← Nazad


Švornić Petrić MUsporedba epidemioloških značajki HIV infekcije u tri hrvatske županije u odnosu na Hrvatsku. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 63.

Autori: Medić A, Švornić Petrić M, Kožul K, Dželalija B, Skopljak V, Nemeth Blažić T
Godina: 2015