Voditelj odjela

Marija Švajda, dipl. soc.

Zadaća Odjela za biostatistiku uključuje teorijsku i praktičnu primjenu statističkih metoda u svrhu analize javnozdravstvenih problema za istraživačke i znanstvene potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te drugih vanjskih korisnika.

Ako planirate provoditi ili provodite istraživanje u području zdravstva, trebate pomoć prilikom definiranja istraživačkog pitanja, dizajna ispitivanja, određivanja potrebne veličine uzorka, obrade podataka ili interpretacije rezultata ili želite znati više o statističkoj analizi podataka u medicini, obratite nam se – bit će nam zadovoljstvo pomoći.

Kontakt: biostatistika@hzjz.hr

Odsjek za statističke analize podataka

Zadaća odsjeka za statističke analize podataka jest primjena statističkih metoda za potrebe analize javnozdravstvenih i biomedicinskih podataka za razne potrebe – od sastavljanja godišnjeg statističkog izvješća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji se objavljuje u Hrvatskom zdravstveno-statističkom ljetopisu do znanstveno-istraživačkih radova i publikacija.

 • Deskripcija
  • aritmetička sredina, standardna devijacija, medijan, interkvartilni raspon, udio, krivulja preživljenja Kaplan–Meier…
 • Grafički prikaz podataka
  • Stupčasti dijagram, strukturni dijagram, „box and wishkers“
 • Razlike između skupina
  • T-test, Mann-Whitneyjev test, Wilcoxonov test, Χ2 test, Fisherov egzaktni test, McNamarin test Log-rank test, Mantel-Haenszelov test, ANOVA, ANCOVA, Kruskal-Wallisov test, Friedmanov test, Cochrane Q test…
 • Povezanost između obilježja
  • Pearsonova korelacija, Spearmanova korelacija, Koeficijenti kontigencije…
 • Predviđanje vrijednosti
 • Linearna regresija, Logistička regresija, Multipla linearna, nelinearna i logistička regresija, Coxova regresija relativnih rizika, višerazinska regresijska analiza

Korisne poveznice:

StatSoft

SPSS Tutorials

Statistics at Square One

 

Odsjek za istraživačku metodologiju

Zadaća odsjeka za istraživačku metodologiju jest primjena istraživačkih metoda na javnozdravstvene probleme u svrhu znanstveno-istraživačke djelatnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te drugih vanjskih korisnika.

Korisne poveznice:

How to read and interpret research papers

Epidemiology for the uninitiated

ActivEpi