← Nazad


Erceg MEpidemiologija kroničnih bolesti dišnog sustava. U: Tešić V, Jurčević Savić A, ur. 4. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; 16-18. svibnja 2019; Opatija Zagreb: Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko epidemiološko društvo; 2019. Str. 65.

Autori: Brkic Bilos I, Čukelj P, Jadrijević N, Sarajlić G, Fabijanić U, Erceg M
Godina: 2019

Padovi u osoba starije životne dobi. U: Tešić V, Jurčević Savić A, ur. 4. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; 16-18. svibnja 2019; Opatija Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko epidemiološko društvo; 2019. Str. 32.

Autori: Brkić Biloš I, Čukelj P, Jadrijević N, Sarajlić G, Ćorić T, Erceg M, Mihel S, Silobrčić Radić M, Kralj V
Godina: 2019

Aktivnosti Hrvatskog društva za medicinsku informatiku tijekom 2018. godine. Bilten HDMI 2019;25(1):59-61.

Autori: Erceg M
Godina: 2019

Biomedical Informatics Workforce in Croatia: Qualitative Analysis of Teachers’ Opinions on Needs and Employment Opportunities. Stud Health Technol Inform. 2019;264:1921-2.

Autori: Fišter K, Belani H, Relić D, Erceg M
Godina: 2019

Prevalencija arterijske hipertenzije u korisnika primarne zdravstvene zaštite zabilježena u podacima CEZIH-a tijekom 2018. godine. U: Ilakovac V, Erceg M, ur. Medicinska informatika: zbornik radova 14. simpozija Hrvatskog društva za medicinsku informatiku; 28.-29. Studenoga 2019.; Zagreb. Med inform. 2019;14:51-52.

Autori: Kralj V, Vusio D, Erceg M
Godina: 2019

AB0543 Features associated with renal damage in patients with systematic lupus erythematosus deceased over a 10-year period. Ann Rheum Dis. 2019;78(Suppl.2):1733-1733.

Autori: Padjen I, Erceg M, Cerovec M, Mayer M, Stevanović R, Anić B
Godina: 2019

Važnost javnozdravstvenih kampanja u prevenciji spolno prenosivih infekcija. U: Knjiga sažetaka 11. hrvatskog kongresa o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama s međunarodnim sudjelovanjem; 10.-12. svibnja 2019.; Opatija. Zagreb: Hrvatsko društvo za urogenitalne i spolno prenosive infekcije HLZ-a; Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”; 2019.

Autori: Smoljo P, Nemeth Blažić T, Disković A, Erceg M, Beganović T, Meštrić S
Godina: 2019

Educational Landscape of Biomedical Informatics in Croatia: Who Are the Teachers and What Are Their Attitudes. Stud Health Technol Inform. 2018;255:217-21.

Autori: Fišter K, Hrabač P, Relić D, Išgum B, Erceg M
Godina: 2018

CROATIA. Integration of community HIV and HCV testing through a comprehensive sexual health approach: HUHIV – CheckPoint Zagreb. U: World Health Organization. Regional Office for Europe. Compendium of good practices in the health sector response to HIV in the WHO European Region. [Interent]. Copenhagen: WHO. Regional Office for Europe; 2018. [pristupljeno: 02.02.2019.] Str. 29-32. Dostupno na: http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/compendium-of-good-practices-in-the-health-sector-response-to-hiv-in-the-who-european-region

Autori: Nemeth Blažić T, Delaš Aždajić M, Beganović T, Disković A, Erceg M, Kosanović Ličina ML, Vince A
Godina: 2018

Trudnoća kod žena koje žive s HIV-om. U: HIVhep godišnjak za zdravstvene djelatnike, Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV), [Internet]. Zagreb: Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa; 2018. [pristupljeno 02.02.2019.]. Str. 69-73. Dostupno na: https://huhiv.hr/hivhep-godisnjak/

Autori: Nemeth Blažić T, Veček N, Erceg M
Godina: 2018

Disease characteristics and causes of early and late death in a group of Croatian patients with systemic lupus erythematosus deceased over a 10-year period. Croat Med J. 2018; 59: 3-12.

Autori: Padjen I, Cerovec M, Erceg M, Mayer M, Stevanović R, Anić B
Godina: 2018

Smjernice za unaprjeđenje elektroničkog zdravstvenog zapisa. Acta Med Croatica. 2017. 71:79-93. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/file/274474

Autori: Kern J, Bergman Marković B, Pale P, Heim I, Trnka B, Rafaj G, Lončarek K, Fišter K, Mađarić M, Deželić Đ, Ilakovac V, Erceg M, Pristaš I, Margan Šulc A, Vuletic S
Godina: 2017

Intervencija edukacijom putem digitalnih medija u prevenciji bolesti i promicanju spolnog i reproduktivnog zdravlja – platforma i mobilna aplikacija za mlade „Spolno zdravlje“. U: V. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine, 30. ožujka – 02. travnja 2017., Opatija: Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora; 2017.

Autori: Nemeth Blažić T, Disković A, Erceg M, Glamočanin S, Alković M, Pavic Simetin I
Godina: 2017

Razvoj i uspostava ONKO+ poruke. U: Ilakovac V, Kralik K., ur. Medicinska informatika 2017 : zbornik radova 13. Simpozija Hrvatskoga društva za medicinsku informatiku, Čakovec, 9. i 10. studenoga 2017. Zagreb: Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku, Medicinska naklada: 2017. Med Inform 2017;13:15-6.

Autori: Šekerija M, Antoljak N, Šupe Parun A, Nakić D, Skoko-Poljak D, Pažanin D, Pleše B, Pristaš I, Erceg M
Godina: 2017

Europska zdravstvena anketa u Hrvatskoj 2014.-2015. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2016.

Autori: Antoljak N, Benjak T, Brkić Biloš I, Dečković Vukres V, Erceg M, Ivičević Uhernik A, Kralj V, Krtalić S, Markelic M, Mihel S, Musić Milanović S, Muslić Lj, Nakić D, Poljičanin T, Silobrčić Radić M, Stevanović R, Šekerija M, Šupe Parun A
Godina: 2016

Istraživanje o provedbi preventivnih aktivnosti (programa/projekata) na području Republike Hrvatske tijekom 2015. godine. Hrvatski časopis za javno zdravstvo [Internet]. 2016. siječanj 7.;12(45):138-152. Dostupno na: http://www.hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/2243

Autori: Grgić A, Poljičanin T, Pristaš I, Skoko-Poljak D, Erceg M
Godina: 2016

Testiranje na HIV spašava život. ADIVAPlus [Internet]. 2016(197). Dostupno na: https://issuu.com/adiva25/docs/adiva_plus_br._197

Autori: Nemeth Blažić T, Erceg M
Godina: 2016

AB0460 causes of early and late death of patients with systemic lupus erythematosus overa 10-year period. Ann Rheum Dis. 2016;75 (suppl.2):1063-1064.

Autori: Padjen I, Erceg M, Cerovec M, Mayer M, Stevanović R, Anić B
Godina: 2016

Pregled europskih istraživanja o razlozima neodaziva ciljne populacije u preventivnim programima ranog otkrivanja raka. Hrvatski časopis za javno zdravstvo [Internet]. 2016 Feb 23;12(45):113-25. Dostupno na: http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/2102

Autori: Čukelj P, Antoljak N, Nakić D, Parun AŠ, Šekerija M, Erceg M
Godina: 2016

Rana dijagnostika leptospiroze-prikaz bolesnika. 3. Hrvatski epidemiološki kongres, Šibenik, 7-9 svibanj, 2015., str. 95.

Autori: Babic-Erceg A, Karlović-Martinković D, Santini M, Peršić Z, Vilibic-Cavlek T, Erceg M
Godina: 2015

Postoji li povezanost krvnog tlaka i razine obrazovanja? CroHort studija. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 78.

Autori: Erceg M, Ivičević Uhernik A, Kern J, Vuletic S
Godina: 2015

Analiza determinanti zdravlja s posebnim osvrtom na mortalitet i morbitet od kardiovaskularnih bolesti u Hrvatskoj: izvješće projekta. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 7.

Autori: Hrabak Žerjavić V, Dečković Vukres V, Erceg M
Godina: 2015

Dengue virus infection in Croatia: seroprevalence and entomological study. New Microbiol 2015; 38:93-6.

Autori: Pem-Novosel I, Vilibic-Cavlek T, Gjenero-Margan I, Kaic B, Babic-Erceg A, Merdic E, Medić A, Ljubic M, Pahor Dj, Erceg M
Godina: 2015

Istraživanje prevalencije denge infekcije u Hrvatskoj. 3. Hrvatski epidemiološki kongres, Šibenik, 7-9 svibanj, 2015., str. 113.

Autori: Pem-Novosel I, Vilibic-Cavlek T, Gjenero-Margan I, Kurečić-Filipović S, Aleraj B, Babic-Erceg A, Klobučar A, Kaic B, Miletić-Medved M, Jeličić P, Višekruna-Vučina V, Erceg M
Godina: 2015

Izazovi organizacije Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 61.

Autori: Plažanin D, Antoljak N, Jelavić M, Erceg M
Godina: 2015

Novi sustav upravljanja cjepivima. Hrvatski časopis za javno zdravstvo. 11(42):10.

Autori: Pleše B, Barto B, Erceg M, Pajić V, Pristaš I
Godina: 2015

Informacijski sustav za nadzor nad zaraznim bolestima. Hrvatski časopis za javno zdravstvo. 11(42):9.

Autori: Pleše B, Kurečić Filipović S, Erceg M, Durut Beslač D, Pristaš I
Godina: 2015

Uloga mreže Zavoda za javno zdravstvo u kriznim stanjima – iskustvo poplava iz 2014. godine. Hrvatski časopis za javno zdravstvo. 11(43):29-30.

Autori: Poljičanin T, Krešić K, Pavic Simetin I, Poljak V, Erceg M, Šimunović A, Jeličić P, Sokol K, Ilić A
Godina: 2015

Prevalence of Pneumocystis jirovecii pneumonia (2010-2013): the first Croatian report. Acta Microbiol Immunol Hung. 2014; Jun;61(2):181-8. DOI: 10.1556/AMicr.61.2014.2.8

Autori: Babic-Erceg A, Vilibic-Cavlek T, Erceg M, Mlinaric-Missoni E, Begovac J
Godina: 2014

Breme bolesti stanovništva Hrvatske – izazovi za budućnost.Hrvatski časopis za javno zdravstvo.2013:Vol 9, Broj 36. http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/268

Autori: Erceg M, Kralj V, Silobrčić Radić M, Brkić Biloš I, Pem Novosel I, Ćorić T, Katalinić D, Petrović G, Šekerija M
Godina: 2013

Epidemiologija kardiovaskularnih bolesti i kronične bubrežne bolesti. U: Reiner Ž, urednik. Prevencija ateroskleroze : kronična bubrežna bolest kao čimbenik rizika : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 9. travnja 2013. godine u Zagrebu. – Zagreb: HAZU, 2013. str. 41-50.

Autori: Poljičanin T, Kralj V, Erceg M
Godina: 2013

Epidemiološki prikaz mentalnih poremećaja u Hrvatskoj 1st International Congress: Person in medicine and Healthcare and 3rd Croatian Congress on Prevention and Rehabilitation in Psychiatry. Dubrovnik 18.-21. travanj 2013. Zbornik sažetaka str. 30.

Autori: Silobrčić Radić M, Erceg M
Godina: 2013

Epidemiološki prikaz mentalnih poremećaja u Hrvatskoj 1st International Congress: Person in medicine and Healthcare and 3rd Croatian Congress on Prevention and Rehabilitation in Psychiatry. Dubrovnik 18.-21. travanj 2013. Zbornik sažetaka str. 30.

Autori: Silobrčić Radić M, Erceg M
Godina: 2013