Odjel za istraživanje i praćenje zdravstvene zaštite majki i predškolske djece

Voditelj odjela

izv. prof. dr. sc. Urelija Rodin, prim. dr. med.
specijalist socijalne medicine s organizacijom zdravstvene zaštite

Osnovna zadaća Odjela je istraživanje i praćenje zdravstvenog stanja i provođenja zdravstvene zaštite majki i djece predškolske dobi temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o službenoj statistici i Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske. Zbog prepoznavanja specifičnih zdravstvenih rizika vezanih uz rast i razvoj, trudnoću i porođaj, analiziraju se vitalno i zdravstveno-statističke informacije i prate osnovni pokazatelji zdravstvenog stanja i zdravstvene zaštite ovih populacijskih skupina te objavljuju u godišnjim publikacijama Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo (http://www.hzjz.hr/publikacije/).

U svrhu evaluacije perinatalne zdravstvene zaštite u Odsjeku za praćenje perinatalne zdravstvene zaštite se provodi istraživanje i praćenje zdravstvenog stanja i zdravstvene zaštite majčinstva. Istraživanje se provodi temeljem analiza sljedećih podataka: broj kliničkih i ultrazvučnih pregleda u trudnoći; vrijeme prvog pregleda; način početka i završetka poroda; epiziotomija; sudjelovanje medicinskog osoblja pri porodu; primjena analgezije, anestezije i/ili transfuzije; komplikacije u trudnoći, porodu i/ili babinju; duljina hospitalizacije; Apgar ocjena i patologija/komplikacije u novorođenčeta, uzrok smrti, u slučaju smrti majke ili djeteta. Osim osnovnih medicinskih značajki koje mogu utjecati na ishod poroda, evidentiraju se i prate i neke biološke (dob, antropometrijske mjere) i socijalne značajke (bračnost, obrazovanje, zanimanje, radni status, štetne životne navike poput pušenja, uzimanja alkohola ili psihoaktivnih droga). Sve navedene značajke mogu se pratiti prema pojedinim zdravstvenim ustanovama ili prema tipu ustanove (klinička, županijska i izvanbolnička rodilišta) te utvrđene razlike između ustanova i regija koristiti u poboljšanju kvalitete skrbi.

Za statistiku uzroka perinatalnih smrti se odabir samo jedne bolesti/stanja kao osnovnog uzroka smrti pokazao nedostatnim zbog brojnih rizičnih čimbenika koji sudjeluju u nastanku perinatalne smrti te se u rutinsku zdravstvenu statistiku od 2001. godine uvodi prijava perinatalne smrti. Svrha je potpunija registracija i praćenje ne samo osnovnog uzroka smrti ili mrtvorođenja djeteta nego i vodećih bolesti/stanja majke koja su mogla doprinijeti smrti djeteta da bi se mogle poduzeti odgovarajuće mjere za sprječavanje budućih nepovoljnih ishoda.

Za ocjenu zdravstvenog stanja i zdravstvene zaštite djece predškolske dobi analiziraju se pokazatelji temeljem podataka rutinske zdravstvene statistike iz primarne zdravstvene zaštite, stacionarne zdravstvene zaštite i mortalitetne statistike. Briga za dobrobit djece u Hrvatskoj sastavnica je više nacionalnih strategija, planova i programa. Mjere promicanja zdravlja i sprječavanja bolesti djece predškolske dobi definirane su Planom i programom mjera zdravstvene zaštite iz obveznog osiguranja. Ove mjere se provode kroz sljedeće preventivne postupke: sistematske preglede prema stručnim smjernicama za dob, uz cijepljenje predviđeno Kalendarom obveznih cijepljenja i preventivno savjetovanje roditelja, kontrolne i namjenske preventivne preglede djece sa specifičnim rizicima po zdravlje ili kroničnim bolestima kao i poremećajima utvrđenim tijekom sistematskih pregleda, individualno zdravstveno prosvjećivanje i savjetovanje roditelja izvan sistematskih pregleda. Analizom provedenih mjera te pobola i smrtnosti djece doprinosi se daljnjem planiranju i organizaciji zdravstvene zaštite djece prema utvrđenim potrebama za osiguranje optimalnog rasta i razvoja.

Odsjek za praćenje perinatalne zdravstvene zaštite

Odsjek za praćenje perinatalne zdravstvene zaštite provodi sljedeće poslove:

 • prikupljanje, kontrolu i obradu podataka o perinatalnom zdravlju temeljem prijava poroda iz zdravstvenih ustanova
 • prikupljanje, kontrolu i obradu podataka o perinatalnim smrtima temeljem prijava perinatalnih smrti iz zdravstvenih ustanova
 • priređuje odabrane pokazatelje perinatalne zdravstvene zaštite za Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis i posebne publikacije
 • dostavlja pokazatelje o perinatalnom zdravlju i zdravstvenoj zaštiti za nacionalne i međunarodne baze podataka
 • provodi analizu i evaluaciju perinatalnog zdravlja i zdravstvene zaštite za potrebe ministarstava i drugih institucija, nevladinih udruga i medija
 • provodi analizu perinatalne smrtnosti kao temeljnog pokazatelja perinatalnih ishoda u odnosu na razinu i uzroke perinatalnih smrti
 • sudjeluje u izradi programa mjera perinatalne zdravstvene zaštite
 • sudjeluje u razvoju pokazatelja perinatalne zdravstvene zaštite i implementaciji u zdravstveni informacijski sustav prema stručnim nacionalnim i međunarodnim smjernicama
 • sudjeluje u stručnom usavršavanju i edukaciji o pokazateljima i praćenju perinatalnog zdravlja
 • temeljem stručnih i znanstvenih istraživanja sudjeluje u predlaganju poboljšanja organizacije perinatalne skrbi

Voditeljica odsjeka: izv. prof. dr. sc. Urelija Rodin, prim. dr. med.

Odsjek za zdravstvenu zaštitu djece predškolske dobi

Odsjek za zdravstvenu zaštitu djece predškolske dobi provodi sljedeće poslove:

 • analizu dostupnosti zdravstvene zaštite predškolske djece praćenjem pokazatelja o preventivnom i kurativnom radu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti djece
 • analizu pokazatelja rasta i razvoja dojenčadi i male djece
 • analizu vodećih uzroka morbiditeta i mortaliteta u dječjoj dobi
 • priređuje odabrane pokazatelje zdravstvene zaštite predškolske djece za Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis
 • dostavlja pokazatelje o rastu i razvoju predškolske djece za nacionalne i međunarodne baze podataka
 • provodi analizu i evaluaciju zdravlja i zdravstvene zaštite djece predškolske dobi za potrebe ministarstava i drugih institucija.
 • sudjeluje u izradi programa mjera zdravstvene zaštite predškolske djece.
 • sudjeluje u razvoju pokazatelja za praćenje rasta i razvoja predškolske djece i implementaciji u zdravstveni informacijski sustav prema stručnim nacionalnim i međunarodnim smjernicama
 • sudjeluje u stručnom usavršavanju i edukaciji o pokazateljima i praćenju zdravlja i zdravstvene zaštite djece predškolske dobi.
 • temeljem stručnih i znanstvenih istraživanja sudjeluje u predlaganju mjera promicanja i unaprjeđenja zdravlja i zdravstvene zaštite djece predškolske dobi.