Suradnici

Stranica namijenjena za komunikaciju sa suradnim ustanovama.

Ovdje je omogućeno preuzimanje datoteka, naputaka i zakonskih akata vezanih uz djelatnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za potrebe naših suradnika.


Digitalna platforma za praćenje COVID-19

Korisničke upute ver. 10 (PDF, 1.8 MB)

Video prilozi (preporučamo povećati prikaz na punu veličinu ekrana):

 1. Pretraga novo oboljelih osoba i upis kontakta
 2. Promjena podataka o kontaktu
 3. Upis kontakta u nadzor
 4. Pretraga i upis nove osobe i nadzora
 5. Aktivacija i deaktivacija nadzora
 6. Brisanje nadzora
 7. Unos nove oboljele osobe
 8. Upis nadzora oboljele osobe iz postojećeg nadzora
 9. Promjena podataka upisanih kroz web aplikaciju
 10. Promjena podataka dobivenih od vanjskih izvora
 11. Generiranje verifikacijskog kôda za mobilnu aplikaciju Stop COVID-19

NAPUTCI

Pripadajuće obrasce za gore navedene upute možete pronaći OVDJE!

SMJERNICE

 • Hrvatske smjernice za osiguranje kvalitete probira i dijagnostike raka dojke
  Smjernice su objavljene ovdje, ili izravno u pdf-u ovdje

OBAVIJESTI

OBRASCI

Upute za ispunjavanje navedenih prijava (“žutu knjižicu”) možete preuzeti OVDJE!

 • Prijava hospitalizacije zbog maligne bolesti (JZ-ONK)
 • Prijava hospitalizacije zbog mentalnog poremećaja (JZ-PSH)
 • Prijava hospitalizacije (JZ-BSO)
 • Prijava pobačaja (JZ-POB)
 • Prijava poroda (JZ-POR)
 • Prijava poroda (eNovorođenče)
 • Osnovni podaci o ovisnicima u programu liječenja (Pompidou grupa) Obr_OVI
 • Prijava perinatalne smrti Obr_PER
 • Godišnje izvješće o radu zdravstvene ustanove – stacionarne ustanove
 • Izvješće specijalističko-konzilijarne zaštite u elektronskom obliku
 • Istraživanje o medicinskoj opremi i postupcima:
 • Prijava profesionalne bolesti i osobe oboljele od profesionalne bolesti
 • Obrazac i Pravilnik o obrascu za dostavljanje podataka Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (NN 7/2002)
 • Tečaj zdravstvenog odgoja – higijenski minimum
 • Zahtjev za ispitivanje zdravstvene ispravnosti proizvoda i deklaracija

ŠIFRARNICI

 • Šifrarnici NAJS – prilog Uputama za ispunjavanje individualnih zdravstveno – statističkih izvješća
 • Šifrarnik djelatnosti (Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.)
 • Šifrarnik država
 • Šifrarnik DTP postupaka
  • Preuzmite ovdje [DTP postupci u SKZZ-u]
 • Šifrarnik DTS postupaka
  • Preuzmite ovdje [DTS postupci]
 • Šifrarnik novotvorina
 • Šifrarnik naselja DZS 2017. (zadnja promjena 17.08.2018.)
 • Šifrarnik odjela i djelatnosti u zdravstvu
  • Preuzmite ovdje [Djelatnosti u ZZ (Medicinske djelatnosti HZZO)]
 • Šifrarnik stacionarnih ustanova HZZO
  • Preuzmite ovdje [Zdravstvene ustanove]
 • Šifrarnik stacionarnih ustanova od 1998. do 2015. (usporedni prikaz s OIB i šiframa HZZO)
 • Šifrarnici zanimanja (Nacionalna klasifikacija zanimanja)
  • Preuzmite ovdje [NKZ 2010.]
  • Preuzmite ovdje [NKZ10Skupine-NKZ98Zanimanja]
  • Preuzmite ovdje [NKZ98Zanimanja-NKZ10Skupine]
 • Poredbeni šifrarnik djelatnosti BSO i REH godišnjih baza hospitalizacija od 1998. do 2014. godine

DATOTEKE

Objava datoteka od interesa za naše suradne ustanove:

PRAVILNICI

Propisi – Služba za zdravstvenu ekologiju

 • Zakon o hrani (NN 81/2013)
 • Zakon o informiranju potrošača o hrani (NN 56/2013)
 • Zakona o kontaminantima (NN 39/2013)
 • Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima (NN 39/2013)
 • Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/2013)
 • Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN 81/2013)
 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/2007, NN 43/2009)
 • Zakon o genetski modificiranim organizmima (NN 70/2005, 137/2009, 28/2013)
 • Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima (NN 39/2013)
 • Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe (NN 39/2013)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br.258/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.siječnja 1997.godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane (NN 18/2013)
 • Zakona o predmetima opće uporabe (NN 39/2013)
 • Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/2013)
 • Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/2013)
 • Pravilnik o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje (NN 86/2010, 7/2011 i 74/2013)
 • Pravilnik o ekstraktima kave i ekstraktima cikorije (NN 81/2010)
 • Pravilnik o dozvoljenom udjelu eruka kiseline u uljima i mastima (NN 70/2008)
 • Pravilnik o hrani podvrgnutoj ionizirajućem zračenju (NN 38/2008)
 • Pravilnik o jestivim uljima i mastima (NN 41/2012)
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o jestivim uljima i mastima (NN 70/2013)
 • Pravilnik o kazeinima i kazeinatima (NN 80/2007)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jestivim kazeinima i kazeinatima (NN 28/2011)
 • Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza jestivih kazeina i kazeinata (NN 70/2009)
 • Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodima (NN 73/2005)
 • Pravilnik o keksima i keksima srodnim proizvodima (NN 73/2005)
 • Pravilnik o uljima od ploda i komine maslina (NN 07/2009)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uljima od ploda i komine maslina (NN 112/2009)
 • Pravilnik o medu (NN 93/2009)
 • Pravilnik o kakvoći uniflornog meda (NN 112/2009)
 • Pravilnik o mesnim proizvodima (NN 131/2012)
 • Pravilnik o oznakama ili znakovima koji određuju seriju ili lot kojem hrana pripada (NN 26/2013)
 • Pravilnik o pivu (NN 142/2011)
 • Pravilnik o proizvodima sličnim čokoladi, krem-proizvodima i bombonskim proizvodima (NN 73/2005)
 • Pravilnik o sirevima i proizvodima od sireva (NN 20/2009)
 • Pravilnik o smrznutim desertima (NN 20/2009)
 • Pravilnik o soli (NN 89/2011)
 • Pravilnik o šećerima i metodama analiza šećera namijenjenih za konzumaciju (NN 39/2009)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o šećerima i metodama analiza šećera namijenjenih za konzumaciju (NN 114/2010)
 • Pravilnik o ugušćenom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu (NN 80/2007)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ugušćenom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu (NN 34/2011)
 • Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza ugošćenog mlijeka i mlijeka u prahu (NN 112/2009)
 • Pravilnik o voćnim sokovima i njima sličnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju (NN 48/2013)
 • Pravilnik o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta (NN 78/2005)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta (NN 86/2010)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta (NN 72/2011)
 • Pravilnika o hrani za posebne prehrambene potrebe (NN 78/2008)
 • Pravilnik o metodama uzorkovanja za provedbu službene kontrole ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla (NN 77/2008)
 • Pravilnik o učestalosti mikrobiološke kontrole u objektima pod sanitarnim nadzorom (NN 137/2009)
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje (NN 125/2009)
 • Vodič za mikrobiološke kriterije za hranu, MPS, 2011
 • Pravilnik o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama te o uvjetima označavanja i pakiranja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama (NN 29/2013)
 • Naputak o stavljanju na tržište Republike Hrvatske genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje odobrene na tržištu Europske unije (NN 83/2013)
 • Pravilnik o dodacima prehrani (NN 126/2013)
 • Pravilnik o uvjetima za uvrštavanje u program monitoringa i provođenje programa monitoringa dodataka prehrani, hrane kojoj su dodani vitamini, minerali i druge tvari i hrane s prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama (NN 83/2013)
 • Pravilnik o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad (NN 122/2013)
 • Pravilnik o prerađenoj hrani na bazi žitarica i dječjoj hrani za dojenčad i malu djecu (NN 126/2013)
 • Pravilnik o hrani za posebne medicinske potrebe (NN 100/2008)
 • Pravilnik o hrani namijenjenoj smanjenju tjelesne mase (NN 89/2008)
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje (NN 125/2009)
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/2009).
 • Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 97/2005)
 • Pravilnika o sigurnosti igračaka (NN 02/2011)
 • Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama(NN 81/2013)
 • Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane
 • Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. Listopada 2011. O informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2206 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004
 • Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani.
 • Uredba Komisije (EZ) br. 629/2008 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani
 • Uredba Vijeća (EZ) 315/1993 o utvrđivanju postupaka Zajednice za kontrolu kontaminanata u hrani
 • Uredba (EZ-a) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o određivanju pojma, opisivanju, opremanju, obilježavanju i zaštiti zemljopisnih oznaka žestokih pića.
 • PRVA DIREKTIVA KOMISIJE od 25. listopada 1985. o metodama analize jestivih kazeina i kazeinata (85/503/EEZ)
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 299/2013 of 26 March 2013 amending Regulation (EEC) No 2568/91 on the characteristics of olive oil and olive-residue oil and on the relevant methods of analysis
 • Direktiva Vijeća 2001/110/EZ od 20. prosinca 2001. o medu
 • Direktiva 1999/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. veljače 1999. o ekstraktima kave i ekstraktima cikorije
 • Direktiva Vijeća 2001/111/EZ od 20. prosinca 2001. o određenim šećerima namijenjenim prehrani ljudi
 • COUNCIL REGULATION (EC) No 479/2008 of 29 April 2008 on the common organisation of the market in wine, amending Regulations (EC) No 1493/1999, (EC) No 1782/2003, (EC) No 1290/2005, (EC) No 3/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2392/86 and (EC) No 1493/1999
 • Direktiva Vijeća 2001/113/EZ od 20. prosinca 2001. o voćnim džemovima, želeima i marmeladama te zaslađenom kesten pireu namijenjenim prehrani ljudi
 • Uredba Komisije (EU) br. 1129/2011 od 11. studenoga 2011. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o popisu Unije prehrambenih aditiva
 • Uredba Vijeća (EEZ) br. 737/90 od 22. ožujka 1990. o uvjetima koji uređuju uvoz poljoprivrednih proizvoda porijeklom iz trećih zemalja nakon nesreće u nuklearnoj elektrani u Černobilu
 • Uredba Europskoga Parlamenta i Vijeća (EZ) br. 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane
 • Uredba komisije (EZ) br. 333/2007 o metodama uzorkovanja i analitiĉkim metodama za službenu kontrolu razina olova, kadmija, žive, anorganskog kositra, 3-MCPD-a i benzo(a)pirena u prehrambenim proizvodima
 • Uredba komisije (EZ) br. 836/2011 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 333/2007 o metodama uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količina olova, kadmija, žive, anorganskog kositra, 3-MCPD i benzo(a)pirena u prehrambenim proizvodima
 • Direktiva komisije (EZ) br. 63/2000 o utvrđivanju posebnih kriterija čistoće prehrambenih aditiva, izuzev bojila i sladila
 • Direktiva komisije (EZ) br. 45/1995 o utvrđivanju posebnih kriterija čistoće koji se odnose na upotrebu bojila u hrani
 • Uredba komisije (EZ) br. 231/2012 o utvrđivanju specifikacija za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
 • Uredba (EZ) br.396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ ( SL L 70, 16.3.2005)
 • Uredba Komisije (EU) br. 165/2010 kojom se izmjenjuje Uredba (EZ) br. 1881/2006 o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani u odnosu na aflatoksine.
 • Uredba Komisije (EU) br. 594/2012 kojom se izmjenjuje Uredba (EZ) br. 1881/2006 o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani u odnosu na okratoksin.
 • Uredba Komisije (EU) br. 1126/2007 kojom se izmjenjuje Uredba (EZ) br. 1881/2006 o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani u odnosu na zearalenon.
 • Uredba Komisije (EU) br. 1126/2007 kojom se izmjenjuje Uredba (EZ) br. 1881/2006 o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani u odnosu na deoksinivalenol.
 • UREDBA KOMISIJE (EZ-a) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za prehrambene proizvode
 • COMMISSION REGULATION (EU) No 209/2013 of 11 March 2013 amending Regulation (EC) No 2073/2005 as regards microbiological criteria for sprouts and the sampling rules for poultry carcases and fresh poultry meat
 • COMMISSION REGULATION (EU) No 365/2010 of 28 April 2010 amending Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs as regards Enterobacteriaceae in pasteurised milk and other pasteurised liquid dairy products and Listeria monocytogenes in food grade salt
 • COMMISSION REGULATION (EU) No 1086/2011 of 27 October 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council and Annex I to Commission Regulation (EC) No 2073/2005 as regards salmonella in fresh poultry meat
 • COMMISSION REGULATION (EC) No 1441/2007 of 5 December 2007 amending Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs
 • UREDBA (EZ) br. 1829/2003 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje
 • UREDBA (EZ) br. 1830/2003 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 22. rujna 2003. o sljedivosti i označivanju genetski modificiranih organizama te sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedene od genetski modificiranih organizama i izmjeni Direktive 2001/18/EZ
 • UREDBA KOMISIJE (EU) br. 619/2011 od 24. lipnja 2011. o utvrđivanju metoda uzorkovanja i analize za službenu kontrolu hrane za životinje s obzirom na prisutnost genetski modificiranog materijala za koji je postupak odobravanja u tijeku ili je odobrenje isteklo
 • Direktiva 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. Lipnja 2002. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na dodatke prehrani
 • Uredba (EZ) br. 1924/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama
 • Uredba (EZ) br. 1925/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o dodavanju vitamina, minerala i drugih određenih tvari u hranu
 • Uredba Komisije (EZ) br. 1170/2009 od 30. studenoga 2009. kojom se izmjenjuje Direktiva 2002/46/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća i Uredba (EZ) br. 1925/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća vezano za listu vitamina i minerala i njihovih kemijskih oblika koji se mogu dodati u hranu i dodatke prehrani
 • Uredba Komisije (EZ) br. 353/2008 od 18. travnja 2008. kojom se uspostavljaju provedbena pravila za aplikaciju zdravstvene tvrdnje kako je predviđeno u članku 15. Uredbe (EZ) br. 1924/2006
 • Uredba Komisije (EZ) br.983/2009 od 21. listopada 2009. o autorizaciji i odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a odnose se na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EZ) br. 984/2009 od 21. listopada 2009. o odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a koje se ne odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EZ) br. 1024/2009 od 29. listopada 2009. o autorizaciji i odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a odnose se na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EZ) br. 1025/2009 od 29. listopada 2009. o odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a koje se ne odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EZ) br. 1167/2009 od 30. studenoga 2009. o odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a koje se ne odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EZ) br. 1168/2009 od 30. studenoga 2009. o odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a koje se ne odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EU) br. 375/2010 od 3. svibnja 2010. o odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a koje se ne odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EU) br. 376/2010 od 3. svibnja 2010. o odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a koje se ne odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EU) br. 382/2010 od 5. svibnja 2010. o odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a koje se ne odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EU) br. 383/2010 od 5. svibnja 2010. o odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a koje se ne odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EU) br. 384/2010 od 5. svibnja 2010. o autorizaciji i odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a odnose se na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EU) br. 957/2010 od 22. listopada 2010. o autorizaciji i odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a odnose se na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EU) br. 958/2010 od 22. listopada 2010. o odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a koje se ne odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EU) br. 1161/2010 od 9. prosinca 2010. o odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a koje se ne odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EU) br. 1162/2010 od 9. prosinca 2010. o odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a odnose se na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EU) br. 432/2011 od 4. svibnja 2011. o odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a koje se ne odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece, o autorizaciji i odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a odnose se na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EU) br. 665/2011 od 11. srpnja 2011. o autorizaciji i odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a odnose se na smanjenje rizika od neke bolesti
 • Uredba Komisije (EU) br. 666/2011 od 11. srpnja 2011. o odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a koje se ne odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EU) br. 1160/2011 od 14. prosinca 2011. o autorizaciji i odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a odnose se na smanjenje rizika od neke bolesti
 • Uredba Komisije (EU) br. 1170/2011 od 16. prosinca 2011. o odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a odnose se na smanjenje rizika od neke bolesti
 • Uredba Komisije (EU) br. 1171/2011 od 16. srpnja 2011. o odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a koje se ne odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EU) br. 378/2012 od 3. svibnja 2012. o odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a odnose se na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EU) br. 379/2012 od 3. svibnja 2012. o odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a koje se ne odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EU) br. 432/2012 od 16. svibnja 2012. kojom se uspostavlja popis dopuštenih zdravstvenih tvrdnji na hrani, a koje se ne odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EU) br. 1048/2012 od 8. studenoga 2012. o autorizaciji određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a odnosi se na smanjenje rizika od neke bolesti
 • Odluka Komisije 2009/980/EU od 17. prosinca 2009. o autorizaciji zdravstvene tvrdnje koja se odnosi na utjecaj koncentrata rajčice topljivog u vodi na agregaciju trombocita, a koja sadrži zahtjev za zaštitu podataka i svih njezinih izmjena
 • Direktiva 2009/39/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o hrani za posebne prehrambene potrebe
 • Uredba Komisije (EZ) br. 41/2009 od 20. siječnja 2009. o sastavu i označivanju hrane prikladne za osobe koje ne podnose gluten
 • Uredba Komisije (EZ) br. 953/2009 od 13. listopada 2009. o tvarima koje se mogu dodati za posebne potrebe u hranu za posebne prehrambene potrebe
 • Uredba Komisije (EZ) br. 1243/2008 od 12. prosinca 2008. o izmjenama priloga III. i VI. Direktivi 2006/141/EZ o zahtjevima glede sastojaka određene hrane za dojenčad i malu djecu
 • Uredba Komisije (EU) br. 851/2013 od 3. rujna 2013. kojom se uspostavlja popis dopuštenih zdravstvenih tvrdnji na hrani, a koje se ne odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EU) br. 536/2013 od 11. lipnja 2013. kojom se uspostavlja popis dopuštenih zdravstvenih tvrdnji na hrani, a koje se ne odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EZ) br. 608/2004 od 31. Ožujka 2004. koja se odnosi na označavanje hrane i sastojaka hrane s dodanim fitosterolima, fitosterol esterima, fitostanolima i fitostanol esterima
 • Uredba (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane
 • Direktiva Europskog Parlamenta i Vijeća 94/62/ EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu
 • Odluka Komisije o utvrđivanju uvjeta za odstupanje za staklenu ambalažu u pogledu razina koncentracije teških metala utvrđenih u Direktivi 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu (EZ) br. 171/2001
 • Direktiva Komisije br. 97/48/ EZ o drugoj izmjeni Direktive Vijeća 82/711/EZ o utvrđivanju osnovnih pravila potrebnih za ispitivanje migracije sastojaka plastičnih materijala i predmeta koji dolaze u dodir s hranom

Zdravstvena zaštita

 • Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja – Preuzmite ovdje (pdf)

NORMATIVI