HA-REACT – Zajednička akcija iz područja prevencije HIV-a i koinfekcija i smanjenja šteta

 

HA-REACT (Joint Action on HIV and Co-infection Prevention and Harm Reduction) je projekt sufinanciran iz sredstava Zdravstvenog programa Europske unije. Projekt predstavlja zajedničku akciju 23 suradna partnera iz Finske, Hrvatske, Češke, Danske, Estonije, Njemačke, Grčke, Mađarske, Islanda, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, Malte, Poljske, Portugala, Slovenije i Španjolske. Cilj projekta je unaprijediti kapacitete za odgovor na rizike za HIV infekciju i koinfekcije te pružiti programe smanjenja štete usmjerene na osobe koje injektiraju droge u EU.
Ukupno trajanje projekta je 36 mjeseci (od 01. listopada 2015. do 30. rujna 2018. – produženje do 31. siječnja 2019.).
Zajednička akcija iz područja prevencije HIV-a i koinfekcija i smanjenja šteta usmjerena je na postojeće nedostatke u prevenciji HIV-a i drugih koinfekcija (posebice tuberkuloze i hepatitisa) u prioritetnim područjima EU. Unatoč velikom napretku u liječenju i uspješnoj provedbi preventivnih intervencija utemeljenih na dokazima u mnogim državama članicama EU, ove infekcije još uvijek nisu suzbijene u nekim ciljnim skupinama i područjima. Projekt HA-REACT izravno se nadovezuje na Komunikaciju Europske komisije [COM(2009)569] o Suzbijanju HIV/AIDS-a u Europskoj uniji i susjednim zemljama 2009-2013. i produljenom Europskom akcijskom planu za suzbijanje HIV/AIDS-a za razdoblje 2014-2016. Projekt je zamišljen kao praktična akcija i nije mu cilj pružiti samo teorijski pristup ili dati smjernice. U sklopu projekta HA-REACT provodit će se pragmatične akcije usmjerene na osobe koje injektiraju droge. Projektne aktivnosti organizirane su u pet stručnih područja: testiranje i povezanost sa skrbi, unaprjeđenje programa smanjenja štete, smanjenje šteta i kontinuirana skrb u zatvorskom sustavu, integrirana skrb, održivost i dugoročno financiranje. U izradi web stranice projekta sudjelovala je organizacija AIDS Action Europe.
Republika Hrvatska u provedbi ove zajedničke akcije sudjeluje u sklopu radnog paketa 5 „Unaprjeđenje programa smanjenja štete“, u okviru kojeg će se izraditi dvije brošure i edukativan video o programima smanjenja šteta zlouporabe droga. Projektne aktivnosti u Hrvatskoj provode Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) i Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET. Projektne aktivnosti HZJZ-a provode se u Službi za promicanje zdravlja, a Voditelj projektnih aktivnosti je prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr.med.

 

Trajanje projekta: 1. listopada 2015. – 31. siječnja 2019.
Voditelj projekta: Tatjana Nemeth Blažić, dr. med.
Kontakt informacije: promicanjezdravlja@hzjz.hr

 

U sklopu EU programa za zdravstvo (2014.-2020.): „Zajednička akcija iz područja prevencije infekcije HIV-om i koinfekcija te smanjenja šteta“ (HA-REACT) (The Joint Action on HIV and Co-infection Prevention and Harm Reduction) je izrađen video.

Poveznica na englesku verziju videa

Poveznica na hrvatsku verziju videa

 

Publikacije edukativnih materijala izrađenih u okviru projekta HAREACT možete pogledati na poveznici internetske stranice projekta: http://www.hareact.eu.

 

Brošuru i letak o programima smanjenja šteta i savjete u slučaju pronalaska odbačenog pribora možete pročitati OVDJE.

 

Više o sudjelovanju HZJZ-a na završnoj konferenciji europskog projekta HAREACT