← Nazad


Stamenić VNacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva u Republici Hrvatskoj. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 123-4.

Autori: Antoljak N, Jelavić M, Kalauz M, Katičić M, Skoko Poljak D, Strnad Pešikan M, Stamenić V, Ŝtimac D, Kujundžić M, Jakić Razumović J, Iveković H, Ebling Z, Šamija M, Banić M
Godina: 2015

Cost-effectiveness of pneumococcal conjugate vaccination in Croatia. Vaccine. 2015 May 7;33 Suppl 1:A209-A218.

Autori: Višekruna Vučina V, Kurečić Filipović S, Kožnjak N, Stamenić V, Clark A, Mounaud B, Blau J, Hoestlandt C, Kaic B
Godina: 2015