Odjel za predmete opće uporabe

Voditelj odjela

mr. sc. Ivona Vidić Štrac,
dipl. ing.

Laboratorij Odjela za predmete opće uporabe ovlašten je Rješenjem Ministarstva zdravstva kao Nacionalni referentni laboratorij za materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom (EURL-FCM), službeni laboratorij za materijale i predmete koji dolaze u dodir s hranom i vodom za ljudsku potrošnju, te službeni laboratorij za predmete široke potrošnje.

Laboratorij Odjela za predmete opće uporabe posjeduje dugogodišnju tradiciju od preko 50 godina u ispitivanju, ali i u istraživanju predmeta opće uporabe u što pripadaju ambalaža, posuđe, pribor, oprema i uređaji koji dolaze u neposredan dodir s hranom, kozmetički proizvodi, posuđe, pribor, oprema i uređaji za proizvodnju kozmetičkih proizvoda, dječje igračke, sredstva za održavanje čistoće u kućanstvu i industriji, dezinfekcijska sredstva, biocida za osobnu higijenu (djelotvornost), e-tekućine, duhan, duhanski proizvodi , pribor za pušenje, predmeti koji pri uporabi dolaze u neposredan dodir s kožom i/ili sluznicom, te granični proizvodi. Nadalje, u svom opsegu rada Odjel se bavi ispitivanjem materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s vodom za ljudsku potrošnju.

Odjel za predmete opće uporabe sve ove godine jedini je Odjel među ovlaštenim zavodima koji se kao samostalna jedinica bavi isključivo predmetima opće uporabe kao i materijalima i predmetima u neposrednom dodiru s vodom za ljudsku potrošnju. U svrhu stalnog poboljšanja kvalitete rada i poboljšanja usluga prema korisnicima laboratorij Odjela za predmete opće uporabe, akreditiran je u sklopu Službe za zdravstvenu ekologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025. Laboratorij radi prema akreditiranim (vidi Ovlasnicu HAA) i neakreditiranim metodama u cijelom području predmeta opće uporabe i materijala koji dolaze u neposredan dodir s vodom za ljudsku potrošnju, s ciljem daljeg proširenja područja akreditacije. Odjel aktivno surađuje s Ministarstvom zdravstva te Državnim inspektoratom u području predmeta opće uporabe.

Praćenje i izrada zakonskih propisa u području predmeta i materijala u dodiru s hranom i sudjelovanje u radnim skupinama pregovaračkog tima Acquis communautaire poglavlja 12. Sigurnost hrane i poglavlja 1. Sloboda kretanja roba neke su od značajnijih aktivnosti u kojima su djelatnici Odjela sudjelovali pri ulasku Hrvatske u Europsku Uniju. Danas su djelatnici aktivni članovi u ekspertnoj grupi Odbora za zaštitu potrošača u upravi EDQM Strasbourg (European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare) za područje kozmetike i ambalaže te u radnoj skupini EFSA (European Food Safety Authority), radne skupine za materijale u neposrednom dodiru s vodom za ljudsku potrošnju ECHA DWD (European Chemicals Agency), JRC (Joint Research Centre), te Centra za sigurnost hrane (CSH) Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH). Nadalje, djelatnici Odjela aktivno sudjeluju pri izradi znanstvenih mišljenja i znanstvenih projekata iz područja rada. Značajni djelokrug rada Odjela uključuje znanstveno istraživački rad kao i suradnju s različitim znanstvenim institucijama što je rezultiralo publiciranjem nekoliko znanstvenih i diplomskih radova. Odjel pruža mogućnost obavljanja stručne prakse i stručnog usavršavanja studentima srodnih fakulteta.

Odjel za predmet opće uporabe/ Odsjek za predmete široke potrošnje i praćenje sigurnosti kozmetičkih proizvoda član je europske mreže službenih kozmetičkih kontrolnih laboratorija (OCCL) koja je osnovana pri European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM) –  Council of Europe.

OCCL okuplja specijalizirane laboratorije članica i promatrača Konvencije o izradi Europske farmakopeje.  Mreža OCCL stvorena je u lipnju 2010. nakon što je anketa među nacionalnim nadležnim tijelima otkrila potrebu za poticanjem prekogranične suradnje, razmjenom tehničke ekspertize i poboljšanjem upravljanja kvalitetom u skladu s međunarodnim standardima. OCCL mreža uspostavljena je na dobrovoljnoj osnovi; više od 50 OCCL-ova sudjeluje u redovnim mrežnim aktivnostima, uključujući laboratorije u 22 države članice Europske unije. OCCL mreža udružuje resurse iz svih laboratorija i povećava učinkovitost i korištenje resursa izvođenjem studija nadzora tržišta širom Europe. Laboratoriji koji sudjeluju u mreži dijele znanje i stručnost o analitičkim metodama za testiranje kozmetičkih proizvoda, provode zajedničke programe testiranja, pokreću suradnju i dijele rezultate ispitivanja, a sve s krajnjim  ciljem zaštite potrošača te zaštite javnog zdravlja.

Link:   https://www.edqm.eu/en/occl

Projekti:

  • Procjena otpuštanja čestica mikroplastike iz poliesterskih tekstilija u procesu pranja, nositelj projekta Hrvatska zaklada za znanost. (u tijeku)
  • ELCAT- Novi materijali za izradu kaptaža, nositelj projekta HAMAG-BICRO (u tijeku)
  • Laserska sinteza nanočestica i primjene, nositelj projekta Hrvatska zaklada za znanost. (u tijeku)
  • Task force on varnishes and coatings for food contact materials, nositelj projekta European Food Safety Authority (EFSA). (završen)
  • Istraživanja kvalitete (naizgled) istih proizvoda na tržištima starih i novih država članica EU, nositelj projekta europarlamentarka dr. Biljana Borzan, koordinator projekta Hrvatska agencija za hranu (HAH). (završen)

Zahtjev za ispitivanje zdravstvene ispravnosti podnosi se u pisanom obliku putem e-pošte, pošte ili telefaksa s nazivom proizvoda, točnom adresom, brojem tel/fax-a, e-mail adresom, osobom za kontakt i OIB-om.

O-SZE-P2-3 ZAHTJEV ZA ISPITIVANJE POU

O-SZE-P2-3 TEST REQUESTING FORM

U-POU-18 PRAVILO ODLUČIVANJA

Predložak koji stranka ispunjava kao zahtjev za obavljanje analiza ili drugih usluga.

ODSJEK ZA MATERIJALE I PREDMETE U KONTAKTU S HRANOM
Voditelj: dr.sc. Nino Dimitrov, sveuč. spec. ekoing, dipl. ing.

Kontakt: 01 48 63 258

U Odsjeku se ispituju ambalaža za hranu i predmete široke potrošnje (kozmetika i farmaceutska industrija), posuđe, pribor, oprema i uređaji za hranu, predmeti i materijali koji dolaze u neposredan dodir s vodom za ljudsku potrošnju (cijevi, armature za vodu za piće, premazi za bazene i vodospreme, sustavi za provođenje i transport vode za piće), proizvodi namijenjeni dojenčadi i djeci mlađoj od 3 godine za olakšavanje hranjenja, sisanje, umirivanje i spavanje (dude varalice, nastavci za bočice za hranjenje, grizalice).

Ispitivanja se provode za potrebe nadzora nad tržištem ili direktno od strane korisnika usluga prema zahtjevima važeće legislative iz područja rada i prema specifičnim zahtjevima korisnika naših usluga. Poseban naglasak je stavljen na identifikaciju materijala (polimeri, dodaci, nečistoće) kao i na određivanje globalne i specifične migracije iz materijala koji dolaze u neposredan dodir s hranom. Ova ispitivanja najčešće uključuju specifične migracije metala i različitih vrsta polimernih dodataka, kao i ispitivanja reciklirane i biorazgradive ambalaže. U Odsjeku se sustavno radi na razvoju novih metoda međusobno surađujući s akreditiranim laboratorijima iz EU (Slovenija, Njemačka, Belgija) kao i referentnim laboratorijima iz EU.

Poseban naglasak u Odsjeku stavljen je na intenzivnu pomoć proizvođačima ambalaže vezanu za unapređenje tehnološkog postupka proizvodnje i razvoja novih vrsta ambalažnih materijala, ali i pri prilagodbi novim (EU) propisima.

ODSJEK ZA PREDMETE ŠIROKE POTROŠNJE I PRAĆENJE SIGURNOSTI KOZMETIČKIH PROIZVODA
Voditeljica: mr. sc. Ivona Vidić Štrac, dipl. ing.

Kontakt: 01 48 63 257/258

U suradnji s ostalim laboratorijima Službe za zdravstvenu ekologiju provode se ispitivanja zdravstvene ispravnosti predmeta široke potrošnje propisana Zakonom o predmetima opće uporabe i ostalim aktima iz područja.

Djelatnici Odsjeka su aktivni u HZN/TO 181 Sigurnost igračaka i proizvodi za djecu, HZN/TO 217 Kozmetika, HZN/TO 126 Duhan i duhanski proizvodi, TO 54 Eterična ulja. Danas djelatnici Odsjeka sudjeluju kao aktivni članovi u ekspertnoj grupi Odbora za zaštitu potrošača za područje kozmetike u upravi EDQM Strasbourg. Odsjek aktivno surađuje s Ministarstvom zdravstva, te sudjeluje u izradi planova monitoringa i službenih kontrola. Odsjek pruža laboratorijsku i stručnu podršku proizvođačima za stavljanje predmeta široke potrošnje na tržište. Dodatno, provode se aktivnosti vezane za neželjene učinke za zdravlje izazvane uporabom kozmetičkog proizvoda (kozmetovigilancija), koja se provodi u suradnji s Ministarstvom zdravstva.

KOZMETOVIGILANCIJA

1) ŠTO JE KOZMETOVIGILANCIJA

2) NEŽELJENI UČINCI IZAZVANI UPORABOM KOZMETIKE

3) TEST PREOSJETLJIVOSTI

4) PREPORUKE ZA PRAVILNU UPORABU KOZMETIKE

Zahtjev za ispitivanje zdravstvene ispravnosti podnosi se u pisanom obliku putem e-pošte, pošte ili telefaksa s nazivom proizvoda, točnom adresom, brojem tel/fax-a, e-mail adresom, osobom za kontakt i OIB-om.

O-SZE-P2-3 ZAHTJEV ZA ISPITIVANJE POU

O-SZE-P2-3 TEST REQUESTING FORM

U-POU-18 PRAVILO ODLUČIVANJA

Predložak koji stranka ispunjava kao zahtjev za obavljanje analiza ili drugih usluga

 

Korisno je znati:

  1. NAJČEŠĆA PITANJA ZA MATERIJALE U NEPOSREDNOM DODIRU S VODOM ZA PIĆE
  2. Najčešća pitanja za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe https://zdravlje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1297/sanitarna-inspekcija/predmeti-opce-uporabe-i-zastita-od-buke/1358
  3. OZNACAVANJE KOZMETICKOG PROIZVODA prema Uredbi br.1223/2009 o kozmetičkim proizvodima

Legislativa:

Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/2013, 47/2014, 114/2018, 53/2022)

Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe (NN 82/2010)

Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom

(NN 25/2013, 41/2014, 114/2018)

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/2009, NN 31/2011)

Uredba Komisije (EU) br. 10/2011 od 14. siječnja 2011. o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom

Uredba (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom

EU legislativa iz područja materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom:

https://ec.europa.eu/food/safety/chemical-safety/food-contact-materials/legislation_en

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 31/2011)

Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/2015, 78/2016, 116/2017, 14/2020, 144/2020)

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje (NN 125/2009)

Uredba (EZ) br. 1223/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima

Uredba komisije (EU) br. 655/2013 оd 10. srpnja 2013. o utvrđivanju zajedničkih kriterija za opravdanje tvrdnji koje se koriste u vezi s kozmetičkim proizvodima

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009.godine o kozmetičkim proizvodima (NN 18/2013, 115/2018)

Provedbena Odluka Komisije оd 25. studenoga 2013. o Smjernicama za primjenu Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima

Pravilnik o sigurnosti igračaka (NN 83/2014, 38/2015, 35/2017, 50/2018, 60/2019 i 48/2021)

Uredba(EZ-a) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća o deterdžentima

Zakon o provedbi Uredbe br. 648/2004 Europskog Parlamenta i Vijeća od 31.ožujka 2004. godine o deterdžentima (NN 34/2012, 25/2013, 114/2018)

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (NN 45/2017, 114/2018)