Spolno prenosive bolesti u Europi i Hrvatskoj: epidemiologija i zaštita

Prema podacima Europskog centra za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti (ECDC), od pet spolno prenosivih infekcija (SPI) koje se epidemiološki prate na razini EU/EEA, među dostavljenim podacima zemalja članica za 2014. godinu, klamidijaza je bila najčešće zabilježena bakterijska spolno prenosiva infekcija, najčešće među mladima u dobi 15 do 24 godine i ženama. Godine 2014. zabilježeno je gotovo 400.000 slučajeva klamidijaze, 66.500 gonoreje i 25.000 sifilisa ukupno u oko 29 zemalja EU/EEA.

Podaci ukazuju na velike razlike u broju zabilježenih  slučajeva spolno prenosivih bolesti među zemljama Europske Unije.  Primjerice, u Njemačkoj je u 2014. broj slučajeva sifilisa bio 5.718, u Velikoj Britaniji 4.656 (2013. g. 3.573), Španjolskoj 3.568, Švedskoj 244, Portugalu 356, Sloveniji 23.

Slična je situacija i s gonorejom: 2014. je godine u Velikoj Britaniji zabilježeno 38.361 slučajeva (2012. g. 32.493), u Švedskoj 1.337, Španjolskoj 4.562, Portugalu 201, Sloveniji 61, Belgiji 1.119. Pojavnost gonoreje nakon 2008. g. je u kontinuiranom porastu, s rastućim trendom u većini zemalja EU-a, a 2014. g. se tri puta češće bilježi među muškarcima nego među ženama.

Prema putu prijenosa, 44 % slučajeva su činili muškarci koji imaju spolne odnose osobama istog spola i taj put prijenosa bilježi najveći porast.

Kretanje sifilisa u Europi pokazuje rast u većini zemalja između 2008. i 2014. godine. Godine 2014. među svim zabilježenim slučajevima bilo je šest puta više muškaraca nego žena, a prema putu prijenosa gotovo dvije trećine (63 %) je bio udio prijenosa među muškarcima koji imaju spolne odnose s osobama istog spola. (ECDC, 2015.)

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, prateći prijave oboljenja od zaraznih bolesti u Hrvatskoj, gonoreja i sifilis pokazuju stabilan trend pojavnosti posljednjih deset godina s blago uzlaznim trendom pojavnosti oboljelih od sifilisa u 2013. i 2014. godini.

Prosječno se u posljednjih pet godina na godišnjoj razini bilježe 42 nova slučaja sifilisa (raspon od 25 do 80) i 16 gonoreje (raspon od 13 do 22). U 2016. je zaprimljeno 13 slučajeva oboljelih od gonoreje i 29 oboljelih od sifilisa. U 2017. godini je do sada zabilježeno 8 slučajeva gonoreje i 9 slučajeva sifilisa.

U Hrvatskoj stoga ne zamjećujemo velik broj niti porast ukupnog broja spolno prenosivih bolesti odnosno infekcija kakav se zamjećuje u nekim zemljama Europske Unije poput Velike Britanije, ali se među oboljelima zamjećuje povećanje udjela muškaraca koji imaju spolne odnose s muškarcima.

 

Prevencija je važna

Spolno prenosive infekcije (SPI) imaju javnozdravstveni značaj jer komplikacije mogu imati negativan utjecaj na plodnost i spolno zdravlje oboljelih, zdravlje trudnica i djece te opće zdravlje i kvalitetu života. Osim na tjelesno, utječu i na psihosocijalno zdravlje te su često povezane sa stigmom i diskriminacijom.

Za prevenciju SPI-a je važno odgovorno spolno ponašanje kao i rano otkrivanje i liječenje i to istodobno oba odnosno svih partnera. Odgovorno spolno ponašanje podrazumijeva suzdržavanje od spolnih odnosa (apstinencija), spolne odnose isključivo u uzajamno vjernoj vezi te redovito i pravilno korištenje zaštite pri svakom spolnom odnosu sa svim spolnim partnerima (tzv. ABC strategija prema engl. Abstinence ili suzdržavanje od spolnih odnosa, engl. Be faithful ili biti vjeran, engl. Condom ili kondom). Korištenje zaštite pri spolnom odnosu uključuje upotrebu kondoma kao i adekvatnu zaštitu kod oralnog odnosa.

Sustavno i nacionalno organizirana zaštita spolnog i reproduktivnog zdravlja koja uključuje i praćenje i prevenciju spolno prenosivih bolesti provodi se u okviru programa mjera zdravstvene zaštite kroz ambulante zdravstvene zaštite žena u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (ginekolozi u domovima zdravlja i koncesiji), ordinacije liječnika obiteljske i opće medicine, ambulante dermatovenerologije, bolnički sustav kao i djelatnosti javnog zdravstva, epidemiologije te školske i sveučilišne medicine. U prevenciji je vrlo važna edukacija, zdravstveno prosvjećivanje i zdravstveni odgoj iz područja spolnog i reproduktivnog zdravlja, posebice mladih, ali i osoba koje su u većem riziku od SPI-a. Provode se i kampanje u cilju povećanja svjesnosti te edukacije i informiranja o ovoj temi.

U zavodima za javno zdravstvo djeluju centri za mlade u sastavu školske medicine u kojima je dostupno i individualno savjetovanje iz područja spolnog i reproduktivnog zdravlja. U Hrvatskoj postoje i centri za anonimno i besplatno testiranje na HIV te savjetovanje o spolno prenosivim infekcijama te spolnom i reproduktivnom zdravlju u zavodima za javno zdravstvo.

S obzirom na to da su današnji mladi naraštaj tehnologije i edukacije u pokretu, a moderna edukacija uključuje upotrebu modernih tehnologija kao što su svima dostupne mobilne aplikacije, HZJZ je u suradnji s udrugom HUHIV izradio prvu u Hrvatskoj internetsku i interaktivnu platformu i mobilnu aplikaciju „Spolno zdravlje” u svrhu edukacije mladih u cilju poboljšanja informiranosti i razumijevanja važnosti odgovornog spolnog ponašanja te zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja. Internetsku platformu www.spolnozdravlje.hr i mobilnu aplikaciju „Spolno zdravlje“ u kojoj se može naći više informacija o zaštiti od SPI-ja i popis mjesta gdje se može savjetovati i testirati možete pronaći ovdje: http://javno-zdravlje.hr/mobilna-aplikacija-spolno-zdravlje/