Natječaj za prijam u radni odnos doktora medicine i upućivanje na specijalizaciju

Na temelju članka 19. Satuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ur.broj: 80-1696/1-16, odobrenja Plana specijalizacija za 2016. godinu izdanu od Ministarstva zdravlja, Klasa: 131-01/16-01/88, Ur.broj: 534-07-3-1/7-16-03 od 14.6.2016. godine te odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15),  Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, raspisuje natječaj za prijam u radni odnos  doktora medicine na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju.

Natječaj će biti objavljen u Večernjem listu, u nedjelju 16. listopada 2016. godine te na internetskim stranicama Ministarstva zdravlja.

Sadržaj natječaja pogledajte ovdje.

Tagovi