← Nazad


Heim ISmjernice za unaprjeđenje elektroničkog zdravstvenog zapisa. Acta Med Croatica. 2017. 71:79-93. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/file/274474

Autori: Bergman-Marković B, Deželić Đ, Erceg M, Fišter K, Heim I, Ilakovac V, Kern J, Lončarek K, Mađarić M, Margan Šulc A, Pale P, Pristaš I, Rafaj G, Trnka B, Vuletic S
Godina: 2017

Hrvatski javnozdravstveni prioriteti. U: Puntarić D, Ropac D, Jurčev-Savičević A, urednici. Javno zdravstvo. Osijek: Medicinska naklada, 2015. str. 111-198.

Autori: Brkić Biloš I, Heim I, Kolarić B, Kruhek-Leontić D, Medić A, Poljičanin T, Puntarić D, Ropac D, Šekerija M, Sikora M, Silobrčić Radić M, Štajduhar D, Znaor A
Godina: 2015

Kako je obuzdana smrtnost od akutnog infarkta miokarda u Republici Hrvatskoj. Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru. 2015(9):31-45.

Autori: Heim I, Ivanuša M, Ivanuša Z, Kralj V
Godina: 2015