Definicije za bolesti koje su određene Zakonom o zaštiti od zaraznih bolesti, a nisu među bolestima koje je odredila Europska unija (I. dio definicija)