← Nazad


Kaić BMeasles outbreak: A warning sign of troubles ahead. Croat Med J. 2019;60(5):393-6.

Autori: Kaić B, Tešović G
Godina: 2019

Risk communication in measles outbreak, Croatia, 2018. High-level Meeting on Risk Communication for Public Health Emergencies: Risk Communication beyond the country borders. U: Sustainability: from rhetoric to results. CRS Asia Summit; 2019 Sep 18-19; Bangkok, Thailand.

Autori: Kurečić-Filipović S, Pem Novosel I, Višekruna Vučina V, Ilić M, Kaić B
Godina: 2019

Trendovi mortaliteta i morbiditeta kroničnih virusnih hepatitisa u Hrvatskoj / Trends in mortality and morbidity from chronic hepatitis in Croatia. U: 12. hrvatski kongres kliničke mikrobiologije i 9. hrvatski kongres o infektivnim bolestima Hrvatskoga liječničkog zbora CROCMID: book of abstracts; 2019 Oct 24-27; Split, Croatia. Split: CROCMID; 2019. (abstract)

Autori: Nemeth Blažić T, Kaić B
Godina: 2019

Napredak prema eliminaciji hepatitisa B i C do 2030. u Hrvatskoj: Nacrt nacionalne strategije za prevenciju i kontrolu virusnih hepatitisa. U: Tešić V, Jurčević Savić A, ur. 4. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; 16-18. svibnja 2019; Opatija Zagreb: Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko epidemiološko društvo; 2019.

Autori: Nemeth Blažić T, Kaić B, Kurečić Filipović S, Ilić M, Višekruna Vučina V, Vince A
Godina: 2019