← Nazad


Miškulin MSociodemografski čimbenici rizika za stradavanje djece u nesrećama. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 129.

Autori: Miškulin M, Plažanin D, Mujkic A
Godina: 2015

(2013) Effects of magnesium, chromium, iron and zinc from food supplements on selected aquatic organisms. Collegium antropologicum. 37(3):965-971.

Autori: Bošnir J, Puntarić D, Cvetković Ž, Pollak L, Barušić L, Klarić I, Miškulin M, Puntarić I, Puntarić E, Milošević M
Godina: 2013