Odjel za zaštitu zdravlja vulnerabilnih skupina

Opis odjela (Sadržaj stranice do "MORE")

Osnovne zadaće odjela su:

  • praćenje zdravstvenog stanja i provođenja zdravstvene zaštite vulnerabilnih populacijskih skupina temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o službenoj statistici i Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske;
  • sudjelovanje u planiranju i predlaganje javnozdravstvenih mjera za unaprjeđenje zdravlja, kvalitete života i izjednačavanja mogućnosti vulnerabilnih skupina u okviru nacionalnih strategija, planova za zdravlje i programa mjera zdravstvene zaštite;
  • evaluacija programa za unaprjeđenje zdravlja i zdravstvene zaštite vulnerabilnih skupina;
  • dostavljanje pokazatelja o zdravstvenom stanju vulnerabilnih skupina za potrebe ministarstava i drugih institucija, nevladinih udruga te za međunarodne baze podataka;
  • razvoj pokazatelja o zdravlju vulnerabilnih skupina i implementacija u zdravstveni informacijski sustav u svrhu praćenja prema stručnim nacionalnim i međunarodnim smjernicama;
  • znanstveno-istraživački rad o zdravlju vulnerabilnih skupina;
  • sudjelovanje u stručnom usavršavanju i edukaciji studenata medicine, sestrinstva i specijalizanata iz javnozdravstvene medicine o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti vulnerabilnih skupina.
Odsjeci odjela (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Odsjek za istraživanje i razvoj područja invaliditeta s registrom osoba s invaliditetom

Odsjek za istraživanje i razvoj područja invaliditeta s registrom osoba s invaliditetom, temeljem podataka iz pet tijela vještačenja invaliditeta, podataka iz primarne zdravstvene zaštite te mortalitetnih podataka formira Registar osoba s invaliditetom, koji se vodi temeljem Zakona o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (NN64/01). Iz Registra dobivamo podatke o uzrocima invaliditeta prema dobi, spolu i drugim obilježjima opisanim u redovitom godišnjem Izvješću o osobama s invaliditetom i Hrvatskom zdravstveno-statističkom ljetopisu (vidjeti Publikacije).

Podaci Registra dostavljaju se i Ujedinjene narode za potrebe hrvatskog izvješće o provedbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Vezano uz promicanje prava osoba s invaliditetom kontinuirano se surađuje s nevladinim udrugama te Uredom pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Odsjek je nositelj područja Istraživanje i razvoj Nacionalne strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom (63/07) i aktivni sudionik u procesu unapređenja sustava vještačenja za osobe s invaliditetom. Odsjek je nositelj priznanja Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske za suradnju u ostvarivanju strateških ciljeva za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom.

Voditelj odsjeka: dr. sc. Tomislav Benjak, dr. spec. javnog zdravstva

Kontakt: Tel.: 01 4863 313, 01 4863 314,Faks: 01 4683 011, tomislav.benjak@hzjz.hr

Odsjek za praćenje i analizu zaštite zdravlja starijih i ostalih vulnerabilnih skupina

Budući da starije osobe čine 18% stanovništva i da je Hrvatska među deset najstarijih nacija u svijetu, neophodno je pratiti zdravstveno stanje i provođenje zdravstvene zaštite starijih osoba, u svrhu promicanja njihova zdravlja, prevencije bolesti i učinkovitijeg planiranja ograničenih zdravstvenih resursa.

Rutinske informacije iz područja zdravstva u manjoj mjeri omogućavanju utvrđivanje društveno uvjetovanih rizika po zdravlje socijalno ranjivih populacijskih skupina (siromašni, manjine) što zahtijeva dodatna istraživanja.

Kako su Romi, zbog socijalne marginaliziranosti, prepoznati u većini europskih zemalja kao skupina koja treba dodatnu društvenu pomoć u socijalnom uključivanju, Odsjek se bavi i predlaganjem mjera unaprjeđenja zdravstvene zaštite Roma.