(2): 159-67.

Autori: Benjak T, Draušnik Ž, Lovretić V, Vuletić G
Godina: 2017

Prevalencija invaliditeta osoba u dobi 65+ u Republici Hrvatskoj. Treći hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Liječnički vjesnik 2016;138( Suppl 2.): 127-128.

Autori: Benjak T, Draušnik Ž, Mihel S, Štefančić V
Godina: 2016

Role of social support in quality of life of people with hearing impairment. Journal of Applied Health Sciences = Časopis za primijenjene zdravstvene znanosti. 2016;2(1):5-14. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/162918

Autori: Benjak T, Lovretić V, Pongrac K, Vuletić G
Godina: 2016

The child health care system of Croatia. J Pediatr. 2016;177:48-55.

Autori: Benjak T, Bralic I, Mayer D, Meštrović J, Mujkic A, Pavic Simetin I, Pristaš I, Radonic M, Rodin U, Stevanović R, Tomić B, Trošelj M
Godina: 2016

Skrb o osobama koje boluju od Alzheimerove bolesti. U: Knjiga sažetaka, Treći hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Liječnički vjesnik 2016;138 (Suppl 2):130-131.

Autori: Benjak T, Draušnik Ž, Mihel S, Štefančić V
Godina: 2016

Analiza dostupnosti ginekoloških pregleda ženama s tjelesnim invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Hrvatski časopis za javno zdravstvo [Internet]. 2016;12(47):15-18. Dostupno na: http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/2284

Autori: Benjak T, Draušnik Ž
Godina: 2016

Prevalencija invaliditeta uzrokovanog oštećenjem sluha u Republici Hrvatskoj. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja [Internet], 2016;52(1):140-149. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/161507

Autori: Benjak T, Draušnik Ž, Štefančić V
Godina: 2016

Praćenje nasilja nad osobama s invaliditetom temeljem podataka Hrvatskog registra o osobama s invaliditetom. Hrvatski časopis za javno zdravstvo. 2016;12(45):16-18. Dostupno na: http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/1980

Autori: Benjak T, Draušnik Ž, Ivanić M, Štefančić V
Godina: 2016

Can public health registries directly impact the quality of life of population. U: Dumičić K, Erjavec N, Pejić Bach M. Book of Abstracts of the ISCCRO – International Statistical Conference in Croatia; 5-6 May 2016; Zagreb, Croatia. Dostupno na: http://www.hsd-stat.hr/en/book_of_abstracts/

Autori: Benjak T, Draušnik Ž, Štefančić V
Godina: 2016

Europska zdravstvena anketa u Hrvatskoj 2014.-2015. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2016.

Autori: Antoljak N, Benjak T, Brkić Biloš I, Dečković-Vukres V, Erceg M, Ivičević Uhernik A, Kralj V, Krtalić S, Markelic M, Mihel S, Musić Milanović S, Muslić Lj, Nakić D, Poljičanin T, Šekerija M, Silobrčić Radić M, Stevanović R, Šupe Parun A
Godina: 2016

Treba li Hrvatska registar za demenciju i kako ga osnovati? Treći hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Lijec Vjesn 2016;138(Suppl 2.):115.

Autori: Bagarić Krakan L, Benjak T, Draušnik Ž, Škes M, Štefančić V
Godina: 2016

Prikaz kretanja KEP indeksa u Hrvatskoj i Europi. 2015;49(4):275-284.

Autori: Benjak T, Dečković-Vukres V, Filipović Zore I, Radić M, Rotim Ž
Godina: 2015

Prikaz pojedinih parametara iz izvješća o djelatnosti dentalne medicine od 2009. do 2013. godine. Acta stomatologica Croatica. 2015;49(2):85-91.

Autori: Benjak T, Radić M
Godina: 2015

Prekomjerna liječnička praksa: ničiji dobitak. Hrvatski časopis za javno zdravstvo. 11(44):111-116.

Autori: Benjak T, Erjavec K, Hunjak B, Poljičanin T, Varga S
Godina: 2015

Sporazum o javnozdravstvenoj interoperabilnosti. Hrvatski časopis za javno zdravstvo. 11(41):24.

Autori: Benjak T, Brkić M, Pajić V, Pleše B, Poljičanin T, Pristaš I
Godina: 2015

The Impacts of Media Messaging and Age and Sex Variance on Adolescent Smoking Habits in Croatia. Journal of Addiction Medicine 2015; 9(2):147-154.

Autori: Benjak T, Mayer D, Pavic Simetin I, Puntarić E, Puntarić I, Rodin U
Godina: 2015

Zanemarivanje i nasilje nad osobama s invaliditetom – epidemiološki podaci. U: Daniela Šincek, Ana Babić Čikeš, Dino Krupić (ur.). V. znanstveno – stručni skup posvećen pitanjima nasilja “e-nasilje – izazovi proučavanja i preveniranja nasilja u okviru novih medija“. Osijek: Filozofski fakultet u Osijeku; 2014. 18-18 str.

Autori: Benjak T, Vuletić G
Godina: 2014

Subjective wellbeing of cyclists and physically inactive subjects [Subjektivni osjećaj dobrobiti biciklista i tjelesno neaktivnih osoba]. Kinesiology. 2013;45(1):101-6.

Autori: Benjak T, Lovretić V, Vuletić G
Godina: 2013

Služba za socijalnu medicinu/javno zdravstvo, povijest, sadašnjost, budućnost. Hrvatski časopis za javno zdravstvo. 2013;

Autori: Benjak T, Dečković V, Ivičević Uhernik A, Rodin U, Tomić B, Trošelj M
Godina: 2013