Odjel za primarnu zdravstvenu zaštitu

Voditelj odjela

doc. dr. sc. Ranko Stevanović, prim. dr. med.
specijalist obiteljske medicine

Osnovna zadaća Odjela je praćenje zdravstvenog stanja stanovništva i provođenja zdravstvene zaštite u sljedećim djelatnostima na primarnoj razini zdravstvene zaštite: djelatnosti obiteljske (opće) medicine, djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, dentalne zdravstvene zaštite, medicine rada, patronažne zdravstvene zaštite i zdravstvene njege u kući. Prikupljaju se i analiziraju zdravstveno-statistički podaci i prate osnovni pokazatelji zdravstvenog stanja i zdravstvene zaštite, a rezultati analiza se objavljuju u redovitim publikacijama Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo. Zakonski akti na kojima se navedeno temelji su Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu te Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske.

2019. godine Odjel prvi put objavljuje analizu podataka iz Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske, a za djelatnosti obiteljske (opće) medicine, djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena te dentalne zdravstvene zaštite. Među prikazanim podacima, pojavljuju se i podaci koji se dosad nisu analizirali, a koji će se u budućnosti koristiti u svrhu poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite stanovništva.

Od osnutka Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, Odjel više ne prikuplja podatke iz djelatnosti hitne medicine, no redovito objavljuje podatke koje prikuplja, analizira i dostavlja Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Djelatnici Odjela su predstavnici Republike Hrvatske u Radnoj skupini Public Health Statistics i Tehničkoj grupi Health Care non-Expenditures Statistics Eurostata pri kojima aktivno i kontinuirano sudjeluju u usklađivanju statističkih istraživanja iz područja zdravstva sa zahtjevima Europske unije.

Odjel aktivno sudjeluje u međunarodnim projektima, o čemu više možete pročitati na mrežnim stranicama Zavoda.

Rad u odjelu organiziran je kroz četiri odsjeka:

 • Odsjek za obiteljsku medicinu i hitnu medicinsku pomoć
 • Odsjek za praćenje primarne zdravstvene zaštite dojenčadi i male djece
 • Odsjek za medicinsku etiku i prava pacijenata
 • Odsjek za patronažu, kućnu njegu i druge djelatnosti

Odsjek za obiteljsku medicinu i hitnu medicinsku pomoć

Aktivnosti odsjeka

 • Temeljem rutinskih godišnjih zdravstveno-statističkih izvješća te iz Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske za djelatnost obiteljske (opće) medicine prikuplja, analizira i objavljuje podatke o zdravstvenom stanju i zdravstvenoj zaštiti stanovništva.
 • Analizira vodeće bolesti i stanja stanovništva.
 • Evaluira preventivnu zdravstvenu zaštitu stanovištva praćenjem pokazatelja o sistematskim i preventivnim pregledima.
 • Sudjeluje u izradi programa mjera zdravstvene zaštite.
 • Dostavlja pokazatelje o zdravstvenom stanju i korištenju zdravstvene zaštite za nacionalne i međunarodne baze podataka.
 • Odabrane pokazatelje zdravstvene zaštite stanovništva objavljuje u Hrvatskom zdravstveno-statističkom ljetopisu.
 • Sudjeluje u predlaganju pokazatelja za zdravstveni informacijski sustav u svrhu boljeg praćenja zdravstvenog stanja stanovništva i kvalitete rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
 • Objavljuje odabrane pokazatelje iz djelatnosti hitne medicine, a koje prikuplja i analizira Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Odsjek za praćenje primarne zdravstvene zaštite dojenčadi i male djece

Aktivnosti odsjeka

 • Temeljem rutinskih godišnjih zdravstveno-statističkih izvješća te iz Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece i djelatnost obiteljske (opće) medicine koji skrbe za djecu predškolske dobi prikuplja, analizira i objavljuje podatke o zdravstvenom stanju i zdravstvenoj zaštiti djece.
 • Analizira vodeće bolesti i stanja dječje dobi.
 • Evaluira preventivnu zdravstvenu zaštitu predškolske djece praćenjem pokazatelja o sistematskim, kontrolnim i ciljanim preventivnim pregledima.
 • Sudjeluje u izradi programa mjera zdravstvene zaštite predškolske djece.
 • Dostavlja pokazatelje o rastu i razvoju predškolske djece za nacionalne i međunarodne baze podataka.
 • Odabrane pokazatelje zdravstvene zaštite djece objavljuje u Hrvatskom zdravstveno-statističkom ljetopisu.
 • Sudjeluje u predlaganju pokazatelja za zdravstveni informacijski sustav u svrhu boljeg praćenja zdravstvenog stanja djece te kvalitete rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti predškolske djece.

Voditelj odsjeka: doc. dr. sc. Ranko Stevanović, prim. dr. med., specijalist obiteljske medicine

Kontakt: tel.: 01 4863 232, faks: 01 4683 011, ranko.stevanovic@hzjz.hr

Odsjek za medicinsku etiku i prava pacijenata

Odsjek za patronažu, kućnu njegu i druge djelatnosti

Aktivnosti odsjeka

 • Prikuplja, analizira i objavljuje podatke iz djelatnosti patronažne zdravstvene zaštite i zdravstvene njege u kući.
 • Temeljem rutinskih godišnjih zdravstveno-statističkih izvješća te iz Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske za djelatnost zdravstvene zaštite žena prikuplja, analizira i objavljuje podatke o zdravstvenom stanju i zdravstvenoj zaštiti žena.
 • Temeljem rutinskih godišnjih zdravstveno-statističkih izvješća iz djelatnosti medicine rada prikuplja, analizira i objavljuje podatke o zdravstvenom stanju i zdravstvenoj zaštiti radnika.
 • Temeljem rutinskih godišnjih zdravstveno-statističkih izvješća te iz Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske za djelatnost dentalne medicine prikuplja, analizira i objavljuje podatke o dentalnom stanju i dentalnoj zdravstvenoj zaštiti.
 • Sudjeluje u izradi programa mjera zdravstvene zaštite.
 • Odabrane pokazatelje objavljuje u Hrvatskom zdravstveno-statističkom ljetopisu.
 • Sudjeluje u predlaganju pokazatelja za zdravstveni informacijski sustav u svrhu boljeg praćenja zdravstvenog stanja stanovništva te kvalitete rada u djelatnosti zdravstvene zaštite žena i dentalne medicine.