← Nazad


Dečković-Vukres VEuropska zdravstvena anketa u Hrvatskoj 2014.-2015. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2016.

Autori: Antoljak N, Benjak T, Brkić Biloš I, Dečković Vukres V, Erceg M, Ivičević Uhernik A, Kralj V, Krtalić S, Markelic M, Mihel S, Musić Milanović S, Muslić Lj, Nakić D, Poljičanin T, Silobrčić Radić M, Stevanović R, Šekerija M, Šupe Parun A
Godina: 2016

Analiza determinanti zdravlja s posebnim osvrtom na mortalitet i morbitet od kardiovaskularnih bolesti u Hrvatskoj: izvješće projekta. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 7.

Autori: Hrabak Žerjavić V, Dečković Vukres V, Erceg M
Godina: 2015

Prikaz kretanja KEP indeksa u Hrvatskoj i Europi. 2015;49(4):275-284.

Autori: Radić M, Benjak T, Dečković Vukres V, Rotim Ž, Filipović Zore I
Godina: 2015

National asbestos profile for Croatia. Banduch I, Lissner L: Asbestos-related occupational diseases in Central and East European Countries. Kooperationsstelle Hamburg 2013.

Autori: Dečković-Vukres V
Godina: 2013

Osnaživanje stručnih kapaciteta u medicini rada s ciljem poboljšanja zdravlja radnika starije životne dobi. Hrvatski časopis za javno zdravstvo, Vol. 9 (36), 2013.

Autori: Dečković-Vukres V, Ivičević Uhernik A, Mihel S
Godina: 2013