Odjel za predmete opće uporabe

Opis odjela (Sadržaj stranice do "MORE")

Laboratorij Odjela za predmete opće uporabe ovlašten je Rješenjem Ministarstva zdravstva od 22. srpnja 2013.  godine kao Nacionalni referentni laboratorij za materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom.

Laboratorij Odjela za predmete opće uporabe posjeduje dugogodišnju tradiciju od preko 50 godina u ispitivanju, ali i u istraživanju predmeta opće uporabe u što pripadaju ambalaža, posuđe, pribor, oprema i uređaji koji dolaze u neposredan dodir s hranom, kozmetički proizvodi, posuđe, pribor, oprema i uređaji za proizvodnju kozmetičkih proizvoda, dječje igračke, sredstva za održavanje čistoće u kućanstvu i industriji, uključujući i ona koja se koriste u proizvodnji i stavljanju hrane na tržište, dezinfekcijska sredstva, biocidi za osobnu higijenu te, duhan, duhanski proizvodi i pribor za pušenje (pribor koji pri pušenju dolazi u dodir s ustima i usnom šupljinom: lula i cigaretnik – usnik), određeni predmeti i sredstva koja pri uporabi dolaze u neposredan dodir s kožom i/ili sluznicom, kao i granični proizvodi između kozmetike i medicinskih proizvoda.

Odjel za predmete opće uporabe sve ove godine jedini je Odjel među ovlaštenim zavodima koji se kao samostalna jedinica bavi isključivo predmetima opće uporabe. U svrhu stalnog poboljšanja kvalitete rada i poboljšanja usluga  prema korisnicima laboratorij Odjela za predmete opće uporabe,  osim što je od strane Ministarstva zdravstva RH ovlašten za ispitivanje predmeta opće uporabe, akreditiran je u sklopu Službe za zdravstvenu ekologiju  Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025. Laboratorij je preuređen u skladu s normom i opremljen suvremenom opremom. Akreditacija ispitnog laboratorija prema zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17025 predstavlja jedan od načina ulaska u globalni sustav ocjene sukladnosti i logičan slijed i nadogradnju razvoja laboratorija, a rezultat je dugogodišnjeg radnog iskustva uz stalno stručno usavršavanje u području predmeta opće uporabe. Laboratorij radi prema akreditiranim (vidi Ovlasnicu HAA) i neakreditiranim metodama u cijelom području predmeta opće uporabe, s ciljem daljeg proširenja područja akreditacije. Odjel aktivno surađuje s Ministarstvom zdravstva na izradi planova monitoringa i službene kontrole iz područja materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom te predmeta široke potrošnje.

Praćenje i izrada zakonskih propisa u području predmeta i materijala u dodiru s hranom i  sudjelovanje u radnim skupinama pregovaračkog tima Acquis communautaire poglavlja 12. Sigurnost hrane i  poglavlja 1. Sloboda kretanja roba neke su od značajnijih aktivnosti u kojima su djelatnici Odjela sudjelovali pri ulasku Hrvatske u EU.   Danas djelatnici Odsjeka sudjeluju kao aktivni članovi u ekspertnoj grupi Odbora za zaštitu potrošača u upravi EDQM Strasbourg (European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare) za područje ambalaže i kozmetike te u radnoj skupini EFSA (European Food Safety Authority), JRC (Joint Research Centre), te HAH (Hrvatska agencija za hranu). Nadalje, djelatnici Odjela aktivno sudjeluju pri izradi znanstvenih mišljenja i znanstvenih projekata iz područja rada. Značajni djelokrug rada Odjela uključuje znanstveno istraživački rad kao i suradnju s različitim znanstvenim institucijama što je rezultiralo publiciranjem nekoliko znanstvenih i diplomskih radova. Odjel pruža mogućnost obavljanja stručne prakse i stručnog usavršavanja studentima srodnih fakulteta.

Projekti:

  • ELCAT- Novi materijali za izradu kaptaža, nositelj projekta HAMAG-BICRO (u tijeku)
  • Laserska sinteza nanočestica i primjene, nositelj projekta Hrvatska zaklada za znanost.  (u tijeku)
  • Task force on varnishes and coatings for food contact materials, nositelj projekta European Food Safety Authority (EFSA).  (završen)
  • Istraživanja kvalitete (naizgled) istih proizvoda na tržištima starih i novih država članica EU, nositelj projekta europarlamentarka dr. Biljana Borzan, koordinator projekta Hrvatska agencija za hranu (HAH). (završen)

Zahtjev za ispitivanje zdravstvene ispravnosti podnosi se u pisanom obliku putem zahtjeva, e-pošte, pošte ili telefaksa s nazivom proizvoda,  točnom adresom, brojem tel/faxa, e-mail adresom, i osobom za kontakt, te OIB-om.

ZAHTJEV ZA ISPITIVANJE POU

TEST REQUESTING FORM

Predložak koji stranka ispunjava kao zahtjev  za obavljanje analiza ili drugih usluga.

Odsjeci odjela (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Odsjek za materijale i predmete u kontaktu s hranom

Voditelj: dr.sc. Nino Dimitrov, sveuč. spec. ekoing, dipl. ing.

Kontakt: 01 48 63 258

U Odsjeku se ispituju ambalaža za hranu i predmete široke potrošnje (kozmetika i farmaceutska industrija), posuđe, pribor, oprema i uređaji za hranu,  predmeti i materijali koji dolaze u neposredan dodir s vodom za piće (cijevi, armature za vodu za piće, premazi za bazene i vodospreme, sustavi za provođenje i transport vode za piće), proizvodi namijenjeni dojenčadi i djeci mlađoj od 3 godine za olakšavanje hranjenja, sisanja, umirivanja i spavanja (dude varalice, nastavci za bočice za hranjenje, grizalice).

Ispitivanja se provode za potrebe nadzora nad tržištem ili direktno od strane korisnika usluga prema zahtjevima važeće legislative iz područja rada i  prema specifičnim zahtjevima korisnika naših usluga. Poseban naglasak je stavljen na identifikaciju materijala (polimeri, dodatci, nečistoće) kao i na određivanje globalne i specifične migracije iz materijala koji dolaze u neposredan dodir s hranom. Ova ispitivanja najčešće uključuju specifične migracije metala i različitih vrsta polimernih dodataka, kao i ispitivanja reciklirane i biorazgradljive ambalaže. Tehnike ispitivanja s kojima Odsjek raspolaže su PY/GC-MS; GC-FID i  UV/VIS.  Za potrebe ispitivanja koriste se  i tehnike drugih odsjeka unutar Službe za zdravstvenu ekologiju. U Odsjeku se sustavno radi na razvoju novih metoda međusobno surađujući s akreditiranim laboratorijima iz EU (Slovenija, Njemačka, Belgija) kao i referentnim  laboratorijima iz EU.

Poseban naglasak u Odsjeku stavljen je na intenzivnu pomoć proizvođačima ambalaže vezanu za unapređenje tehnološkog postupka proizvodnje i razvoja novih vrsta ambalažnih materijala, ali i pri prilagodbi novim (EU) propisima.

Odsjek za predmete široke potrošnje i praćenje sigurnosti kozmetičkih proizvoda

Voditeljica: mr. sc. Ivona Vidić Štrac, dipl. ing.

Kontakt: 01 48 63 257/258

Praćenje i izrada zakonskih propisa iz područja kozmetike,  deterdženata, dječjih  igračaka, te sudjelovanja u radnim skupinama pregovaračkog tima Acquis communautaire poglavlje 1. Sloboda kretanja roba neke su od značajnijih aktivnosti u kojima su djelatnici Odsjeka sudjelovali pri ulasku Hrvatske u EU.   U suradnji s ostalim laboratorijima Službe za zdravstvenu ekologiju provode se ispitivanja zdravstvene ispravnosti predmeta široke potrošnje propisana Zakonom o predmetima opće uporabe koji obuhvaća EU propise i nacionalno zakonodavstvo.

Djelatnici Odsjeka su aktivni u HZN/TO 181 Sigurnost igračaka i proizvodi za djecu, HZN/TO 217 Kozmetika,  i  HZN/TO 126 Duhan i duhanski proizvodi. Danas djelatnici Odsjeka sudjeluju kao aktivni članovi u ekspertnoj grupi Odbora za zaštitu potrošača za područje kozmetike u upravi EDQM Strasbourg. Odsjek aktivno surađuje s Ministarstvom zdravstva na izradi planova monitoringa i službene kontrole iz područja predmeta široke potrošnje te je podrška Ministarstvu u provedbi propisa. Osim toga, Odsjek pruža laboratorijsku i stručnu podršku proizvođačima za stavljanje predmeta široke potrošnje na tržište. Osim toga, provode se aktivnosti vezane za neželjene učinke za zdravlje izazvane uporabom kozmetičkog proizvoda (kozmetovigilancija), koja se provodi u suradnji s Ministarstvom zdravstva.

KOZMETOVIGILANCIJA

1) ŠTO JE KOZMETOVIGILANCIJA

2) NEŽELJENI UČINCI IZAZVANI UPORABOM KOZMETIKE

3) TEST PREOSJETLJIVOSTI

4) PREPORUKE ZA PRAVILNU UPORABU KOZMETIKE

Zahtjev za ispitivanje zdravstvene ispravnosti podnosi se u pisanom obliku putem zahtjeva, e-pošte, pošte ili telefaksa s nazivom proizvoda,  točnom adresom, brojem tel/faxa, e-mail adresom, i osobom za kontakt,  te OIB-om.

ZAHTJEV ZA ISPITIVANJE POU

TEST REQUESTING FORM

Predložak koji stranka ispunjava kao zahtjev  za obavljanje analiza ili drugih usluga

 

Korisno je znati

  1. NAJČEŠĆA PITANJA ZA MATERIJALE U NEPOSREDNOM DODIRU S VODOM ZA PIĆE
  2. Najčešća pitanja za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe https://zdravlje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1297/sanitarna-inspekcija/predmeti-opce-uporabe-i-zastita-od-buke/1358
  3.  OZNACAVANJE KOZMETICKOG PROIZVODA  prema Uredbi br.1223/2009 o kozmetičkim proizvodima

Legislativa:

Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14)

Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe (NN 82/2010)

Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/2013) Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/2009)

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 31/2011)

Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/2015)

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje (NN 125/2009)

Uredba (EZ) br. 1223/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA  od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima

Uredba komisije (EU) br. 655/2013 оd 10. srpnja 2013. o utvrđivanju zajedničkih kriterija za opravdanje tvrdnji koje se koriste u vezi s kozmetičkim proizvodima

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća od  30. studenoga 2009.godine o kozmetičkim proizvodima (NN 18/2013)

Provedbena Odluka Komisije оd 25. studenoga 2013. o Smjernicama za primjenu Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima

Pravilnik o sigurnosti igračaka (NN 83/2014)

Uredba(EZ-a) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća o deterdžentima

Zakon o provedbi Uredbe br. 648/2004 Europskog Parlamenta i Vijeća od 31.ožujka 2004. godine o deterdžentima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe br. 648/2004 Europskog Parlamenta i Vijeća od 31.ožujka 2004. godine o deterdžentima

Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe (NN 82/2010)