Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Voditelj odjela

dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak,
dipl. ing.

Osnovne djelatnosti Odjela

Prikupljanje, sistematizacija i osnovna obrada podataka o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće u Republici Hrvatskoj (stvaranje baze podataka na nacionalnoj razini); obavljanje analize prikupljenih informacija proizašlih iz prikupljenih podataka te izvještavanje javnosti o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće u RH; provedba monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za piće u RH zajedno s odgovarajućim jedinicama unutar Županijskih zavoda za javno zdravstvo; praćenje stanja vodoopskrbe u RH , osposobljavanje (edukacija) stručnog kadra za rada u javno zdravstvenim i drugim laboratorijima koji se bave ispitivanjima zdravstvene ispravnosti vode prema zahtjevima Ministarstva zdravlja; pružanje usluga uzorkovanja i analize uzoraka svih vrsta voda (voda za piće, prirodna mineralna, izvorska i stolna voda, voda za potrebe hemodijalize, podzemne vode, površinske vode, otpadne i oborinske vode, vode za kupanje i rekreaciju, tehnološke vode) uključujući terenski i laboratorijski rad:

  • za potrebe provedbe monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za piće u RH
  • za potrebe provedbe monitoringa vode za potrebe hemodijalize u RH
  • za potrebe provedbe monitoringa zdravstvene ispravnosti vode bazenskih voda u RH
  • za provedbu svih vrsta analiza za potrebe Ministarstva zdravlja
  • prema zahtjevima sanitarne i vodopravne inspekcije, te drugih ovlaštenih osoba
  • u svrhu utvrđivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće iz javnih i individualnih (privatnih) objekata (zdenci, izvori, cisterne, itd.)
  • u svrhe utvrđivanja sukladnosti mineralnih, izvorskih i stolnih voda s važećim pravilnikom
  • u svrhu praćenja kvalitete površinskih, otpadnih i podzemnih voda, vode za kupanje i rekreaciju kao i vode za potrebe hemodijalize
  • za potrebe dobivanja uporabnih dozvola (u slučaju novosagrađenih i adaptiranih objekata, ugostiteljskih i trgovačkih objekata, poslovnih prostora, itd.), za sve ostale potrebe u industriji i ekologiji.

Laboratoriji Odjela akreditirani su za ispitivanje voda (voda za piće, prirodna mineralna, prirodna izvorska i stolna voda) prema normi HRN EN ISO/IEC 17025. Akreditacija laboratorija osigurava postizanje međunarodnih standarda po pitanju tehničke kompetencije kao i pouzdanosti u kvalitetu rezultata. Odjeli neprestano poboljšavaju svoje poslovanje što dokazuju i neprestanim proširivanjem područja akreditacije.

Odjeli pružaju usluge analiza vode na sljedeće pokazatelje:

Fizikalno-kemijske i kemijske analize: (temperatura, boja, miris, okus, pH-vrijednost, elektrovodljivost, isparni ostatak, sumporovodik, ukupna tvrdoća, ukupni organski ugljik, kisik, BPK, KPK, TOC, DOC, ukupni fosfor, ukupni dušik, utrošak KMnO4, hidrogenkarbonati, amonijak, nitriti, nitrati, fluoridi, kalcij, kalij, natrij, magnezij, silikati, kloridi, sulfati, fosfati, fenoli, mineralna ulja, nusprodukti dezinfekcije, trikloreten, tetrakloreten, 1,1,1-trikloretan, 1,2-dikloretan, anionski i neionski tenzidi, klorirani, organofosforni i triazinski pesticidi (HCH, HCB, heptaklor, aldrin, heptaklor epoksid, DDE, dieldrin, endrin, DDD, op DDT, pp DDT, dikofol, vinklozolin, diklofluonid, tolilfluanid, klordan, metoksiklor, iprodion, kaptan, imazail); organofosforni spojevi (diklorvos, diazinon, dimetoat, fosalon, fenklorfos, etion, forat, fention, mevinfos, metilparation, malation, paration, klorpirifos, fenitrotion, tiometon, primifos-metil, klormefos, bromofos-metil, bromofos-etil, tetraklorvinfos, azinfos-metil, azinfos-etil, kumafos, fonofos, fenamifos, klorpirifos-metil, metamidofos, omatoat, pirazofos, primifos-etil, tiabendazol,, metidation, dimeton-S-metil, dimeton-S, dimeton-S-metil sulfon, tolklofos-metil, izofenfos, oksidemeton-metil, simazin, atrazin,….), poliaromatski ugljikovodici (benzo(a)piren, fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perilen), cijanidi, olovo, kadmij, živa, arsen, cink, željezo, nikal, krom, kobalt, aluminij, antimon, barij, selen, bakar, vanadij, berilij, molibden,…)

Mikrobiološke analize: Ukupne koliformne bakterije, Escherichia coli, enterokoki, broj aerobnih mezofilnih bakterija pri 220C i 37oC, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens, Legionellae, enterovirusi, norovirus, Hepatitis A.,…

Upute za uzorkovanje mogu se preuzeti ovdje.

 

Zahtjevi za analize i/ili uzorkovanje

1. Zahtjev za osnovnu analizu vode iz individualnih (privatnih) objekata (zdenci, izvori, cisterne, privatni bazeni za kupanje, itd.) može se:

a) ispuniti na Odjelu u trenutku predaje uzorka na analizu;

b) preuzeti Zahtjev za ispitivanje vode – A analiza i dostaviti zajedno s uzorkom O-VODE-P2-2 (zahtjev za ispitivanje vode-A analiza)

2. Zahtjev za uzorkovanje i analizu iz razvodnih sustava za potrebe dobivanja uporabnih dozvola (u slučaju novosagrađenih i adaptiranih objekata, ugostiteljskih i trgovačkih objekata, poslovnih prostora, itd.) može se:

a) poslati u vidu narudžbenice/dopisa s podacima o naručitelju kao i o objektu (lokacija, namjena i veličina objekta) za koji se traži uporabna dozvola na e-poštu vode@hzjz.hr

b) preuzeti ovdje: Zahtjev za uzorkovanje i ispitivanje vode u svrhu dobivanja uporabne dozvole (A-test) O-VODE-P2-4 (zahtjev za uzorkovanje i ispitivanje vode u svrhu dobivanja uporabne dozvole- A-test)

c) ispunjen zahtjev poslati na e-poštu vode@hzjz.hr ili donijeti osobno

3. Zahtjev za analizu voda koje nisu obuhvaćene u prethodne dvije točke može se:

a) dostaviti zajedno s uzorcima u vidu narudžbenice/dopisa s potrebnim podacima o naručitelju i o uzorku te s popisom pokazatelja koje je potrebno odrediti

b) preuzeti ovdje: Zahtjev za ispitivanje vode, a ispunjen zahtjev donijeti zajedno s uzorcima O-VODE-P2-3- (zahtjev za sve-svi parametri)

Odsjek za mikrobiologiju voda

Voditelj odsjeka Jurica Štiglić, dipl. ing.
Kontakt 01 48 63 217

Odsjek za kemiju voda

Voditeljica odsjeka dr.sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl.ing.

Kontakt 01 46 83 009

Odsjek za mineralne, izvorske i stolne vode

Voditelj odsjeka Filip Tomljenović, dipl. ing.
Kontakt 01 48 63 217,

01/4683 009

vode@hzjz.hr

PRAĆENJE SARS-CoV-2 U OTPADNIM VODAMA

Od početka bolesti COVID-19, javnozdravstvene institucije provode različite modalitete nadzora virusa SARS-CoV-2. Jedna od njih je epidemiologija temeljena na otpadnim vodama (engl. wastewater-based epidemiology, WBE) kroz detekciju SARS-CoV-2 u otpadnim vodama.

Epidemiologija temeljena na otpadnim vodama predstavlja analizu otpadnih voda radi utvrđivanja prisutnosti bioloških ili kemijskih sredstava u svrhu praćenja javnog zdravlja. Ovakav pristup ranije se koristio za otkrivanje prisutnosti farmaceutskog ili industrijskog otpada, lijekova, virusa i potencijalne pojave bakterija otpornih na antibiotike. Izolacija virusne RNA iz otpadne vode potvrđuje da su u kanalizacijskom sustavu prisutni dijelovi genetskog materijala SARS-CoV-2 virusa koji zaražene osobe izlučuju fekalijama.  Sustav nadzora omogućuje nam praćenje trenda, praćenje učinkovitosti epidemioloških mjera  i  rano upozorenje cirkulacije virusa u populaciji.

Praćenje SARS-CoV-2 u otpadnim vodama u Republici Hrvatskoj  započelo je 1. prosinca 2020. u Zagrebu, glavnom i najvećem gradu Hrvatske, uzorcima otpadnih voda prikupljenim na zagrebačkom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) kojim upravljaju Zagrebačke otpadne vode d.o.o.. Ovaj projekt financirala je vlada Savezne Republike Njemačke, a proveo je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) u suradnji s Uredom Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u Hrvatskoj. Trajao je do 19. veljače 2021. U tom razdoblju tri puta tjedno prikupljani su uzorci zagrebačkih otpadnih voda, koje objedinjuju kućne, bolničke, industrijske i oborinske vode. Nakon završetka projekta HZJZ je nastavio analizirati uzorke zagrebačkih otpadnih voda jednom tjedno do 1. ožujka 2022. godine.

Od 1. siječnja 2022. nadzor SARS-CoV-2 temeljen na otpadnim vodama u Hrvatskoj financijski je podržan Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava Europska komisija (DG Environment) za akciju pod nazivom „Potpora državama članicama za uspostavu nacionalnih sustava, lokalnih sabirnih točaka, te digitalna infrastruktura za praćenje SARS-CoV-2 i njegovih varijanti u otpadnim vodama”. Cilj ovog projekta je između ostaloga bio uspostaviti nacionalni sustav nadzora koji će uključivati uređaje za pročišćavanje otpadnih voda diljem zemlje (13 lokacija) pretvaranjem postojećih istraživačkih aktivnosti u stalni sustav nadzora na nacionalnoj razini.

U provedbu projekta, uz laboratorij HZJZ-a, uključena su još tri regionalna laboratorija za analizu otpadnih voda, uspostavljena na razini županijskih zavoda za javno zdravstvo. U početku projekta, dok se regionalni laboratoriji nisu opremili i uspostavili metodu u svojim laboratorijima, laboratorij HZJZ-a je od ožujka do travnja 2022. analizirao i uzorke otpadnih voda Splita, Rijeke, Osijeka, Varaždina, Čakovca i Siska, jednom tjedno za svaku lokaciju.

Od travnja 2022. godine u nadzor je uključeno 13 lokacija, odnosno aglomeracija u sklopu kojih se nalaze uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, a uzorci su analizirani u pripadajućim županijskim zavodima za javno zdravstvo. U tablici 1 prikazan je popis laboratorija, aglomeracija i isporučitelja vodne usluge odvodnje.

Tablica 1. Popis laboratorija s pripadajućim aglomeracijama i isporučiteljima vodne usluge odvodnje koji su sudjelovali u provedbi ovog projekta.

Broj aktivnih slučajeva bolesti COVID-19 u naseljima koja pripadaju pojedinoj aglomeraciji sa 7- i 14-dnevnim prosjekom u usporedbi s omjerom SARS-CoV-2/PMMoV iz analiziranih uzoraka otpadnih voda prikazan je na grafičkim prikazima za svaku od aglomeracija koja je bila uključena u projekt. PMMoV (engl. pepper mild mottle virus) koristi se kao fekalni biomarker za normalizaciju signala SARS-CoV-2 virusa.

Grafove praćenja SARS-CoV-2 u otpadnim vodama možete pronaći na linku.