← Nazad


Madić JPojavnost i širenje virusa Zapadnog Nila u konja i ljudi na području Hrvatske. Zagreb: HAZU; 2019. Str. 25-32.

Autori: Barbić Lj, Vilibić-Čavlek T, Madić J
Godina: 2019

Nadzor emergentnih i re-emergentnih arbovirusnih infekcija u životinja i njegovo javnozdravstveno značenje. 6. Hrvatski mikrobiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem; 15.-16. lipnja 2016.; Sv. Martin na Muri, Hrvatska. str. 6-7.

Autori: Barbic Lj, Stevanovic V, Savić V, Hađina S, Vilibic-Cavlek T, Kiš T, Maltar Lj, Lohman Janković I, Madić J
Godina: 2016

Pristup “Jedno zdravlje” – naša iskustva. U: Vilibić-Čavlek T, Barbić Lj, Sviben M, Pandak N, urednici. Knjiga sažetaka simpozija “One-health” – emergentne i re-emergentne zoonoze: prošlost, sadašnjost i budućnost; 10. lipanj 2016.; Zagreb, Hrvatska.

Autori: Barbic Lj, Vilibic-Cavlek T, Stevanovic V, Savić V, Hađina S, Kiš T, Maltar Lj, Lohman Janković I, Madić J
Godina: 2016

Emergentne zoonoze i pristup “Jedno zdravlje”. CROCMID 2016; 20-22. listopad 2016.; Poreč. str. 94-5.

Autori: Barbic Lj, Vilibic-Cavlek T, Stevanovic V, Savić V, Kovač S, Hađina S, Madić J
Godina: 2016

Krpeljni encefalitis u Hrvatskoj – novi izazovi. Znanstveno-stručni simpozij “Zoonoze”. Slavonski Brod, 28-30. svibanj 2015., str. 13.

Autori: Barbic Lj, Stevanovic V, Kovač S, Tošić T, Hađina S, Vilibic-Cavlek T, Babic-Erceg A, Madić J
Godina: 2015

Pristup “Jedno zdravlje” – primjer pojave, praćenja i nadzora emergentnih i re-emergentnih arbovirusa u Republici Hrvatskoj. Infektol glasn; 2015;35(2-3):53-60.

Autori: Barbic Lj, Vilibic-Cavlek T, Stevanovic V, Savić V, Klobučar A, Pem-Novosel I, Santini M, Pandak N, Hađina S, Tabain I, Kučinar J, Petrović G, Madić J
Godina: 2015

Epidemiologija i epizootiologija virusa Zapadnog Nila u Hrvatskoj. Znanstveno-stručni simpozij “Zoonoze”. Slavonski Brod, 28-30. svibanj 2015., str. 10.

Autori: Stevanovic V, Barbic Lj, Kovač S, Hađina S, Vilibic-Cavlek T, Pem-Novosel I, Starešina V, Madić J
Godina: 2015

West Nile virus serosurveillance in horses in Croatia during the 2012 transmission season. Rad HAZU, Medicinske znanosti, 2013; 39:95-104.

Autori: Barbic Lj, Stevanovic V, Kovač S, Maltar Lj, Lohman-Janković I, Vilibic-Cavlek T, Madić J
Godina: 2013