← Nazad


Šimunović ARizični čimbenici plućne tuberkuloze u Hrvatskoj. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 102.

Autori: Jurčev Savičević A, Mulić R, Kožul K, Ban B, Valić J, Bačun Ivček LJ, Popijač Cesar G, Marinović Dunatov S, Gotovac M, Šimunović A
Godina: 2015

Uloga mreže Zavoda za javno zdravstvo u kriznim stanjima – iskustvo poplava iz 2014. godine. Hrvatski časopis za javno zdravstvo. 11(43):29-30.

Autori: Poljičanin T, Krešić K, Pavic Simetin I, Poljak V, Erceg M, Šimunović A, Jeličić P, Sokol K, Ilić A
Godina: 2015

Epidemiologija virusnih hepatitisa. Acta Med Croat 2013; 67(4):273-9.

Autori: Kaic B, Vilibic-Cavlek T, Kurečić-Filipović S, Nemeth-Blažić T, Pem-Novosel I, Višekruna-Vučina V, Šimunović A, Zajec M, Radić I, Pavlić J, Glamočanin M, Gjenero-Margan I
Godina: 2013