Odjel za opću zdravstvenu ekologiju

Opis odjela (Sadržaj stranice do "MORE")

 

Odsjeci odjela (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Odsjek za praćenje stanja okoliša i zdravlja

Voditeljica
dr. sc. Andreja Barišin, dr. med.

Kontakt
Tel: +385 1 48 63 215

Praćenjem stanja okoliša u odnosu na zdravlje se želi utvrditi čimbenike s negativnim zdravstvenim učinkom u određenim populacijskim skupinama, usporediti rezultate s drugim zemljama, razvijati i provoditi mjere umanjenja rizika radi smanjenja ili sprečavanja izloženosti i posljedica. U suradnji s drugim mjerodavnim ustanovama kreiraju se zdravstveno-ekološki pokazatelji. Podržava se razvoj učinkovitih metoda za manju ugrozu negativnih učinaka na zdravlje i usmjeravanje politike u odlukama iz područja zaštite okoliša i zdravlja. Kroz provođenje nacionalnih istraživanja i programa te njihovim podacima o izloženosti ljudi može se utvrditi je li politika zaštite zdravlja i okoliša od polutanata i različitih kemikalija učinkovita. Preporuke prema rezultatima istraživanja se objavljuju stručnoj i široj javnosti, čime se podiže i opća svijest i znanje šire populacije o potencijalnim štetnim učincima iz okoliša.

 

Odsjek za procjenu rizika i utjecaja čimbenika okoliša na zdravlje

Voditelj
dr. sc. Vedran Poljak, dr. med., univ. spec. tech. aliment.

Kontakt
Tel: +385 1 48 63 301

Odsjek za procjenu rizika i edukaciju o higijeni hrane provodi kvalitativne i kvantitativne procjene rizika na metodologijama temeljenima na znanosti i uz pomoć naprednih programskih alata. Rizik je postao uobičajeni dio svakodnevnice suvremenog društva u kojem je prisutnost rizika neizbježna, a rizični sustavi često izvan dometa individualne regulacije. Institucionalne okvire sustava sigurnosti hrane javnost često percipira kao apstraktne, ustupajući time mjesto laičkoj percepciji rizika od hrane. Pri tome su varijable koje utječu na percepciju rizika proživljena iskustva, konkretno znanje, predrasude, stupanj suživljavanja s rizikom, karakter inicijalnih iskustava, poznavanje ili nepoznavanje rizika, moguća šteta od rizika, imaginacija ili slika o riziku, pretpostavke o utjecaju rizika na život i zdravlje, socioekonomski status pojedinca i sl. Politička dimenzija rizika pokušava procijeniti više njegovih elemenata, uključujući  ekonomske i socijalne faktore; analiziraju se štete i koristi od objave neke informacije vezane za rizičnu situaciju. Suvremeno društvo 21. stoljeća problem sigurnosti hrane pokušava riješiti kroz mišljenje neovisnih znanstvenih institucija koje na sebe preuzimaju komunikaciju s dionicima procesa i daju procjene i tumačenja rizika.

Europski „Zakon o hrani“ (Uredba EC 178/2002; Zakon o hrani NN RH 81/13) čini ishodište zakonodavstva koje se odnosi na hranu i daje sve odrednice što su vezane za zdravstvenu ispravnost hrane  u svim fazama lanca opskrbe hranom. “Zakon o hrani” odnosi se i na širi spektar odredbi, uključujući i predmete i tvari koje dolaze u dodir s hranom (ambalaža, pribor i sl.). Zakon povezuje sigurnost hrane i nivo rizika kroz osnivanje Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), koja znanstveno utječe na donošenje odluka Europske komisije. Subjekti u poslovanju s hranom moraju osigurati da osobe koje rukuju hranom budu pod nadzorom te upućene na osposobljene u području higijene hrane, sukladno zahtjevnosti posla koji obavljaju (Uredba EC 852/04; Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu NN RH 81/13). Prema odrednicama „Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti“ (NN RH 79/07) Odjel za opću zdravstvenu ekologiju provodi „Tečaj za stjecanje osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica“ (Higijenski minimum) po osnovnom i proširenom programu te polaznicima omogućuje usvajanje znanja, prihvaćanje potrebnih vještina  i stjecanje korisnih higijenskih navika.

 

Odsjek za opću zdravstvenu ekologiju i sanitaciju okoliša

Voditelj
Pavle Jeličić, dr. med., univ. mag. admin. sanit.

Kontakt
Tel. +385 1 48 63 255

 

Odsjek za fiziologiju i praćenje unosa nutrijenata

Voditeljica
doc. dr. sc. Pucarin-Cvetković Jasna, dipl. ing.

Kontakt
Tel.: + 385 1 4590 111

Hrana je značajan čimbenik okoliša čiji se utjecaj na zdravlje očituje tijekom čitavog života pojedinca. U cilju čuvanja i unapređenja zdravlja važno je slijediti načela pravilne prehrane temeljene na izboru različitih kategorija namirnica grupiranih prema kemijskom sastavu.

U okviru Odsjeka se prikupljaju podaci o sastavu namirnica i pića koji služe kao baza podataka za planiranje i evaluaciju individualne i kolektivne prehrane pojedinih dobnih skupina. Temeljem prikupljenih podataka se noveliraju Tablice o sastavu namirnica i pića namijenjene svim stručnjacima koji se bave planiranjem raznih oblika društvene prehrane, prehrane u bolnicama i raznim ustanovama zatvorenog tipa, ugostiteljstvu i turizmu, ali i široj populaciji.

 

Odsjek za biološki monitoring

Voditeljica
doc. dr. sc. Nataša Janev Holcer, dipl. ing. biol.

Kontakt
Tel.: + 385 1 48 63 348

U sklopu Odsjeka za biološki monitoring provodi se prikupljanje i analiziranje podataka o zdravstvenim rizicima i učincima čimbenika iz životnog i radnog okoliša koji mogu imati negativne zdravstvene učinke na organizam čovjeka i zdravlje izložene populacije.
U Odsjeku se provode znanstvena i stručna istraživanja te evaluacija izloženosti potencijalno štetnim čimbenicima koji zahtijevaju hitnu pozornost, jer se, usprkos spoznaji o negativnim zdravstvenim učincima, brojni od njih još uvijek primijenjuju u mnogim ljudskim djelatnostima i mogu izazvati negativne ekološke i zdravstvene učinke.
Provođenjem nacionalnih istraživanja humanog biomonitoringa i sudjelovanjem u međunarodnim projektima ostvarit će se ciljevi unapređenja humanog biomonitoringa u Hrvatskoj, ali i na razini Europe. Uspostavljanjem platforme postojećeg znanja i istraživanja i izgradnjom novih kapaciteta osigurat će se dokazi o izloženosti građana kemikalijama i mogućim učincima na zdravlje, čime se izravno pridonosi poboljšanju zdravlja, dobrobiti populacije i uspostavi pozitivnih politika.