Odjel za zaštitu zdravlja vulnerabilnih skupina

Voditelj odjela

doc. dr. sc. Tomislav Benjak, dr. med.
specijalist javnog zdravstva

Osnovne zadaće odjela su:

  • praćenje zdravstvenog stanja i provođenja zdravstvene zaštite vulnerabilnih populacijskih skupina temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o službenoj statistici i Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske
  • sudjelovanje u planiranju i predlaganje javnozdravstvenih mjera za unapređenje zdravlja, kvalitete života i izjednačavanja mogućnosti vulnerabilnih skupina u okviru nacionalnih strategija, planova za zdravlje i programa mjera zdravstvene zaštite
  • evaluacija programa za unapređenje zdravlja i zdravstvene zaštite vulnerabilnih skupina
  • dostavljanje pokazatelja o zdravstvenom stanju vulnerabilnih skupina za potrebe ministarstava i drugih institucija, nevladinih udruga te za međunarodne baze podataka
  • razvoj pokazatelja o zdravlju vulnerabilnih skupina i implementacija u zdravstveni informacijski sustav u svrhu praćenja prema stručnim nacionalnim i međunarodnim smjernicama
  • znanstveno-istraživački rad o zdravlju vulnerabilnih skupina
  • sudjelovanje u stručnom usavršavanju i edukaciji studenata medicine, sestrinstva i specijalizanata javnozdravstvene medicine o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti vulnerabilnih skupina.

Odsjek za istraživanje i razvoj područja invaliditeta s registrom osoba s invaliditetom

Odsjek za istraživanje i razvoj područja invaliditeta s registrom osoba s invaliditetom temeljem podataka iz pet tijela vještačenja invaliditeta, podataka iz primarne zdravstvene zaštite te mortalitetnih podataka formira Registar osoba s invaliditetom, koji se vodi temeljem Zakona o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (NN 64/01). Iz Registra dobivamo podatke o uzrocima invaliditeta prema dobi, spolu i drugim obilježjima opisanim u redovitom godišnjem Izvješću o osobama s invaliditetom i Hrvatskom zdravstveno-statističkom ljetopisu (vidjeti Publikacije).

Podaci Registra se dostavljaju u Ujedinjene narode za potrebe hrvatskog izvješća o provedbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Vezano za promicanje prava osoba s invaliditetom, kontinuirano se surađuje s nevladinim udrugama te Uredom pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Odsjek je nositelj područja Istraživanje i razvoj Nacionalne strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom (63/07) i aktivni sudionik u procesu unapređenja sustava vještačenja za osobe s invaliditetom. Odsjek je nositelj priznanja Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske za suradnju u ostvarivanju strateških ciljeva za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom.

Temeljem Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN 44/14), u Odsjeku se operativno vodi navedeni očevidnik.

Voditelj odsjeka: doc. dr. sc. Tomislav Benjak, dr. spec. javnog zdravstva

Kontakt: Tel.: 091/4683-071 i 092/121-6110,Faks: 01 4683 011, tomislav.benjak@hzjz.hr