← Nazad


Kožul KPrikaz slučaja provedbe protuepidemijske mjere dezinsekcije komaraca u Čepinu zbog pojave slučaja bolesti uzrokovane virusom Zapadnog Nila. U: 30. znanstveno – stručno – edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem DDD i ZUPP 2018 : zbornik radova, Novigrad, 3. do 6. travnja 2018, str. 109-119.

Autori: Jeličić P, Janev Holcer N, Capak K, Trumbetić I, Bucić L, Josić V, Sikora M, Kožul K, Babić-Erceg A, Vilibić-Čavlek T
Godina: 2018

Usporedba epidemioloških značajki HIV infekcije u tri hrvatske županije u odnosu na Hrvatsku. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 63.

Autori: Medić A, Švornić Petrić M, Kožul K, Dželalija B, Skopljak V, Nemeth Blažić T
Godina: 2015

HIV i spolno prenosive infekcije (sifilis, hepatitis B) i rizična ponašanja u skupinama s povećanin rizikom od HIV infekcije: rezultati drugog vala istraživanja seroprevalencije 2011-2014. 3. Hrvatski epidemiološki kongres, Šibenik, 7-9 svibanj, 2015., str. 42-3 (sažetak)

Autori: Nemeth-Blažić T, Pavlić J, Vilibic-Cavlek T, Fabris A, Kožul K, Medić A, Bajlo P, Kosanović-Ličina ML, Pahor Đ, Skopljak V, Valić J, Rizvan P, Lakić M, Cvitkovic A, Lipovac I, Smilović V, Uvodić-Đurić D, Slavic-Vrzic V, Gjenero-Margan I
Godina: 2015

Human West Nile virus infection in eastern Croatia, August-September, 2012. Rad HAZU, Medicinske znanosti, 2013; 39:73-80.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Pem-Novosel I, Gjenero-Margan I, Pandak N, Perić Lj, Barbic Lj, Kožul K, Listes E, Jeličić P, Stevanovic V, Savini G
Godina: 2013

Rizični čimbenici plućne tuberkuloze u Hrvatskoj. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 102.

Autori: Jurčev Savičević A, Mulić R, Kožul K, Ban B, Valić J, Bačun Ivček LJ, Popijač Cesar G, Marinović Dunatov S, Gotovac M, Šimunović A
Godina:

Demografske karakteristike i rizični čimbenici za infekciju HIV-om kod korisnika Centra za dobrovoljno savjetovanje i testiranje na HIV/AIDS u Osijeku u razdoblju od 2005.-2013. godine. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 44.

Autori: Šapin M, Kožul K, Vujčić D, Medić A, Nemeth Blažić T, Brdarić D
Godina: