Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku

Voditelj službe

dr.sc. Ivan Pristaš. prim.dr.med.

Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku (SMIB) Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo planira, razrađuje i predlaže strategiju korištenja i razvoja informacijskih resursa Zavoda te je po njenom usvajanju zadužena za provedbu i podršku realizaciji na razini Zavoda. Pritom Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku prati i usklađuje raspoloživa sredstva, opremu, znanja, iskustva, ljude i mogućnosti informacijskih tehnologija na način koji podržava ukupnu strategiju HZJZ-a, mikrostrategije pojedinih službi HZJZ-a i operativne potrebe cjelokupnog Zavoda.

U svojim aktivnostima koristi, a u podršci Zavodu promiče, koordinira i podržava rad prema jasnoj i transparentnoj metodologiji te prema zadanim pokazateljima uspješnosti, rokovima i očekivanjima. Služba navedene aktivnosti provodi na način kojim se informacijski resursi Zavoda i način njihovog korištenja stalno nadograđuju, kako pri upravljanju zdravstvenim sustavom Republike Hrvatske, tako pri sudjelovanju u EU integraciji, programima i projektima.

MISIJA
Misija Službe za medicinsku informatiku i biostatistiku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo jest optimalna primjena teorije, znanja, tehnika i praksi vezanih za informacijske sustave i resurse u ostvarenju misije Zavoda u okviru vlastite organizacije te zdravstvenog i javnog sustava Republike Hrvatske i Europske Unije.
Poseban naglasak u okviru misije jest omogućavanje i podrška integraciji, interoperabilnosti i stalnoj optimizaciji cjeline i svih dionika sustava.

VIZIJA
Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku kao facilitator i nositelj podrške izgradnji, standardizaciji, promjenama, optimizaciji i sinergiji stručnih, poslovnih, administrativnih i operativnih poslova Zavoda u sljedećih će pet godina stvoriti preduvjete da Zavod postane nezaobilaznom institucijom u upravljanju zdravstvenim informacijama u Republici Hrvatskoj.
Te će preduvjete ostvariti izgradnjom kompetencija u naprednoj primjeni i razvoju stručnih, organizacijskih i analitičkih metodika upravljanja i eksploatacije informacijskih resursa i sustava, proaktivnoj korisničkoj podršci te odabiru i korištenju optimalnih raspoloživih tehničkih rješenja.

TIMSKI RAD
Jedna od ključnih odrednica Službe za medicinsku informatiku jest stručnost i multidisciplinarnost. Služba trenutno zapošljava profesionalce iz različitih područja poput medicine, društvenih znanosti, informatike i poslovanja. Svi članovi tima svoje su iskustvo stekli radeći na nizu medicinskih, poslovnih, integracijskih i informatičkih projekata.

AKTIVNOSTI SLUŽBE

 • prati usklađenost projekata s razvojnom strategijom Zavoda i mikrostrategijama službi Zavoda
 • pruža pomoć u planiranju i tehničkoj provedbi Nacionalnog javnozdravstvenog informacijskog sustava (NAJS) mreži zavoda za javno zdravstvo na državnoj informacijskoj infrastrukturi
 • uspostavlja interoperabilnost na međuinstitucijskoj (CEZIH, zdravstvene ustanove i državni temeljni registri) i prekograničnoj razini (EU eHealth projekti)
 • podržava dizajn i operacionalizaciju istraživanja koje provodi Zavod (protokol, uzorkovanje, upravljanje podacima, analiza, interpretacija)
 • pruža metodološko vođenje istraživanja i operativnu izvedbu analitike nad podacima za javnozdravstvene, znanstvene i upravljačke potrebe u Zavodu i sa suradnim ustanovama
 • definira i održava projektnu dokumentaciju za sve informatičke implementacije
 • pruža poslovnu i tehničku pomoć na razini Zavoda i na razini pojedinog projekta
 • održava informacijske resurse za zavodske i projektne aktivnosti
 • provodi obrazovanje projektnog upravljanja u medicinskoj informatici
 • provodi redovitu reviziju informatičkih projekata i poslovnih procesa

 

Odjel za medicinsku informatiku

 • Odsjek za međuinstitucijsku interoperabilnost
 • Odsjek za međunarodnu interoperabilnost

Odjel za sistemsku informatičku podršku

 • Odsjek za sistemsku administraciju
 • Odsjek za podršku krajnjim korisnicima
 • Odsjek za koordinaciju informatičkih poslova
 • Odsjek za mrežnu administraciju

Odjel za poslovnu analizu

 • Odsjek za aplikativna rješenja i web
 • Odsjek za poslovnu analizu
 • Odsjek za Nacionalni javnozdravstveni i informacijski sustav

Odjel za biostatistiku

 • Odsjek za statističke analize podataka
 • Odsjek za istraživačku metodologiju

Odjel za podatkovnu znanost i analitiku

 • Odsjek za administraciju baza podataka
 • Odsjek za podatkovnu integraciju i izvještajne sustave
 • Odsjek za pristup zdravstvenim podacima i informacijama
 • Odsjek za podatkovnu znanost