← Nazad


Plažanin DTrendovi smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti prema dobi i spolu u Hrvatskoj za razdoblje od 1998-2013. godine: Joinpoint regresijska analiza. U: Knjiga sažetaka 79. stručno-znanstvenog sastanka Hrvatskog epidemiološkog društva; 13.-14. svibnja 2016; Supetar, Hrvatska. str. 34.

Autori: Kralj V, Šekerija M, Plažanin D
Godina: 2016

Sociodemografski čimbenici rizika za stradavanje djece u nesrećama. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 129.

Autori: Miškulin M, Plažanin D, Mujkic A
Godina: 2015

Izazovi organizacije Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 61.

Autori: Plažanin D, Antoljak N, Jelavić M, Erceg M
Godina: 2015

Age-specific trends in cardiovascular mortality rates in Croatia between 1998 and 2012. Cardiol Croat. 2014;9(9-10):417.

Autori: Kralj V, Šekerija M, Plažanin D
Godina: 2014