← Nazad


Petrović GRegistar nuspojava cijepljenja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. U: Bralić I, urednica. Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi – Cijepljenje i cjepiva, probir razvojnog poremećaja kuka. Zagreb: Medicinska naklada; 2016. str. 55-65.

Autori: Kaic B, Kurečić Filipović S, Lovric Z, Pem-Novosel I, Petrović G, Višekruna Vučina V
Godina: 2016

IgG avidity: an importantserologic marker for the diagnosis of tick-borne encephalitis virus infection. Pol J Microbiol. 2016;65(1):119-21.

Autori: Barbic L, Mlinaric-Galinovic G, Petrović G, Stevanovic V, Vilibic-Cavlek T
Godina: 2016

Humane infekcije uzrokovane arbovirusima na području Hrvatske: epidemiološke i kliničke značajke. Znanstveno-stručni simpozij “Zoonoze”. Slavonski Brod, 28-30. svibanj 2015., str. 8.

Autori: Barbic Lj, Baršić B, Gjenero-Margan I, Kaic B, Klobučar A, Kokic I, Mlinaric-Galinovic G, Pandak N, Pem-Novosel I, Perić Lj, Petrović G, Santini M, Savić V, Stevanovic V, Vilibic-Cavlek T
Godina: 2015

Radionica: sigurnost cjepiva – krizna komunikacija. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 73.

Autori: Lakić M, Medić A, Petrović G
Godina: 2015

Pristup “Jedno zdravlje” – primjer pojave, praćenja i nadzora emergentnih i re-emergentnih arbovirusa u Republici Hrvatskoj. Infektol glasn; 2015;35(2-3):53-60.

Autori: Barbic Lj, Hađina S, Klobučar A, Kučinar J, Madić J, Pandak N, Pem-Novosel I, Petrović G, Santini M, Savić V, Stevanovic V, Tabain I, Vilibic-Cavlek T
Godina: 2015

Breme bolesti stanovništva Hrvatske – izazovi za budućnost.Hrvatski časopis za javno zdravstvo.2013:Vol 9, Broj 36. http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/268

Autori: Brkić Biloš I, Ćorić T, Erceg M, Katalinić D, Kralj V, Pem-Novosel I, Petrović G, Šekerija M, Silobrčić Radić M
Godina: 2013