← Nazad


Hrabak-Žerjavić VAnaliza determinanti zdravlja s posebnim osvrtom na mortalitet i morbitet od kardiovaskularnih bolesti u Hrvatskoj: izvješće projekta. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 7.

Autori: Hrabak Žerjavić V, Dečković Vukres V, Erceg M
Godina: 2015

Epidemiološki prikaz depresivnih poremećaja u Hrvatskoj. Medix; 2013; 106: 134-138.

Autori: Silobrčić Radić M, Hrabak-Žerjavić V
Godina: 2013