Školovanje o kemikalijama

Školovanje o kemikalijama:

Obvezni tečajevi o zaštiti od kemikalija za odgovorne osobe u tvrtkama
Obvezni tečajevi o zaštiti od kemikalija za radnike u tvrtkama
Prijavnicu za tečaj iz toksikologije možete ispuniti i on-line klikom ovdje.

1. Obvezni tečajevi o zaštiti od kemikalija za odgovorne osobe u tvrtkama
Sadržaj tečaja i način održavanja ispita propisani su Pravilnikom o načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija (NN 147/21) proizašlim iz Zakona o kemikalijama – pročišćeni tekst (NN 18/13, 115/18, 37/20). Sve pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija, uvoze ili izvoze opasne kemikalije dužne su zapošljavati osobu visoke stručne spreme iz točno utvrđenih prirodnoznanstvenih struka, koja je uspješno završila tečaj i položila ispit pri Službi za toksikologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Na tečaju se dobivaju osnovna znanja o opasnim kemikalijama, njihovim štetnim učincima, značaju i važnosti razvrstavanja prema opasnostima, značenju znakova opasnosti, odnosno piktograma i oznaka te pisanih uputa o opasnim kemikalijama, o potrebama stalnog liječničkog nadzora i drugim općim znanjima iz toksikologije. Tečaj opisuje puteve ulaska opasnih kemikalija u organizam čovjeka i čimbenike koji utječu na opseg i brzinu procesa apsorpcije, načine zaštite od ulaska opasnih kemikalija u organizam odnosno od njihovih lokalnih djelovanja, načine pravilnog rukovanja kemikalijama i mjerama zaštite u svrhu sprječavanja nesreća i neželjenih učinaka kemikalija na zdravlje ljudi i okoliš, mjere dekontaminacije, pružanja samopomoći i neodgodive prve pomoći te podatke koje valja dostaviti liječniku pri odvođenju izložene osobe u zdravstvenu ustanovu, obveze i prava radnika na temelju Zakona o kemikalijama te podzakonskih akata donesenih na temelju toga Zakona, posebne podatke o toksikokinetici, akutnim i kroničnim učincima, mjerama provođenja zaštite te sprječavanja nesreća s opasnim kemikalijama, upoznavanje i usvajanje propisa Europske unije te nacionalnih zakonskih i podzakonskih akata.

UVJETI ZA OBVEZU EDUKACIJE ODGOVORNIH OSOBA:

Ukoliko se kemikalija (tvar ili smjesa) koja se proizvodi, skladišti, koristi u proizvodnji ili stavlja na tržište razvrstava u barem jednu od slijedećih kategorija opasnosti potrebno je imenovati i educirati odgovornu osobu za rad s opasnim kemikalijama (sukladno članku 4., stavcima (2 i 3) Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (NN 99/13, 157/13, 122/14, 147/21)):

KATEGORIJE OPASNOSTI:

–    akutna toksičnost 1., 2. i 3. kategorije (H300, H310, H330; H301, H311, H331)

–    nagrizajuće za kožu kategorije 1., potkategorije 1.A (H314)

–    karcinogenost 1.A i 1.B kategorije (H350)

–    mutagenost 1.A i 1.B kategorije (H340)

–    reproduktivna toksičnost 1.A i 1.B kategorije (H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df)

–    specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje 1. kategorije (H370)

–    specifična toksičnost za ciljane organe – ponavljano izlaganje 1. kategorije (H372)

2. Obvezni tečajevi o zaštiti od kemikalija za radnike u tvrtkama
Radnici koji neposredno rukuju kemikalijama dužni su završiti temeljni tečaj o opasnim kemikalijama za radnike temeljem istog propisa kao pod 1. Taj tečaj obuhvaća slična znanja kao tečaj za odgovorne osobe, ali gradivo je izloženo jednostavnije.
Radnik na tečaju dobiva osnovna znanja o vrstama štetnih učinaka koje mogu izazvati kemikalije, o načinu ulaska otrova u organizam i svim tehnikama sprječavanja njihova ulaska u organizam, o pravilima ponašanja u sprječavanju nesreća odnosno njihovu zbrinjavanu te o tome kako se obavlja dekontaminacija odnosno prva pomoć.

UVJETI ZA OBVEZU EDUKACIJE RADNIKA:

Sukladno članku 2. Pravilnika o načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija (NN 147/21) sve pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija, obvezne su na radnom mjestu na kojem se radi s opasnim kemikalijama zapošljavati radnike koji su stekli propisana znanja o zaštiti od opasnih kemikalija. Opasnim kemikalijama smatraju se one tvari i smjese koje se razvrstavaju u jednu od slijedećih kategorija opasnosti:

KATEGORIJE OPASNOSTI:

–    akutna toksičnost 1., 2., 3. i 4. kategorije (H300, H310, H330; H301, H311, H331; H302, H312, H332)

–    nagrizajuće 1. kategorije, potkategorije 1.A i 1.B (H314)

–    teške ozljede oka 1. kategorije (H318)

–    preosjetljivost dišnih putova 1. kategorije, podkategorija 1.A i 1.B (H334)

–    karcinogenost 1.A, 1.B i 2. kategorije (H350, H351)

–    mutagenost 1.A, 1.B i 2. kategorije (H340, H341)

–    reproduktivna toksičnost 1.A, 1.B i 2. kategorije (H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df; H361, H361f, H361d, H361fd)

–    specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje 1. i 2. kategorije (H370, H371)

–    specifična toksičnost za ciljane organe – ponavljano izlaganje 1. kategorije (H372)

–    aspiracijska toksičnost 1. kategorije (H304)