← Nazad


Višekruna Vučina VRisk communication in measles outbreak, Croatia, 2018. High-level Meeting on Risk Communication for Public Health Emergencies: Risk Communication beyond the country borders. U: Sustainability: from rhetoric to results. CRS Asia Summit; 2019 Sep 18-19; Bangkok, Thailand.

Autori: Kurečić-Filipović S, Pem Novosel I, Višekruna Vučina V, Ilić M, Kaić B
Godina: 2019

Napredak prema eliminaciji hepatitisa B i C do 2030. u Hrvatskoj: Nacrt nacionalne strategije za prevenciju i kontrolu virusnih hepatitisa. U: Tešić V, Jurčević Savić A, ur. 4. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; 16-18. svibnja 2019; Opatija Zagreb: Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko epidemiološko društvo; 2019.

Autori: Nemeth Blažić T, Kaić B, Kurečić Filipović S, Ilić M, Višekruna Vučina V, Vince A
Godina: 2019

2015/16 I-MOVE/I-MOVE+ multicentre case control study in Europe: moderate vaccine effectiveness estimates against influenza A(H1N1)pdm09 and low estimates against lineage mismatched influenza B among children. Influenza Other Respir Viruses. 2017 Nov 10. doi: 10.1111/irv.12520. [Epub ahead of print]

Autori: Kissling E, Valenciano M, Pozo F, Vilcu AM, Reuss A, Rizzo C, Larrauri A, Horváth JK, Brytting M, Domegan L, Korczyńska M, Meijer A, Machado A, Ivanciuc A, Višekruna Vučina V, van der Werf S, Schweiger B, Bella A, Gherasim A, Ferenczi A, Zakikhany K, O Donnell J, Paradowska-Stankiewicz I, Dijkstra F, Guiomar R, Lazar M, Kurečić Filipović S, Johansen K, Moren A, I-MOVE/I-MOVE+ study team
Godina: 2017

Program obveznog cijepljenja u Republici Hrvatskoj. U: Bralić I, urednica. Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi – Cijepljenje i cjepiva, probir razvojnog poremećaja kuka. Zagreb: Medicinska naklada 2016.

Autori: Kaic B, Višekruna Vučina V, Nemeth Blaić T
Godina: 2016

Registar nuspojava cijepljenja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. U: Bralić I, urednica. Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi – Cijepljenje i cjepiva, probir razvojnog poremećaja kuka. Zagreb: Medicinska naklada; 2016. str. 55-65.

Autori: Višekruna Vučina V, Kurečić Filipović S, Pem Novosel I, Petrović G, Lovric Z, Kaic B
Godina: 2016

Djelotvornost cjepiva protiv parotitisa, soj L-Zagreb, u uvjetima niske cirkulacije prirodnog soja virusa mumpsa u populaciji. U. Miškulin M, Kolarić B, ur. Knjiga sažetaka 3. Hrvatskog epidemiološkog kongresa. Šibenik: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015, str. 104

Autori: Kurečić Filipović S, Gjenero Margan I, Kaic B, Kolarić B, Pem Novosel I, Višekruna Vučina V
Godina: 2015

Akcija testiranja na HIV u LGBT centru Zagreb (MSM) tijekom europskog tjedna testiranja na HIV 2014. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 110.

Autori: Nemeth Blažić T, Dominković Z, Kosanović Ličina ML, Višekruna Vučina V, Kasumović L, Pavlić J
Godina: 2015

Istraživanje prevalencije denge infekcije u Hrvatskoj. 3. Hrvatski epidemiološki kongres, Šibenik, 7-9 svibanj, 2015., str. 113.

Autori: Pem-Novosel I, Vilibic-Cavlek T, Gjenero-Margan I, Kurečić-Filipović S, Aleraj B, Babic-Erceg A, Klobučar A, Kaic B, Miletić-Medved M, Jeličić P, Višekruna-Vučina V, Erceg M
Godina: 2015

Dob primjene kombiniranih cjepiva koja sadrže acelularnu pertusis komponentu i obuhvati prijavljivanja nuspojava u Hrvatskoj 2008.-2010. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 125.

Autori: Višekruna Vučina V, Gjenero Margan I, Kurečić Filipović S, Pem Novosel I, Kaic B
Godina: 2015

Cost-effectiveness of pneumococcal conjugate vaccination in Croatia. Vaccine. 2015 May 7;33 Suppl 1:A209-A218.

Autori: Višekruna Vučina V, Kurečić Filipović S, Kožnjak N, Stamenić V, Clark A, Mounaud B, Blau J, Hoestlandt C, Kaic B
Godina: 2015

Dob primjene kombiniranih cjepiva koja sadrže acelularnu pertusis komponentu i obuhvati prijavljivanja nuspojava u Hrvatskoj 2008-2010. U: Knjiga sažetaka 3.Hrvatskog epidemiološkog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem, Šibenik, 7-9. svibanj, 2015. str 125.

Autori: Višekruna-Vučina V, Gjenero-Margan I, Kurečić-Filipović S, Pem-Novosel I, Kaic B
Godina: 2015

Svrab u republici hrvatskoj – epidemija ili medijska senzacija? U: Zbornik radova 26. Znanstveno-stručno-edukativni seminar DDD i ZUPP; 2014 Mar 25-28; Split, Croatia. Zagreb: Korunić d.o.o.; 2014. str. 151-7.

Autori: Jeličić P, Capak K, Poljak V, Pem Novosel I, Višekruna Vučina V
Godina: 2014

Nacionalni programi prevencije zaraznih i nezaraznih bolesti. Hrvatski časopis za javno zdravstvo. 2013: Vol. 9, broj 36. http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/250/241

Autori: Jelavić M, Kaic B, Kurečić Filipović S, Pem Novosel I, Višekruna Vučina V, Antoljak N, Šupe Parun A
Godina: 2013

Epidemiologija virusnih hepatitisa. Acta Med Croat 2013; 67(4):273-9.

Autori: Kaic B, Vilibic-Cavlek T, Kurečić-Filipović S, Nemeth-Blažić T, Pem-Novosel I, Višekruna-Vučina V, Šimunović A, Zajec M, Radić I, Pavlić J, Glamočanin M, Gjenero-Margan I
Godina: 2013