← Nazad


Sfakianos GIncidence, time trends and survival patterns of childhood pilocytic astrocytomas in Southern-Eastern Europe and SEER, US. J Neurooncol. 2017;131(1):163-75.

Autori: Georgakis MK, Karalexi MA, Kalogirou EI, Ryzhov A, Zborovskaya A, Dimitrova N, Eser S, Antunes L, Šekerija M, Zagar T, Bastos J, Agius D, Florea M, Coza D, Bouka E, Bourgioti C, Dana H, Hatzipantelis E, Moschovi M, Papadopoulos S, Sfakianos G, Papakonstantinou E, Polychronopoulou S, Sgouros S, Stefanaki K, Stiakaki E, Strantzia K, Zountsas B, Pourtsidis A, Patsouris E, Petridou ET
Godina: 2017

Central nervous system tumours among adolescents and young adults (15-39 years) in Southern and Eastern Europe: Registration improvements reveal higher incidence rates compared to the US. Eur J Cancer. 2017;86:46-58.

Autori: Georgakis MK, Panagopoulou P, Papathoma P, Tragiannidis A, Ryzhov A, Zivkovic-Perisic S, Eser S, Taraszkiewicz Ł, Šekerija M, Zagar T, Antunes L, Zborovskaya A, Bastos J, Florea M, Coza D, Demetriou A, Agius D, Strahinja RM, Sfakianos G, Nikas I, Kosmidis S, Razis E, Pourtsidis A, Kantzanou M, Dessypris N, Petridou ET
Godina: 2017