Nacionalni registar pružatelja zdravstvene zaštite – upute za dostavu podataka komora u zdravstvu

Sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite i obvezi komora u zdravstvu da podatke o pružateljima zdravstvene zaštite dostavljaju u navedeni Registar, potrebno je da svaka komora putem elektroničke pošte na adresu registri@hzjz.hr dostavi ime, prezime i službenu adresu elektroničke pošte osobe odgovorne za dostavu podataka, nakon čega će ta osoba dobiti jedinstveni pristup na mjesto dostave podataka putem poveznice.

Potrebne podatke (OIB, zvanje, vrsta licence, datum izdavanja, datum obnavljanja, datum isteka, broj licence) osoba zatim šalje u tabličnom obliku prema Uputama.