Natječaj za prijam u radni odnos doktora medicine na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju

Na temelju članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ur.broj: 80-1696/1-16, odobrenja Plana specijalizacija za 2018. godinu izdanu od Ministarstva zdravstva, Klasa: 131-01/18-01/159, Ur.broj: 534-03-3/1-18-02 od 20. lipnja 2018. godine te odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15),  Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, raspisuje natječaj za prijam u radni odnos  doktora medicine na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizacije iz epidemiologije, javnozdravstvene medicine i kliničke mikrobiologije.

Više o natječaju pogledajte ovdje.