← Nazad


Brkic Bilos IEpidemiologija kroničnih bolesti dišnog sustava. U: Tešić V, Jurčević Savić A, ur. 4. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; 16-18. svibnja 2019; Opatija Zagreb: Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko epidemiološko društvo; 2019. Str. 65.

Autori: Brkic Bilos I, Čukelj P, Jadrijević N, Sarajlić G, Fabijanić U, Erceg M
Godina: 2019

Važnost multisektorskog pristupa u smanjenju tereta kroničnih nezaraznih bolesti. Epidemiološki vjesnik. 2019;(12).

Autori: Brkić Biloš I, Kralj V
Godina: 2019

Kronična opstruktivna plućna bolest. Epidemiološki vjesnik. 2019;(3).

Autori: Brkić Biloš I, Čukelj P
Godina: 2019

Padovi u osoba starije životne dobi. U: Tešić V, Jurčević Savić A, ur. 4. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; 16-18. svibnja 2019; Opatija Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko epidemiološko društvo; 2019. Str. 32.

Autori: Brkić Biloš I, Čukelj P, Jadrijević N, Sarajlić G, Ćorić T, Erceg M, Mihel S, Silobrčić Radić M, Kralj V
Godina: 2019

Kako smanjiti rizik od padova? Adiva [Internet]. 2016. Dostupno na: http://www.adiva.hr/kako-smanjiti-rizik-od-padova.aspx

Autori: Brkić Biloš I
Godina: 2016