Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Voditelj odjela

dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak,
dipl. ing.

Osnovne djelatnosti Odjela

Prikupljanje, sistematizacija i osnovna obrada podataka o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće u Republici Hrvatskoj (stvaranje baze podataka na nacionalnoj razini); obavljanje analize prikupljenih informacija proizašlih iz prikupljenih podataka te izvještavanje javnosti o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće u RH; provedba monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za piće u RH zajedno s odgovarajućim jedinicama unutar Županijskih zavoda za javno zdravstvo; praćenje stanja vodoopskrbe u RH , osposobljavanje (edukacija) stručnog kadra za rada u javno zdravstvenim i drugim laboratorijima koji se bave ispitivanjima zdravstvene ispravnosti vode prema zahtjevima Ministarstva zdravlja; pružanje usluga uzorkovanja i analize uzoraka svih vrsta voda (voda za piće, prirodna mineralna, izvorska i stolna voda, voda za potrebe hemodijalize, podzemne vode, površinske vode, otpadne i oborinske vode, vode za kupanje i rekreaciju, tehnološke vode) uključujući terenski i laboratorijski rad:

  • za potrebe provedbe monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za piće u RH
  • za potrebe provedbe monitoringa vode za potrebe hemodijalize u RH
  • za potrebe provedbe monitoringa zdravstvene ispravnosti vode bazenskih voda u RH
  • za provedbu svih vrsta analiza za potrebe Ministarstva zdravlja
  • prema zahtjevima sanitarne i vodopravne inspekcije, te drugih ovlaštenih osoba
  • u svrhu utvrđivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće iz javnih i individualnih (privatnih) objekata (zdenci, izvori, cisterne, itd.)
  • u svrhe utvrđivanja sukladnosti mineralnih, izvorskih i stolnih voda s važećim pravilnikom
  • u svrhu praćenja kvalitete površinskih, otpadnih i podzemnih voda, vode za kupanje i rekreaciju kao i vode za potrebe hemodijalize
  • za potrebe dobivanja uporabnih dozvola (u slučaju novosagrađenih i adaptiranih objekata, ugostiteljskih i trgovačkih objekata, poslovnih prostora, itd.), za sve ostale potrebe u industriji i ekologiji.

Laboratoriji Odjela akreditirani su za ispitivanje voda (voda za piće, prirodna mineralna, prirodna izvorska i stolna voda) prema normi HRN EN ISO/IEC 17025. Akreditacija laboratorija osigurava postizanje međunarodnih standarda po pitanju tehničke kompetencije kao i pouzdanosti u kvalitetu rezultata. Odjeli neprestano poboljšavaju svoje poslovanje što dokazuju i neprestanim proširivanjem područja akreditacije.

Odjeli pružaju usluge analiza vode na sljedeće pokazatelje:

Fizikalno-kemijske i kemijske analize: (temperatura, boja, miris, okus, pH-vrijednost, elektrovodljivost, isparni ostatak, sumporovodik, ukupna tvrdoća, ukupni organski ugljik, kisik, BPK, KPK, TOC, DOC, ukupni fosfor, ukupni dušik, utrošak KMnO4, hidrogenkarbonati, amonijak, nitriti, nitrati, fluoridi, kalcij, kalij, natrij, magnezij, silikati, kloridi, sulfati, fosfati, fenoli, mineralna ulja, nusprodukti dezinfekcije, trikloreten, tetrakloreten, 1,1,1-trikloretan, 1,2-dikloretan, anionski i neionski tenzidi, klorirani, organofosforni i triazinski pesticidi (HCH, HCB, heptaklor, aldrin, heptaklor epoksid, DDE, dieldrin, endrin, DDD, op DDT, pp DDT, dikofol, vinklozolin, diklofluonid, tolilfluanid, klordan, metoksiklor, iprodion, kaptan, imazail); organofosforni spojevi (diklorvos, diazinon, dimetoat, fosalon, fenklorfos, etion, forat, fention, mevinfos, metilparation, malation, paration, klorpirifos, fenitrotion, tiometon, primifos-metil, klormefos, bromofos-metil, bromofos-etil, tetraklorvinfos, azinfos-metil, azinfos-etil, kumafos, fonofos, fenamifos, klorpirifos-metil, metamidofos, omatoat, pirazofos, primifos-etil, tiabendazol,, metidation, dimeton-S-metil, dimeton-S, dimeton-S-metil sulfon, tolklofos-metil, izofenfos, oksidemeton-metil, simazin, atrazin,….), poliaromatski ugljikovodici (benzo(a)piren, fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perilen), cijanidi, olovo, kadmij, živa, arsen, cink, željezo, nikal, krom, kobalt, aluminij, antimon, barij, selen, bakar, vanadij, berilij, molibden,…)

Mikrobiološke analize: Ukupne koliformne bakterije, Escherichia coli, enterokoki, broj aerobnih mezofilnih bakterija pri 220C i 37oC, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens, Legionellae, enterovirusi, norovirus, Hepatitis A.,…

Upute za uzorkovanje mogu se preuzeti ovdje.

 

Zahtjevi za analize i/ili uzorkovanje

1. Zahtjev za osnovnu analizu vode iz individualnih (privatnih) objekata (zdenci, izvori, cisterne, privatni bazeni za kupanje, itd.) može se:

a) ispuniti na Odjelu u trenutku predaje uzorka na analizu;

b) preuzeti Zahtjev za ispitivanje vode – A analiza i dostaviti zajedno s uzorkom O-VODE-P2-2 (zahtjev za ispitivanje vode-A analiza)

2. Zahtjev za uzorkovanje i analizu iz razvodnih sustava za potrebe dobivanja uporabnih dozvola (u slučaju novosagrađenih i adaptiranih objekata, ugostiteljskih i trgovačkih objekata, poslovnih prostora, itd.) može se:

a) poslati u vidu narudžbenice/dopisa s podacima o naručitelju kao i o objektu (lokacija, namjena i veličina objekta) za koji se traži uporabna dozvola na e-poštu vode@hzjz.hr

b) preuzeti ovdje: Zahtjev za uzorkovanje i ispitivanje vode u svrhu dobivanja uporabne dozvole (A-test) O-VODE-P2-4 (zahtjev za uzorkovanje i ispitivanje vode u svrhu dobivanja uporabne dozvole- A-test)

c) ispunjen zahtjev poslati na e-poštu vode@hzjz.hr ili donijeti osobno

3. Zahtjev za analizu voda koje nisu obuhvaćene u prethodne dvije točke može se:

a) dostaviti zajedno s uzorcima u vidu narudžbenice/dopisa s potrebnim podacima o naručitelju i o uzorku te s popisom pokazatelja koje je potrebno odrediti

b) preuzeti ovdje: Zahtjev za ispitivanje vode, a ispunjen zahtjev donijeti zajedno s uzorcima O-VODE-P2-3- (zahtjev za sve-svi parametri)

Odsjek za mikrobiologiju voda

Voditelj odsjeka Jurica Štiglić, dipl. ing.
Kontakt 01 48 63 217

Odsjek za kemiju voda

Voditeljica odsjeka dr.sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl.ing.

Kontakt 01 46 83 009

Odsjek za mineralne, izvorske i stolne vode

Voditelj odsjeka Filip Tomljenović, dipl. ing.
Kontakt 01 48 63 217,

01/4683 009

vode@hzjz.hr