Odjel za specijalističko-konzilijarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu

Voditelj odjela

Prim. Sandra Mihel, dr. med.
specijalist javnog zdravstva

GODIŠNJA BAZA HOSPITALIZACIJA HRVATSKE

Odjel za specijalističko-konzilijarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu predlaže i provodi, uz ostala istraživanja i istraživanje o radu, organizaciji te utvrđenim bolestima i stanjima u stacionarnim zdravstvenim ustanovama u svrhu praćenja, analize i ocjene zdravstvenog stanja stanovništva (temeljem Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske).

Sve stacionarne ustanove zdravstva bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor sa HZZO-om dostavljaju individualne podatke o osobama koje su hospitalizirane zbog liječenja ili rehabilitacije u stacionarnim ustanovama zdravstva – bolnicama – odnosno koje su zaprimljene u dnevnu bolnicu, jednodnevnu kirurgiju odnosno bolničku hemodijalizu. Podaci se dostavljaju u elektroničkom obliku prema zadanom slogu, navedenom u Uputama. Hospitalizacije dnevnih bolnica i bolničkih hemodijaliza počele su se pratiti 2008. godine.

Odsjek za bolničku zdravstvenu zaštitu

GODIŠNJA BAZA HOSPITALIZACIJA HRVATSKE

U godišnjoj bazi hospitalizacija su: podaci o osobama koje su hospitalizirane zbog liječenja u stacionarnim ustanovama zdravstva – bolnicama – odnosno koje su zaprimljene u dnevnu bolnicu ili na bolničku hemodijalizu: vrsta prijave (redovita prijava, dnevna bolnica), ustanova (šifra HZZO-a, OIB ustanove ili lokaliteta ustanove), odjel, ime i prezime, spol, dob, OIB (osobni identifikacijski broj pacijenta), MBO (matični broj osigurane osobe), zamjenski identifikator te njegov broj, platitelj, adresa prebivališta, šifra naselja prebivališta, država, radni status, zanimanje, djelatnost, trajanje liječenja, glavna dijagnoza pri otpustu iz ustanove s peteroznakovnom šifrom prema MKB-10, vanjski uzrok ozljede koja je upisan kao glavna dijagnoza, dodatne dijagnoze, vanjski uzrok ozljede za dodatne dijagnoze, osnovni uzrok smrti u slučaju smrtnog ishoda, vanjski uzrok ozljede u slučaju smrtnog ishoda, način otpusta, postupci provedeni tijekom hospitalizacije, broj povijesti bolesti, te šifra liječnika koji je ispunio obrazac. Od 2017. godine prijava hospitalizacija (JZ-BSO) ispunjava se za sve pacijente bez obzira na MKB dijagnozu prilikom otpusta (uključujući i maligne neoplazme, psihijatrijske dijagnoze, ovisnosti, porode, pobačaje, zdravu novorođenčad).

Za ocjenu zdravstvenog stanja najvažnija su izvješća u vezi gravitacija pacijenata prema mjestu boravka u najzastupljenije bolnice liječenja. Zbog korištenja OIB-a ustanove, a osobito OIB-a lokaliteta ustanove do 2012. godine moguće je povijesno uspoređivati hospitalizacije određene bolnice bez obzira na izmjene i dopune Mreže javne zdravstvene službe (osim KBC Zagreb).

Preuzimanjem šifarskog sustava HZZO-a i sustava OIB-a ustanova iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika izvršena je standardizacija zdravstvenog informacijskog sustava bolničke statistike Hrvatske. Zahvaljujući kvalitetnim osobnim identifikatorima pacijenata sve postojeće Godišnje baze hospitalizacija moguće je u budućnosti objediniti u Registar hospitaliziranih osoba Hrvatske.

Odjel koordinira, stručno usmjerava i nadzire rad u vezi istraživanja „Statistika liječenih bolesnika u službi za stacionarno liječenje iz područja zdravstva“ zavoda za javno zdravstvo županija i Grada Zagreba te sudjeluje u školovanju zdravstvenih radnika iz područja javnog zdravstva.

Godišnja baza bolničke rehabilitacije ustrojena je na isti način kao i Godišnja baza hospitalizacija ali je funkcionalno bila odvojena . Od 2017. godine u godišnjoj bazi hospitalizacija uključena je i djelatnost rehabilitacije koja se ranije izvještavala prema Obrascu hospitalizacija zbog rehabilitacije (JZ-REH).

RAD BOLNICA HRVATSKE

Rad bolnica Hrvatske temelji se na istraživanju „Praćenje i organizacija rada bolnica“ iz godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti koji se donosi za svaku godinu. Hrvatski zavod za javno zdravstvo započeo je primjenjivati u 2010. godini izmijenjeno i dopunjeno Godišnje izvješće o radu stacionarne zdravstvene ustanove (Obr. br. 3-21-60). To je zbirno, godišnje izvješće koje prikazuje stanje na 31. prosinca tekuće godine. Izvješće ispunjavaju sve zdravstvene ustanove bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor s HZZO-om. Podaci se prikupljaju po spolu iz djelatnosti za stacionarno liječenje te iz dnevnih bolnica i bolničkih hemodijaliza u obliku elektronskog izvješća navedenog u Uputama.

Stacionarne zdravstvene ustanove dostavljaju godišnja zbirna izvješća u zavode za javno zdravstvo županija i Grada Zagreba, koji ih nakon kontrole i obrade dostavljaju u Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a 2010. godine je uvedeno praćenje ishoda liječenja pacijenta (izliječen, poboljšan, neizliječen, umro).

Također je 2010. godine izmijenjen i dosadašnji način prikupljanja i obrade podataka:

  • prati se i rad privatnih stacionarnih zdravstvenih ustanova kao i posteljni kapaciteti ustanove ili dijela ustanove koji nisu ugovoreni s HZZO-om;
    ustanove u Gradu Zagrebu prikazane su sukladno važečoj mreži javne zdravstvene službe;
  • podaci o vrsti liječenja (liječenje akutnih bolesnika te liječenje subakutnih i kroničnih bolesnika) vrši se prema specijalnosti gdje se to liječenje provodi, a ne prema ustanovi kao što je to bilo do 2010. godine;
  • u razdoblju prije 2010. godine u akutne krevete ubrajali su se svi kreveti općih bolnica, stacionara i izvanbolničkih rodilišta, KBC, kliničkih bolnica i klinika, a kao kronični kreveti smatrani su oni iz specijalnih bolnica i lječilišta;
  • popis i razvrstavanje specijalnosti na akutne i kronične izvršen je u skladu sa šifrarnikom djelatnosti HZZO-a, Mrežom javne zdravstvene službe te Pravilnikom o uvjetima za razvrstavanje bolničkih zdravstvenih ustanova u kategorije;
  • kreveti za liječenje akutnih bolesnika su na djelatnostima: interna medicina, infektologija, klinička onkologija, dermatologija i venerologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, psihijatrija, pedijatrija, kirurgija, dječja kirurgija, neurokirurgija, maksilofacijalna kirurgija, urologija, ortopedija, otorinolaringologija, oftalmologija, ginekologija i opstetricija, anesteziologija i reanimatologija, vanbolničko rodilište i stacionar doma zdravlja;
  • kreveti za liječenje subakutnih i kroničnih bolesnika su na djelatnostima: dugotrajno liječenje, palijativna skrb, kronične duševne bolesti, fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i lječilištima, kronične dječje bolesti i kronične plućne bolesti.

Voditeljica odsjeka: prim. Sandra Mihel, dr.spec.javnog zdravstva

Kontakt: Tel.:01 4863 202, mailto:sandra.mihel@hzjz.hr

Odsjek za specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu

U Odsjeku se provode aktivnosti vezano uz istraživanje o radu i o utvrđenim bolestima, stanjima u ordinacijama specijalističko-konzilijarne djelatnosti bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor s HZZO-om. Ordinacije i ustanove podatke dostavljale u agregiranom obliku na propisanom obrascu. Elektronička dostava podataka omogućena je ordinacijama za specijalističko‐konzilijarnu djelatnost koje svoje podatke imaju pohranjene u obliku elektroničkog zapisa i u mogućnosti su dostaviti izvješće u elektroničkoj formi slijedeći upute i zadanu strukturu. U protivnom izvješće trebaju dostavljati u tiskanoj formi slijedeći prethodno objavljene upute.