← Nazad


Plazonić DKlorirana otapala – trikloretna i tetrakloreten u podzemnoj vodi za piće vodocrpilišta Sašnak : sustav javne vodoopskrbe grada Zagreba. U: Ujević Bošnjak M. gl. ur. XXII. Znanstveno-stručni skup : Voda i javna vodoopskrba = XXII. scientific and professional conference. Water and public water supply, 2.-5. listopada 2018., Sisak. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2018. Str. 83-93.

Autori: Kukolja A, Plazonić D, Posavec K, Ujević Bošnjak M, Štiglić J
Godina: 2018