Služba za toksikologiju

Voditelj službe

Irena Zorica Ježić Vidović, dipl. ing., sveučilišna magistra toksikologije

Služba za toksikologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) pravni je slijednik toksikoloških službi Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping (HZTA). Služba je zadužena za sprječavanje otrovanja i drugih štetnih učinaka kemikalija te za svekoliku pomoć u smanjivanju posljedica nesreća u koje su uključene opasne kemikalije. HZTA je bio osnovan Uredbom Vlade kao Hrvatski zavod za toksikologiju (HZT) 1997. godine. Uredbom je bila određena uloga ustanove.

U toksikološkoj zaštiti ključni su poslovi:
–   školovanje o zaštiti od opasnih kemikalija,
–   vođenje očevidnika o opasnim kemikalijama u proizvodnji, uvozu i unosu kemikalija na teritorij Republike Hrvatske te vođenje očevidnika o osobama koje rade s kemikalijama,
–   vođenje registra sigurnosno-tehničkih listova kemikalija koje se stavljaju na tržište Republike Hrvatske,
–   vođenje baze podataka o smjesama tvari razvrstanih opasnima temeljem njihovih učinaka na zdravlje ljudi i fizikalnih učinaka, a za potrebe Centra za kontrolu otrovanja,
–   rad na sprječavanju nesreća s kemikalijama, zbrinjavanje nesreća i uklanjanje njihovih posljedica,
–   obavljanje svekolikih drugih poslova u smislu sprječavanja nesreća s kemikalijama ili ublažavanju njihovih posljedica.

Poslovi Službe za toksikologiju propisani su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o kemikalijama te zakonima kojim je regulirana provedba europskih uredbi vezanih uz kemikalije. Zakonodavstvom je propisano da je nadležno tijelo za kemikalije Ministarstvo zdravstva (MiZ), a Služba za toksikologiju obavlja stručne poslove za MiZ.
Stručnim poslovima smatraju se:
a)  savjetovanje Ministarstva vezano za provedbu Uredbe (EZ) br. 1907/2006, Uredbe (EZ) br. 1272/2008, Uredbe (EZ) br. 689/2008 i Uredbe br. (EU) 528/2012,
b)  savjetovanje vezano za dobru laboratorijsku praksu, vezano za sudjelovanje i rad u radnim tijelima Europske agencije za kemikalije, stručnim radnim skupinama i odborima Europske komisije,
c)  obavljanje informacijsko-dokumentacijske djelatnosti, informacijsko-konzultacijske i druge djelatnosti tijekom akutnih otrovanja kemikalijama, uključujući pripravnost u slučajevima nesreća s kemikalijama i trovanja kemikalijama i službu za pomoć,
d)  organiziranje i provedba edukacije za Ministarstvo i druga tijela državne uprave,
e)  vođenje evidencija o podacima o proizvodnji, uvozu i unosu na teritorij Republike Hrvatske kemikalija iz zbirnih godišnjih očevidnika pravnih i fizičkih osoba,
f)  vođenje evidencija o podacima o prijavi stavljanja kemikalija na tržište Republike Hrvatske preko sigurnosno-tehničkih listova,
g)  organiziranje i provedba edukacije o sigurnom radu s kemikalijama,
h)  vođenje službe za pomoć za pitanja vezana uz razvrstavanje, označavanje i pakiranje kemikalija.

 

Piktogrami opasnosti

explos   flamme   rondflam   bottle   acid_red   skull   exclam   silhouete   Aquatic-pollut-red

 

» Preuzmi sve piktograme opasnosti
» H oznake
» P oznake
» Tablica: Razredi i klase opasnosti, kodovi kategorija, oznake i tekstovi oznaka upozorenja

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Služba za toksikologiju
Borongajska 83g
10 000 Zagreb
Telefon: 01 | 46 86 911
Fax: 01 | 46 41 368
e-mail: toksikologija@hzjz.hr

 

Brojevi telefona za informacije o:

Edukaciji
Telefon: 01/46 86 915; 01/46 86 916

Očevidnicima
Telefon: 01/46 41 280

Sigurnosno-tehničkim listovima (STL)
– STL-ovi za kemikalije
Telefoni: 01/46 33 070; 01/46 86 919; 01/46 70 702; 01/46 27 936

– STL-ovi za biocidne pripravke
Telefoni: 01/46 86 918; 01/46 86 913

– STL-ovi za sredstva za zaštitu bilja
Telefoni: 01/46 86 917

PCN notifikacijama (Prilog VIII)
Telefoni: 01/46 86 912; 01/46 27 935

Deklaracijama i uputama
Telefoni: 01/46 86 917

Broj telefona za pripravnost 24/7 (samo za hitne slučajeve):
098/405 636

 

Djelatnici službe za toksikologiju:

Irena Zorica Ježić Vidović, dipl. ing., sveučilišna magistra toksikologije
Voditeljica Službe za toksikologiju
Telefon: 01/46 86 917
e-mail: irena.jezic-vidovic@hzjz.hr

Anđelka Perković
Služba za toksikologiju
Odjel za procjenu toksikološkog rizika
Voditeljica odsjeka za praćenje rezultata u toksikologiji
Telefon: 01/46 86 910
e-mail: andjelka.perkovic@hzjz.hr

Daniela Čepelak Dodig, dipl. ing., sveučilišna magistra toksikologije

Služba za toksikologiju
Voditeljica Odjela za biocide
Telefon: 01/46 86 918
e-mail: daniela.cepelak-dodig@hzjz.hr

Davor Gretić, mag. med. biochem., sveučilišni magistar toksikologije
Služba za toksikologiju
Voditelj Odjela za sprječavanje kemijskih nesreća
Telefon: 01/46 86 919
e-mail: davor.gretic@hzjz.hr

Saša Đurašević, dipl. ing., sveučilišni magistar toksikologije
Služba za toksikologiju
Voditelj Odjela za kemijsku dokumentaciju
Telefon: 01/46 33 070
e-mail: sasa.durasevic@hzjz.hr

Jelena Gašpar, mag. ing. cheming.
Služba za toksikologiju
Odjel za sprječavanje kemijskih nesreća
Voditeljica Odsjeka za edukaciju za sigurnu uporabu kemikalija
Telefon: 01/46 27 936
e-mail: jelena.gaspar@hzjz.hr

Magda Đuzel, mag. pharm.
Služba za toksikologiju
Odjel za biocide
Voditeljica Odsjeka za sigurnosno-tehničke listove
Telefon: 01/46 86 913
e-mail: magda.duzel@hzjz.hr

Tajana Lambert, mag. chem.
Služba za toksikologiju
Odjel za kemijske registre
Voditeljica Odsjeka za registre kemikalija
Telefon: 01/46 86 912
e-mail: tajana.lambert@hzjz.hr

Sunčica Moslavac, mag. oecol.
Služba za toksikologiju
Odjel za kemijske registre
Odsjek za registre kemikalija
Zdravstvena suradnica
Telefon: 01/46 27 935
e-mail: suncica.moslavac@hzjz.hr

Maja Knepr Šegina, dipl. ing.
Služba za toksikologiju
Odjel za kemijsku dokumentaciju
Voditeljica Odsjeka za kemijsku dokumentaciju
Telefon: 01/64 70 702
e-mail: maja.knepr-segina@hzjz.hr

Tomislav Jugkala
Služba za toksikologiju
Odjel za kemijske registre
Odsjek za registre kemikalija
Stručni referent
Telefon: 01/46 41 280
e-mail: tomislav.jugkala@hzjz.hr

Silvana Roso
Služba za toksikologiju
Odjel za sprječavanje kemijskih nesreća
Odsjek za edukaciju za sigurnu uporabu kemikalija
Stručni referent
Telefon: 01/46 86 916
e-mail: silvana.roso@hzjz.hr

Tin Paudenović
Služba za toksikologiju
Odjel za sprječavanje kemijskih nesreća
Odsjek za edukaciju za sigurnu uporabu kemikalija
Stručni referent
Telefon: 01/46 86 915
e-mail: tin.paudenovic@hzjz.hr

Najveći broj nesreća uzrokovanih nestručnim rukovanjem kemikalijama posljedica je neznanja. Zato se u europskom pa i nacionalnom zakonodavstvu vrlo često za različite poslove s i oko kemikalija sugerira potreba dobro educiranog kadra koji rukuje kemikalijama, a posebice onog pod čijim se neposrednim nadzorom proizvode, stavljaju na tržište i koriste opasne kemikalije. Iz tog je razloga već Zakon o otrovima iz 1999. godine propisao obaveznu edukaciju djelatnika u pravnim i fizičkim osobama koje u svom poslovanju koriste kemikalije. Kasnije je Zakonom o kemikalijama iz 2005. godine kao i njegovim izmjenama i nadopunama to isto definirano.
Analizom perioda od kada se provodi edukacija ustanovljen je trend pada broja nesreća, a posebice teških nesreća koje uključuju fatalno stradavanje ljudi uslijed neželjenog dodira s opasnim kemikalijama, a posebice dodira s otrovima ili čak jakim otrovima. Zato se i s najnovijim Zakonom o kemikalijama – pročišćeni tekst (NN 18/13, 115/18, 37/20) nastavilo s praksom obveznog školovanja svih onih koji su uključeni u rukovanje kemikalijama bilo da se radi o proizvodnji, stavljanju na tržište ili rukovanju kemikalija. Služba za toksikologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo provodi tu edukaciju sukladno Rješenju Ministarstva zdravstva.

Sukladno članku 17. Zakona o kemikalijama ravnatelj HZJZ-a uz suglasnost Ministarstva zdravstva donosi program stjecanja znanja o zaštiti od opasnih kemikalija:

Odluka ravnatelja

Program stjecanja znanja o zaštiti od opasnih kemikalija

Elektronske verzije priručnika za edukaciju radnika o zaštiti od opasnih kemikalija, kao i udžbenika za edukaciju odgovornih osoba, dostupne su putem slijedećih poveznica:

Priručnik (radnici) – Zašto i kako povećati sigurnost pri radu s opasnim kemikalijama

Handbook (workers) – Why and how to increase safety when handling hazardous chemicals?

Udžbenik (odgovorne osobe) – Siguran rad s kemikalijama

Školovanje o kemikalijama:

Obvezni tečajevi o zaštiti od kemikalija za odgovorne osobe u tvrtkama
Obvezni tečajevi o zaštiti od kemikalija za radnike u tvrtkama
Prijavnicu za tečaj iz toksikologije možete ispuniti i on-line klikom ovdje.

1. Obvezni tečajevi o zaštiti od kemikalija za odgovorne osobe u tvrtkama
Sadržaj tečaja i način održavanja ispita propisani su Pravilnikom o načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija (NN 147/21) proizašlim iz Zakona o kemikalijama – pročišćeni tekst (NN 18/13, 115/18, 37/20). Sve pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija, uvoze ili izvoze opasne kemikalije dužne su zapošljavati osobu visoke stručne spreme iz točno utvrđenih prirodnoznanstvenih struka, koja je uspješno završila tečaj i položila ispit pri Službi za toksikologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Na tečaju se dobivaju osnovna znanja o opasnim kemikalijama, njihovim štetnim učincima, značaju i važnosti razvrstavanja prema opasnostima, značenju znakova opasnosti, odnosno piktograma i oznaka te pisanih uputa o opasnim kemikalijama, o potrebama stalnog liječničkog nadzora i drugim općim znanjima iz toksikologije. Tečaj opisuje puteve ulaska opasnih kemikalija u organizam čovjeka i čimbenike koji utječu na opseg i brzinu procesa apsorpcije, načine zaštite od ulaska opasnih kemikalija u organizam odnosno od njihovih lokalnih djelovanja, načine pravilnog rukovanja kemikalijama i mjerama zaštite u svrhu sprječavanja nesreća i neželjenih učinaka kemikalija na zdravlje ljudi i okoliš, mjere dekontaminacije, pružanja samopomoći i neodgodive prve pomoći te podatke koje valja dostaviti liječniku pri odvođenju izložene osobe u zdravstvenu ustanovu, obveze i prava radnika na temelju Zakona o kemikalijama te podzakonskih akata donesenih na temelju toga Zakona, posebne podatke o toksikokinetici, akutnim i kroničnim učincima, mjerama provođenja zaštite te sprječavanja nesreća s opasnim kemikalijama, upoznavanje i usvajanje propisa Europske unije te nacionalnih zakonskih i podzakonskih akata.

UVJETI ZA OBVEZU EDUKACIJE ODGOVORNIH OSOBA:

Ukoliko se kemikalija (tvar ili smjesa) koja se proizvodi, skladišti, koristi u proizvodnji ili stavlja na tržište razvrstava u barem jednu od slijedećih kategorija opasnosti potrebno je imenovati i educirati odgovornu osobu za rad s opasnim kemikalijama (sukladno članku 4., stavcima (2 i 3) Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (NN 99/13, 157/13, 122/14, 147/21)):

KATEGORIJE OPASNOSTI:

–    akutna toksičnost 1., 2. i 3. kategorije (H300, H310, H330; H301, H311, H331)

–    nagrizajuće za kožu kategorije 1., potkategorije 1.A (H314)

–    karcinogenost 1.A i 1.B kategorije (H350)

–    mutagenost 1.A i 1.B kategorije (H340)

–    reproduktivna toksičnost 1.A i 1.B kategorije (H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df)

–    specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje 1. kategorije (H370)

–    specifična toksičnost za ciljane organe – ponavljano izlaganje 1. kategorije (H372)

2. Obvezni tečajevi o zaštiti od kemikalija za radnike u tvrtkama
Radnici koji neposredno rukuju kemikalijama dužni su završiti temeljni tečaj o opasnim kemikalijama za radnike temeljem istog propisa kao pod 1. Taj tečaj obuhvaća slična znanja kao tečaj za odgovorne osobe, ali gradivo je izloženo jednostavnije.
Radnik na tečaju dobiva osnovna znanja o vrstama štetnih učinaka koje mogu izazvati kemikalije, o načinu ulaska otrova u organizam i svim tehnikama sprječavanja njihova ulaska u organizam, o pravilima ponašanja u sprječavanju nesreća odnosno njihovu zbrinjavanu te o tome kako se obavlja dekontaminacija odnosno prva pomoć.

UVJETI ZA OBVEZU EDUKACIJE RADNIKA:

Sukladno članku 2. Pravilnika o načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija (NN 147/21) sve pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija, obvezne su na radnom mjestu na kojem se radi s opasnim kemikalijama zapošljavati radnike koji su stekli propisana znanja o zaštiti od opasnih kemikalija. Opasnim kemikalijama smatraju se one tvari i smjese koje se razvrstavaju u jednu od slijedećih kategorija opasnosti:

KATEGORIJE OPASNOSTI:

–    akutna toksičnost 1., 2., 3. i 4. kategorije (H300, H310, H330; H301, H311, H331; H302, H312, H332)

–    nagrizajuće 1. kategorije, potkategorije 1.A i 1.B (H314)

–    teške ozljede oka 1. kategorije (H318)

–    preosjetljivost dišnih putova 1. kategorije, podkategorija 1.A i 1.B (H334)

–    karcinogenost 1.A, 1.B i 2. kategorije (H350, H351)

–    mutagenost 1.A, 1.B i 2. kategorije (H340, H341)

–    reproduktivna toksičnost 1.A, 1.B i 2. kategorije (H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df; H361, H361f, H361d, H361fd)

–    specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje 1. i 2. kategorije (H370, H371)

–    specifična toksičnost za ciljane organe – ponavljano izlaganje 1. kategorije (H372)

–    aspiracijska toksičnost 1. kategorije (H304)

Aplikacija je dostupna ovdje.

Aplikacija je dostupna ovdje.

    Nema rezultata