← Nazad


Kaic BPrikaz slučaja provedbe protuepidemijske mjere dezinsekcije komaraca u Zagrebu zbog pojave importiranog slučaja bolesti uzrokovane Zika virusom. U: Korunić J. Znanstveno-stručno-edukativni seminar DDD i ZUPP 2016 : 800. obljetnica od odlaska hrvatskih hospitalaca u Križarski rat i 70. obljetnica od ustroja državne DDD djelatnosti u Republici Hrvatskoj : zbornik radova, Moščenićka Draga, 4.-7. travnja 2017. Zagreb : Korunić, 2017. Str. 79-86.

Autori: Janev Holcer, Jeličić P, Capak K, Trumbetić I, Kaic B, Babic-Erceg A, Vilibic-Cavlek T
Godina: 2017

Program obveznog cijepljenja u Republici Hrvatskoj. U: Bralić I, urednica. Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi – Cijepljenje i cjepiva, probir razvojnog poremećaja kuka. Zagreb: Medicinska naklada 2016.

Autori: Kaic B, Višekruna Vučina V, Nemeth Blaić T
Godina: 2016

Smjernice za postupanje kod izloženosti virusima koji se prenose krvlju. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo, 2016. Dostupno na: http://www.hed-hlz.com.hr/sadrzaj/publikacije/HED_smjernice_za_ubodne_incidente.pdf

Autori: Lakić M, Tešić V, Rizvan P, Nemeth Blažić T, Kaic B, Jergović M, Dabelić P
Godina: 2016

Ospice i rubela na području Hrvatske, 2001-2015. godine. U: Knjiga sažetaka CROCMID 2016; 20.-22. listopad 2016.; Poreč, Hrvatska. str. 225-6.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Ivancic-Jelecki J, Forcic D, Babic-Erceg A, Šantak M, Tabain I, Tešović G, Vojnović G, Milašinčić Lj, Artl S, Kaic B
Godina: 2016

Registar nuspojava cijepljenja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. U: Bralić I, urednica. Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi – Cijepljenje i cjepiva, probir razvojnog poremećaja kuka. Zagreb: Medicinska naklada; 2016. str. 55-65.

Autori: Višekruna Vučina V, Kurečić Filipović S, Pem Novosel I, Petrović G, Lovric Z, Kaic B
Godina: 2016

Djelotvornost cjepiva protiv parotitisa, soj L-Zagreb, u uvjetima niske cirkulacije prirodnog soja virusa mumpsa u populaciji. U. Miškulin M, Kolarić B, ur. Knjiga sažetaka 3. Hrvatskog epidemiološkog kongresa. Šibenik: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015, str. 104

Autori: Kurečić Filipović S, Gjenero Margan I, Kaic B, Kolarić B, Pem Novosel I, Višekruna Vučina V
Godina: 2015

Influenza vaccine effectiveness estimates in Croatia in 2010–2011: a season with predominant circulation of A(H1N1)pdm09 influenza virus. Epidemiol Infect. 2015;143(12):2596-603 – u prilogu

Autori: Kurečić Filipović S, Gjenero-Margan I, Kissling E, Kaic B, Cvitkovic A
Godina: 2015

Dengue virus infection in Croatia: seroprevalence and entomological study. New Microbiol 2015; 38:93-6.

Autori: Pem-Novosel I, Vilibic-Cavlek T, Gjenero-Margan I, Kaic B, Babic-Erceg A, Merdic E, Medić A, Ljubic M, Pahor Dj, Erceg M
Godina: 2015

Istraživanje prevalencije denge infekcije u Hrvatskoj. 3. Hrvatski epidemiološki kongres, Šibenik, 7-9 svibanj, 2015., str. 113.

Autori: Pem-Novosel I, Vilibic-Cavlek T, Gjenero-Margan I, Kurečić-Filipović S, Aleraj B, Babic-Erceg A, Klobučar A, Kaic B, Miletić-Medved M, Jeličić P, Višekruna-Vučina V, Erceg M
Godina: 2015

Dengue virusne infekcije na području Hrvatske. Znanstveno-stručni simpozij “Zoonoze”. Slavonski Brod, 28-30. svibanj 2015., str. 11 (sažetak)

Autori: Pem-Novosel I, Vilibic-Cavlek T, Gjenero-Margan I, Kurečić-Filipović S, Aleraj B, Babic-Erceg A, Klobučar A, Miletić-Medved M, Kaic B
Godina: 2015

Prevalence and dynamics of cytomegalovirus infection among patients undergoing chronic hemodialysis. Indian J Nephrol 2015; 25(2):95-8.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Kolarić B, Ljubin-Sternak S, Kos M, Kaic B, Mlinaric-Galinovic G
Godina: 2015

Epidemiology of hepatitis C in Croatia in the European context. World J Gastroenterol 2015; 21(32):9476-93.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Kučinar J, Kaic B, Vilibic M, Pandak N, Barbic Lj, Stevanovic V, Vranes J
Godina: 2015

Serološki dokaz infekcije chikungunya virusom na području Istarske županije. 3. Hrvatski epidemiološki kongres, Šibenik, 7-9 svibanj, 2015., str. 100.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Kučinar J, Pem-Novosel I, Gjenero-Margan I, Kurečić-Filipović S, Kaic B, Valić J, Skopljak V, Mlinaric-Galinovic G
Godina: 2015

Humane infekcije uzrokovane arbovirusima na području Hrvatske: epidemiološke i kliničke značajke. Znanstveno-stručni simpozij “Zoonoze”. Slavonski Brod, 28-30. svibanj 2015., str. 8.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Pem-Novosel I, Barbic Lj, Santini M, Savić V, Pandak N, Perić Lj, Kokic I, Kaic B, Stevanovic V, Baršić B, Klobučar A, Gjenero-Margan I, Petrović G, Mlinaric-Galinovic G
Godina: 2015

Nove arbovirusne infekcije u Hrvatskoj. 3. Hrvatski epidemiološki kongres, Šibenik, 7-9 svibanj, 2015. str. 112.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Pem-Novosel I, Barbic Lj, Savić V, Santini M, Kurečić-Filipović S, Babic-Erceg A, Stevanovic V, Pandak N, Klobučar A, Kaic B, Gjenero-Margan I, Mlinaric-Galinovic G
Godina: 2015

Seroprevalence and entomological study on chikungunya virus at the Croatian littoral. Acta Microbiol Immunol Hung 2015; 62(2):199-206.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Pem-Novosel I, Kaic B, Babic-Erceg A, Kučinar J, Klobučar A, Medić A, Pahor Dj, Barac-Juretic K, Gjenero-Margan I
Godina: 2015

Dob primjene kombiniranih cjepiva koja sadrže acelularnu pertusis komponentu i obuhvati prijavljivanja nuspojava u Hrvatskoj 2008.-2010. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 125.

Autori: Višekruna Vučina V, Gjenero Margan I, Kurečić Filipović S, Pem Novosel I, Kaic B
Godina: 2015

Cost-effectiveness of pneumococcal conjugate vaccination in Croatia. Vaccine. 2015 May 7;33 Suppl 1:A209-A218.

Autori: Višekruna Vučina V, Kurečić Filipović S, Kožnjak N, Stamenić V, Clark A, Mounaud B, Blau J, Hoestlandt C, Kaic B
Godina: 2015

Dob primjene kombiniranih cjepiva koja sadrže acelularnu pertusis komponentu i obuhvati prijavljivanja nuspojava u Hrvatskoj 2008-2010. U: Knjiga sažetaka 3.Hrvatskog epidemiološkog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem, Šibenik, 7-9. svibanj, 2015. str 125.

Autori: Višekruna-Vučina V, Gjenero-Margan I, Kurečić-Filipović S, Pem-Novosel I, Kaic B
Godina: 2015

Epidemiološka intervencija – kemoprofilaksa azitromicinom u suzbijanju epidemije upale pluća u domu za psihički bolesne odrasle osobe Orehovica. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 98.

Autori: Vrbanec Megla L, Smilović V, Tarandek Strnad S, Kaic B
Godina: 2015

Screening for HBsAg, HCV and HIV among pregnant women, Istria County, 2011-2012. Med Jad. 2014;44(1-2):45-50.

Autori: Kučinar J, Vilibic-Cavlek T, Kaic B, Kolarić B
Godina: 2014

Eradikacija poliomijelitisa – korak do cilja. Acta med Croatica. 2014;68:327-35.

Autori: Ljubin-Sternak S, Kaic B, Vilibic-Cavlek T, Mlinaric-Galinovic G
Godina: 2014

Enhanced epidemic intelligence using a web-based screening system during the 2010 FIFA World Cup in South Africa. Euro Surveill. 2014 May 8;19(18). pii: 20796.

Autori: Mantero J, Szegedi E, Payne Hallstrom L, Lenglet A, Depoortere E, Kaic B, Blumberg L, Linge JP, Coulombier D
Godina: 2014

Virus krpeljnog encefalitisa: epidemiološka i klinička slika, dijagnostika i prevencija. Acta Med Croatica. 2014; 68(4-5):393-404.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Barbic Lj, Pandak N, Pem-Novosel I, Stevanovic V, Kaic B, Mlinaric-Galinovic G
Godina: 2014

First evidence of simultaneous occurrence of West Nile virus and Usutu virus neuroinvasive disease in humans in Croatia during the 2013 outbreak. Infection 2014; 42(4):689-95. doi.10.1007/s15010-014-0625-1.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Kaic B, Barbic L, Pem-Novosel I, Slavic-Vrzic V, Lesnikar V, Kurečić-Filipović S, Babic-Erceg A, Listes E, Stevanovic V, Gjenero-Margan I, Savini G
Godina: 2014

Prevalence of viral hepatitis in the Croatian adult population undergoing routine check-up, 2010-2011. Cent Eur J Public Health. 2014; 22(1):29-33.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Kučinar J, Ljubin-Sternak S, Kaic B, Lazarić-Stefanović L, Kolarić B
Godina: 2014

Southeastern European Health Network (SEEHN) Communicable Diseases Surveillance: a decade of bridging trust and collaboration. (2013) Emerging health threats journal, 6

Autori: Bino S, Cavaljuga S, Kunchev A, Lausevic D, Kaic B, Pistol A, Kon P, Karadjovski Z, Georghita S, Cicevalieva S
Godina: 2013

Nacionalni programi prevencije zaraznih i nezaraznih bolesti. Hrvatski časopis za javno zdravstvo. 2013: Vol. 9, broj 36. http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/250/241

Autori: Jelavić M, Kaic B, Kurečić Filipović S, Pem Novosel I, Višekruna Vučina V, Antoljak N, Šupe Parun A
Godina: 2013

Epidemiologija virusnih hepatitisa. Acta Med Croat 2013; 67(4):273-9.

Autori: Kaic B, Vilibic-Cavlek T, Kurečić-Filipović S, Nemeth-Blažić T, Pem-Novosel I, Višekruna-Vučina V, Šimunović A, Zajec M, Radić I, Pavlić J, Glamočanin M, Gjenero-Margan I
Godina: 2013

Current status of human papillomavirus vaccination implementation in central and eastern Europe (2013) Acta Dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica, 22 (1), pp. 21-25.

Autori: Seme K, Maver P J, Korać T, Canton A, Částková J, Dimitrov G, Filippova I, Hudecová H, Iljazović E, Kaic B, Kesić V, Kuprevičiene N, Lausevic D, Molnár Z, Perevoščikovs J, Spaczyński M, Stefanova V, Učakar V, Poljak M
Godina: 2013

First evidence of simultaneous occurrence of West Nile virus and Usutu virus neuroinvasive disease in humans in Croatia during the 2013 outbreak (2014) Infection, . Article in Press.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Kaic B, Barbic L, Pem-Novosel I, Slavic-Vrzic V, Lesnikar V, Kurečić-Filipović S, Babic-Erceg A, Listes E, Stevanovic V, Gjenero-Margan I, Savini G
Godina: 2013

Prevalencija Coxiella burnetii infekcije u febrilnih bolesnika. CROCMID, Rovinj, 24-27. listopad, 2013. str. 198 (sažetak)

Autori: Vilibic-Cavlek T, Kučinar J, Kolarić B, Ljubin-Sternak S, Kaic B, Lazarić-Stefanović L, Hunjak B, Mlinaric-Galinovic G
Godina: 2013

Viral hepatitis croatian consensus statement 2013 [Virusni hepatitis hrvatska konsenzus konferencija 2013] (2013) Acta Medica Croatica, 67 (4), pp. 263-272.

Autori: Vince A, Hrstic I, Begovac J, Bradaric N, Coliccvrlje V, Duvnjak M, Rode O A, Kaniẑaj T F, Grgurevic I, Kekez A J, Kaic B, Kes P, Kurelac I, Milic S, Morovic M, Mrzljak A, Ostojic R, Poljak M, Slavicek J, Smolic M, Ŝtimac D, Vcev A, Vucelic B
Godina: 2013