Odjel za promicanje tjelesnog zdravlja

Voditelj odjela

prof. dr. sc. Sanja Musić Milanović,
dr. med., spec. epidemiologije

Debljina, jedan od najvećih javnozdravstvenih problema i izazova današnjeg društva, globalno je prihvaćena kao važan promjenljiv zdravstveni rizk za kronične bolesti. Bolest debljina (E66, MKB X revizija) značajan je rizičan čimbenik za razvoj danas vodećih uzroka pobola i pomora1,2. Prema Europskoj strategiji prevencije i kontrole kroničnih nezaraznih bolesti identificirana su četiri bihevioralna i tri biomedicinska rizika za razvoj danas pet vodećih kroničnih nezaraznih bolesti3. Od svih prepoznatih rizika, samo prekomjerna tjelesna masa i debljina leže u podlozi i predstavljaju značajan rizik za razvoj svih pet bolesti. Uz to, debljina je značajan rizik i za druga dva biomedicinska rizika, hipertenziju i dislipidemiju. Hipertenzija je 2,9 puta češća u osoba s debljinom nego u općoj populaciji, a dislipidemija je češća 1,5 puta4-6.

Opseg problema je poprimio epidemijske razmjere, više je od 700 milijuna odraslih osoba s debljinom u svijetu7. U Sjedinjenim Američkim Državama 65 % stanovnika ima prekomjernu tjelesnu masu, a 31 % debljinu8,9. U Europi preko 40 % odraslih ima prekomjernu tjelesnu masu, a oko 20 % debljinu10. U Hrvatskoj debljinu ima 20,3 7% odraslog stanovništva, 20,14 % muškaraca i 20,60 % žena, od čega u dobi od 45 do 54 godine 27,85 % muškaraca i 32,82 % žena. U odrasloj populaciji u Hrvatskoj među osobama s pozitivnom anamnezom moždanog udara prekomjernu tjelesnu masu ima 66 % muškaraca i 75 % žena, među osobama s povišenim krvnim tlakom 78 % muškaraca i 74 % žena, a među osobama sa šećernom bolesti tip2 79 % muškaraca i 84 % žena11.

Debljina, i bolest, i rizik za razvoj danas pet vodećih kroničnih nezaraznih bolesti u stalnom je porastu u Hrvatskoj11. I dok je u razvijenim zemljama zaustavljen trend porasta danas po pobolu i pomoru vodećih kardiovaskularnih bolesti, u Hrvatskoj za sada nije.

Odjel za promicanje tjelesnog zdrvalja širi znanja i spoznaje o pravilnoj prehrani i tjelesnoj aktivnosti, jer debljina je posljedica loših prehrambnih navika i nedovoljnog kretanja, odnosno unosa energije većeg od njezine potrošnje.

Ciljna populacija su nam svi, kako oni koji žele održati svoju normalnu tjelesnu masu, tako i oni koji je žele reducirati.

Literatura

Aktivnosti Odjela su:

Odsjek za praćenje odrednica tjelesnog zdravlja

Tjelesno zdravlje odraslih i djece, a specifično normalna tjelesna masa, kompleksan je rezultat brojnih odrednica – bihevioralnih, medicinskih, socioekonomskih, psiholoških. U odsjeku za praćenje odrednica tjelesnog zdravlja planiraju se, pripremaju i provode istraživanja kojima je cilj utvrditi zastupljenost zaštitnih i rizičnih čimbenika za tjelesno zdravlje opće populacije. U odsjeku se također prate i ostala relevantna znanstvena istraživanja na ovu temu te se o najvažnijim spoznajama redovito informira stručna i opća javnost.

Voditeljica odsjeka

Helena Križan, mag.paed.soc.

Kontakti

+385 1 4863 377

promicanjezdravlja@hzjz.hr

Odsjek za promicanje tjelesne aktivnosti

Odsjek za promicanje tjelesne aktivnosti promiče redovitu tjelesnu aktivnost od najranije dobi u svrhu očuvanja i unaprjeđenja zdravlja. Kroz rad u Savjetovalištu za pravilnu prehranu i tjelesnu aktivnost pruža stručnu pomoć i podršku pripadnicima svih dobnih skupina da budu redovito tjelesno aktivni. Organizira i provedi javnozdravstvene radionice, predavanja i izrađuje edukativne materijale o tjelesnoj aktivnosti. Sudjeluje u izradi strateških dokumenata na nacionalnoj razini, u istraživanjima životnih navika i razini tjelesne aktivnosti stanovništva (COSI, HBSC, EHIS) te nadgleda i provodi evaluaciju programa promicanja tjelesne aktivnosti. Koordinira provedbu tjelesnih aktivnosti Nacionalnog programa Živjeti zdravo i projekta Živjeti zdravo. Inicira i potiče međusektorsku suradnju kroz organizaciju i provedbu javnozdravstvenih kampanja. Na međunarodnoj razini sudjeluje u radu stručnih skupina i donošenju relevantnih strateških dokumenata o tjelesnoj aktivnosti. Objavljuje znanstvene i stručne radove.“

Voditelj odsjeka

dr. sc. Slaven Krtalić, prof. kineziolog

Kontakti

+385 1 4863 231

promicanjezdravlja@hzjz.hr

Odsjek za promicanje pravilne prehrane

Odsjek za promicanje pravilne prehrane bavi se promicanjem pravilnih prehrambenih navika od najranije dobi u svrhu očuvanja zdravlja stanovništva i sprečavanja bolesti. Odsjek sudjeluje u edukaciji i unaprjeđenju kvalitete školske prehrane u skladu s donesenim Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školama. Uz to, djelatnost Odsjeka je i promicanje Jamstvenog žiga Živjeti zdravo koji pruža mogućnost jednostavnog izbora nutritivno povoljnije i izbalansirane hrane općem stanovništvu te potiče industriju na reformulaciju prehrambenih proizvoda.

Odsjek za praćenje i prevencije debljine

Odsjek za praćenje i prevenciju debljine se primarno bavi utvrđivanjem epidemiologije prekomjerne tjelesne mase i debljine u djece i odraslih u Republici Hrvatskoj. Odsjek također sudjeluje u kreiranju, koordinaciji i praćenju provedbe relevantnih strateških dokumenata za prevenciju debljine, kako na nacionalnoj, tako i na međunarodnoj razini. Uz to, najnovije spoznaje o epidemiologiji debljine i učinkovitim pristupima u prevenciji debljine redovito se komuniciraju stručnoj i široj javnosti.

Odsjek za promicanje tjelesnog zdravlja sa savjetovalištem