← Nazad


Vujčić DHigijenske navike učenika osnovnih škola na području Osječko-baranjske županije. 3. Kongres sanitarne profesije; 3.-5. studeni 2016.; Opatija, Hrvatska.

Autori: Brdarić D, Capak K, Barišin A, Egorov A, Šapina M, Milas J, Janev Holcer N, Vujčić D, Ćavar Lj
Godina: 2016

Demografske karakteristike i rizični čimbenici za infekciju HIV-om kod korisnika Centra za dobrovoljno savjetovanje i testiranje na HIV/AIDS u Osijeku u razdoblju od 2005.-2013. godine. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 44.

Autori: Šapin M, Kožul K, Vujčić D, Medić A, Nemeth Blažić T, Brdarić D
Godina: 2015