← Nazad


Popijač Cesar GRizični čimbenici plućne tuberkuloze u Hrvatskoj. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 102.

Autori: Jurčev Savičević A, Mulić R, Kožul K, Ban B, Valić J, Bačun Ivček LJ, Popijač Cesar G, Marinović Dunatov S, Gotovac M, Šimunović A
Godina: 2015