← Nazad


Kosanović Ličina M LSlijedimo li trend porasta učestalosti spolno prenosivih infekcija?. U: Knjiga sažetaka 11. hrvatskog kongresa o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama s međunarodnim sudjelovanjem; 10.-12. svibnja 2019.; Opatija. Zagreb: Hrvatsko društvo za urogenitalne i spolno prenosive infekcije HLZ-a; Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”; 2019. Str. 26.

Autori: Nemeth Blažić T, Kosanović Ličina M L
Godina: 2019

Hrvatska na putu rješavanja problema bjesnoće. ADIVAPlus [Internet]. 2016(192):14-15. Dostupno na: https://issuu.com/adiva25/docs/adiva_plus_br._192

Autori: Vodopija R, Kosanović Ličina M L, Nemeth Blažić T
Godina: 2016