← Nazad


Šupe Perun APrikaz rezultata provedbe Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja raka dojke, 2006.-2012. godine. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 58.

Autori: Šupe Perun A, Šekerija M, Jelavić M
Godina: 2015