Služba za zdravstvenu ekologiju

Voditelj službe

dr.sc. Pavle Jeličić, dr. med.

Služba za zdravstvenu ekologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo je centralno mjesto u mreži javnozdravstvenih ustanova, zavoda za javno zdravstvo, koje provode mjere zaštite zdravlja ljudi vezano uz čimbenike okoliša s potencijalno štetnim djelovanjem. Osnovni zadaci mreže su praćenje, ocjenjivanje, prevencija i korekcija čimbenika okoliša sa štetnim djelovanjem, podržavanje aktivnosti kojima se poboljšava kakvoća okoliša, koriste zdravi stilovi života i ohrabruje uporaba zdravih tehnologija. Mjere se odnose na sve vrste čimbenika okoliša (biološke, kemijske, fizikalne itd.), a provode se u svim medijima okoliša koji s čovjekom dolaze u dodir – voda, namirnice, zrak, tlo itd.

S tim u vezi u Službi su se posebno razvijale sljedeće djelatnosti:

 • praćenje, proučavanje i ocjenjivanje zdravstvene ispravnosti i kvalitete hrane u proizvodnji i prometu u Republici Hrvatskoj, kao i iz uvoza
 • praćenje, proučavanje i ocjenjivanje zdravstvene ispravnosti pitke vode, kakvoće otpadnih, površinskih i voda za rekreaciju i stanja vodoopskrbe na čitavom teritoriju RH
 • praćenje, proučavanje i ocjenjivanje zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe: materijala i predmeta u kontaktu s hranom i predmeta široke potrošnje te kozmetičkih proizvoda
 • praćenje stanja uhranjenosti pučanstva u smislu energetske opskrbljenosti kao i u smislu prisustva pojedinih prehrambenih deficita, posebno u ugroženim skupinama pučanstva (djeca, žene i trudnice, starije osobe)

Laboratoriji Službe su akreditirani po normi HRN EN ISO/IEC 17025 i ovlašteni kao službeni laboratoriji (Ministarstvo poljoprivrede) za potrebe inspekcija, područja hrane, voda te predmeta opće uporabe (Ministarstvo zdravstva).

Osim toga, neki su laboratoriji referentni laboratoriji za određena područja ovlašteni od Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravstva:

a) Pesticidi (žitarice, hrana za životinje, voće i povrće) (Ministarstvo poljoprivrede)
b) Mikrobiologija hrane (podjela s HVI) (Ministarstvo poljoprivrede)
c) Teški metali u hrani i hrani za životinje (Ministarstvo poljoprivrede)
d) Genetski modificirani organizmi (Ministarstvo zdravstva)
e) Predmeti opće uporabe (Ministarstvo zdravstva)

Stručnjaci Službe također sudjeluju u kreiranju javnozdravstvene politike, zakonskih i podzakonskih akata iz područja svog djelovanja, pripremi mišljenja i stavova RH u radnim skupinama Europske komisije, znanstveno-istraživačkim projektima nacionalnog i internacionalnog karaktera. Služba djeluje i kao stručno-metodološki centar te koordinira i stručno nadzire rad Službi za zdravstvenu ekologiju u županijskim zavodima, provodi edukaciju i osposobljavanje analitičara za samostalan rad u laboratorijima.

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

 • Odsjek za mikrobiologiju voda
 • Odsjek za kemiju voda
 • Odsjek za mineralne, izvorske i stolne vode

Odjel za zdravstvenu ispravnost hrane

 • Odsjek za mikrobiologiju namirnica i predmeta opće uporabe
 • Odsjek za pesticide
 • Odsjek za genetski modificirane organizme (GMO) i procjenu rizika
 • Odsjek za metale i metaloide
 • Odsjek za aditive
 • Odsjek za kvalitetu hrane
 • Odsjek za mikotoksine

Odjel za dodatke prehrani i biološki aktivne tvari

 • Odsjek za arome, mirise, vitamine i biološki aktivne tvari
 • Odsjek za dodatke prehrani, dijetetske proizvode i nutrivigilanciju
 • Odsjek za notifikaciju dodataka prehrani i dijetetskih proizvoda s registrom i novu hranu

Odjel za predmete opće uporabe

 • Odsjek za materijale i predmete u kontaktu s hranom
 • Odsjek za predmete široke potrošnje i praćenje sigurnosti kozmetičkih proizvoda

Odjel za opću zdravstvenu ekologiju

 • Odsjek za praćenje stanja okoliša i zdravlja
 • Odsjek za procjenu rizika i i utjecaja čimbenika okoliša na zdravlje
 • Odsjek za opću zdravstvenu ekologiju i sanitaciju okoliša
 • Odsjek za fiziologiju i praćenje unosa nutrijenata
 • Odsjek za biološki monitoring

Odsjek za osiguranje kvalitete u zdravstvenoj ekologiji

Voditeljica: mr. sc. Sanela Ljubenko, dipl. ing.
Tel: +385 1 48 63 315
sanela.ljubenko@hzjz.hr

Odsjek za osiguranje kvalitete bavi se sustavom upravljanja kvalitete, njegovom trajnom primjenom, održavanjem, stalnim poboljšavanjem i unapređivanjem kvalitete usluga sukladno zahtjevima normi, službenim kontrolama i zahtjevima naručitelja. Svi odsjeci u Odjelu za zdravstvenu ispravnost hrane, Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu i Odjel za predmete opće uporabe Službe za zdravstvenu ekologiju su ispitni laboratoriji akreditirani prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 u područjima ispitivanja hrane i hrane za životinje, voda i predmeta opće uporabe od Hrvatske akreditacijske agencije (HAA).

Odsjek za koordinaciju zdravstveno ekološke djelatnosti

Glavni inženjer Službe za zdravstvenu ekologiju

Voditeljica: Ivana Broz, mag.sanit.ing.
Tel: +385 1 48 63 376
ivana.broz@hzjz.hr

Odsjek za koordinaciju zdravstveno ekološke djelatnosti bavi se upravljanjem i organizacijom uzorkovanja, planovima nabave potrošnog materijala, usluga i opreme unutar Službe za zdravstvenu ekologiju, te koordinacijom suradnje sa drugim službama unutar Zavoda.