Odjel za opću zdravstvenu ekologiju

Voditelj odjela

doc. dr. sc. Nataša Janev Holcer,
dipl. ing. biol.

Današnji izazovi koje povećani ljudski pritisci nameću na okoliš, zahtijevaju poznavanje čimbenika koji mogu imati negativan učinak na zdravlje izložene populacije. Praćenjem i procjenom štetnih čimbenika okoliša izloženost može biti prepoznata kod svakog pojedinca, ali i na razini populacije čime štitimo i unaprjeđujemo zdravlje.

Čovjek je svakodnevno izložen utjecaju različitih bioloških, kemijskih, fizikalnih i socijalnih čimbenika iz okoliša. Okolišne determinante zdravlja, bile one vezane uz opći, radni ili rekreacijski okoliš, odgovorne su za 20 do 30% opterećenja bolešću. Prepoznavanje složenih veza i učinaka višestruke i dugotrajne izloženosti je od izuzetnog značaja za provođenje mjera zaštite zdravlja ljudi, uz suradnju s drugim sektorima u donošenju i provođenju legislative, praćenju bolesti uzrokovanih štetnim čimbenicima okoliša kao i praćenju sukladnosti standardima okoliša.

Stručnjaci Odjela za opću zdravstvenu ekologiju sudjeluju u kreiranju javnozdravstvene politike, zakonskih i podzakonskih akata iz područja svog djelovanja, pripremi mišljenja i stavova RH u ekspertnim povjerenstvima ministarstava Republike Hrvatske i radnim skupinama Europske komisije. Time se objedinjuju sve djelatnosti Službe za zdravstvenu ekologiju sa svrhom praćenja, ocjenjivanja, prevencije i korekcije čimbenika okoliša s potencijalno štetnim djelovanjem kao i podržavanja aktivnosti kojima se poboljšava kakvoća okoliša i promovira zdravi stil života.

Sudjelovanjem djelatnika Odjela u znanstveno-istraživačkim nacionalnim i međunarodnim projektima stvoreni su preduvjeti daljnjeg razvoja zdravstveno ekoloških sadržaja, koji pokrivaju one aspekte ljudskog zdravlja uključujući i kvalitetu života koji su određeni međudjelovanjem svih okolišnih čimbenika.

Pored redovitih aktivnosti djelatnici Odjela za opću zdravstvenu ekologiju sudjeluju savjetodavno i operativno u provedbi javnozdravstvenih mjera i sanaciji posljedica izvanrednih situacija, primjerice tijekom katastrofalnih poplava 2014. godine, kao i u tranzitnom centru za izbjeglice 2015. godine.

Subjekti u poslovanju s hranom moraju osigurati da osobe koje rukuju hranom budu pod nadzorom te upućene na osposobljene u području higijene hrane, sukladno zahtjevnosti posla koji obavljaju, a temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (N.N. br.: 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) i Pravilnika o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane (NN 116/18).

Odjel za opću zdravstvenu ekologiju provodi „Tečaj za stjecanje potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni“ (Higijenski minimum) po osnovnom i proširenom programu te polaznicima omogućuje usvajanje znanja, prihvaćanje potrebnih vještina i stjecanje korisnih higijenskih navika.

 

Odjel za opću zdravstvenu ekologiju sastoji se od slijedećih Odsjeka:

Odsjek za opću zdravstvenu ekologiju i sanitaciju okoliša

Odsjek za praćenje stanja okoliša i zdravlja

Odsjek za biološki monitoring

Odsjek za procjenu rizika i utjecaja čimbenika okoliša na zdravlje

Odsjek za fiziologiju i praćenje unosa nutrijenata

 

Aktualni projekti

· Europska inicijativa za humani biomonitoring HBM4EU projekt koji djeluje unutar programa HORIZON2020

· COST Action CA16123 „Safety Culture and Risk Management in Agriculture (SACURIMA)“

http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16123

· COST Action IS1408 „New COST Action Industrially Contaminated Sites and Health Network (ICSHNet)“

http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1408

· EFSA Support to National Dietary Surveys in Compliance with the EU Menu methodology (NIPNAD 2017-21), projekt u suradnji s HAH financiran je od strane EFSA

 

Provedeni projekti

  • Humani biomonitoring: prenatalna izloženost živi u dvije hrvatske regije proveden koristeći standardiziranu metodologiju Svjetske zdravstvene organizacije“ https://www.hzjz.hr/medunarodna-istrazivanja/primjena-biomonitoringa-za-procjenu-izlozenosti-zivi-tijekom-prenatalnog-perioda-u-dvije-hrvatske-regije-uporabom-standardizirane-metodologije-svjetske-zdravstvene-organizacije/
  • Foresighted Reasoning on Environmental Stressors and Health „FRESH“ https://www.eea.europa.eu/articles/a-europe-to-thrive-in
  • Trogodišnji projekt “Prehrambene navike i metabolički sindrom kod adolescenata” je proveden u suradnji s Institutom za Antropologiju završio od 2011. do 2013. godine.

Odsjek za praćenje stanja okoliša i zdravlja

 

Praćenjem stanja okoliša u odnosu na zdravlje se želi utvrditi čimbenike s negativnim zdravstvenim učinkom u određenim populacijskim skupinama, usporediti rezultate s drugim zemljama, razvijati i provoditi mjere umanjenja rizika radi smanjenja ili sprečavanja izloženosti i posljedica. U suradnji s drugim mjerodavnim ustanovama kreiraju se zdravstveno-ekološki pokazatelji. Podržava se razvoj učinkovitih metoda za manju ugrozu negativnih učinaka na zdravlje i usmjeravanje politike u odlukama iz područja zaštite okoliša i zdravlja. Kroz provođenje nacionalnih istraživanja i programa te njihovim podacima o izloženosti ljudi može se utvrditi je li politika zaštite zdravlja i okoliša od polutanata i različitih kemikalija učinkovita. Preporuke prema rezultatima istraživanja se objavljuju stručnoj i široj javnosti, čime se podiže i opća svijest i znanje šire populacije o potencijalnim štetnim učincima iz okoliša.

Voditeljica
dr. sc. Andreja Barišin, dr. med.

Kontakt
Tel: +385 1 48 63 215

Odsjek za procjenu rizika i utjecaja čimbenika okoliša na zdravlje

Odsjek za procjenu rizika i procjenu utjecaja čimbenika okoliša na zdravlje provodi kvalitativne i kvantitativne procjene rizika na metodologijama temeljenima na znanosti i uz pomoć naprednih programskih alata. Rizik je postao uobičajeni dio svakodnevnice suvremenog društva u kojem je prisutnost rizika neizbježna, a rizični sustavi često izvan dometa individualne regulacije. Institucionalne okvire sustava sigurnosti hrane javnost često percipira kao apstraktne, ustupajući time mjesto laičkoj percepciji rizika od hrane. Pri tome su varijable koje utječu na percepciju rizika proživljena iskustva, konkretno znanje, predrasude, stupanj suživljavanja s rizikom, karakter inicijalnih iskustava, poznavanje ili nepoznavanje rizika, moguća šteta od rizika, imaginacija ili slika o riziku, pretpostavke o utjecaju rizika na život i zdravlje, socioekonomski status pojedinca i sl. Politička dimenzija rizika pokušava procijeniti više njegovih elemenata, uključujući ekonomske i socijalne faktore; analiziraju se štete i koristi od objave neke informacije vezane za rizičnu situaciju. Suvremeno društvo 21. stoljeća problem sigurnosti hrane pokušava riješiti kroz mišljenje neovisnih znanstvenih institucija koje na sebe preuzimaju komunikaciju s dionicima procesa i daju procjene i tumačenja rizika.

Kontakt
Tel: +385 1 48 63 301

Odsjek za opću zdravstvenu ekologiju i sanitaciju okoliša

U sklopu Odsjeka za opću zdravstvenu ekologiju i sanitaciju okoliša provodi se prikupljanje i analiziranje podataka o provedenim DDD mjerama na području Republike Hrvatske na osnovu kojih se dopunjava državni Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku.

Djelatnici Odsjeka provode i stručni nadzor nad provedbom DDD mjera koje provode županijski zavodi za javno zdravstvo sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

U sklopu Odsjeka je oformljen i tim za provedbu protuepidemijskih DDD mjera koji se po prijavi neke od bolesti koje se prenose člankonošcima ili glodavcima aktivira i spreman je djelovati unutar 24h.

Djelatnici Odsjeka sudjeluju savjetodavno i operativno u izvanrednim situacijama po pitanju higijensko-sanitarnih pitanja.

U sklopu Odsjeka je osmišljen i uspješno proveden nacionalni monitoring invazivnih komaraca na području RH s ciljem istraživanja i praćenja invazivnih vrsta komaraca te prikupljanja podataka o zastupljenosti svih vrsta komaraca na području cijele Hrvatske u svrhu izrade karte rasprostranjenosti žarišta i izrade jedinstvene nacionalne baze podataka koja će se koristiti u svrhu izrade procjene rizika za vektorske zarazne bolesti

Voditelj
Pavle Jeličić, dr. med., univ. mag. admin. sanit.

Kontakt
Tel. +385 1 48 63 255

Odsjek za fiziologiju i praćenje unosa nutrijenata

 

Hrana je značajan čimbenik okoliša čiji se utjecaj na zdravlje očituje tijekom čitavog života pojedinca. U cilju čuvanja i unapređenja zdravlja važno je slijediti načela pravilne prehrane temeljene na izboru različitih kategorija namirnica grupiranih prema kemijskom sastavu.

U okviru Odsjeka se prikupljaju podaci o sastavu namirnica i pića koji služe kao baza podataka za planiranje i evaluaciju individualne i kolektivne prehrane pojedinih dobnih skupina. Temeljem prikupljenih podataka se noveliraju Tablice o sastavu namirnica i pića namijenjene svim stručnjacima koji se bave planiranjem raznih oblika društvene prehrane, prehrane u bolnicama i raznim ustanovama zatvorenog tipa, ugostiteljstvu i turizmu, ali i široj populaciji.

Voditeljica
izv. prof. Jasna Pucarin Cvetković, dipl. ing.

Kontakt
Tel.: + 385 1 4590-144

Odsjek za biološki monitoring

 

U sklopu Odsjeka za biološki monitoring provodi se prikupljanje i analiziranje podataka o zdravstvenim rizicima i učincima čimbenika iz životnog i radnog okoliša koji mogu imati negativne zdravstvene učinke na organizam čovjeka i zdravlje izložene populacije.
U Odsjeku se provode znanstvena i stručna istraživanja te evaluacija izloženosti potencijalno štetnim čimbenicima koji zahtijevaju hitnu pozornost, jer se, usprkos spoznaji o negativnim zdravstvenim učincima, brojni od njih još uvijek primijenjuju u mnogim ljudskim djelatnostima i mogu izazvati negativne ekološke i zdravstvene učinke.
Provođenjem nacionalnih istraživanja humanog biomonitoringa i sudjelovanjem u međunarodnim projektima ostvarit će se ciljevi unapređenja humanog biomonitoringa u Hrvatskoj, ali i na razini Europe. Uspostavljanjem platforme postojećeg znanja i istraživanja i izgradnjom novih kapaciteta osigurat će se dokazi o izloženosti građana kemikalijama i mogućim učincima na zdravlje, čime se izravno pridonosi poboljšanju zdravlja, dobrobiti populacije i uspostavi pozitivnih politika.

Voditeljica
doc. dr. sc. Nataša Janev Holcer, dipl. ing. biol.

Kontakt
Tel.: + 385 1 48 63 348