Propisi – Služba za zdravstvenu ekologiju

Propisi – Služba za zdravstvenu ekologiju

 • Zakon o hrani (NN 81/2013)
 • Zakon o informiranju potrošača o hrani (NN 56/2013)
 • Zakona o kontaminantima (NN 39/2013)
 • Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima (NN 39/2013)
 • Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/2013)
 • Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN 81/2013)
 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/2007, NN 43/2009)
 • Zakon o genetski modificiranim organizmima (NN 70/2005, 137/2009, 28/2013)
 • Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima (NN 39/2013)
 • Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe (NN 39/2013)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br.258/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.siječnja 1997.godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane (NN 18/2013)
 • Zakona o predmetima opće uporabe (NN 39/2013)
 • Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/2013)
 • Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/2013)
 • Pravilnik o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje (NN 86/2010, 7/2011 i 74/2013)
 • Pravilnik o ekstraktima kave i ekstraktima cikorije (NN 81/2010)
 • Pravilnik o dozvoljenom udjelu eruka kiseline u uljima i mastima (NN 70/2008)
 • Pravilnik o hrani podvrgnutoj ionizirajućem zračenju (NN 38/2008)
 • Pravilnik o jestivim uljima i mastima (NN 41/2012)
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o jestivim uljima i mastima (NN 70/2013)
 • Pravilnik o kazeinima i kazeinatima (NN 80/2007)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jestivim kazeinima i kazeinatima (NN 28/2011)
 • Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza jestivih kazeina i kazeinata (NN 70/2009)
 • Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodima (NN 73/2005)
 • Pravilnik o keksima i keksima srodnim proizvodima (NN 73/2005)
 • Pravilnik o uljima od ploda i komine maslina (NN 07/2009)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uljima od ploda i komine maslina (NN 112/2009)
 • Pravilnik o medu (NN 93/2009)
 • Pravilnik o kakvoći uniflornog meda (NN 112/2009)
 • Pravilnik o mesnim proizvodima (NN 131/2012)
 • Pravilnik o oznakama ili znakovima koji određuju seriju ili lot kojem hrana pripada (NN 26/2013)
 • Pravilnik o pivu (NN 142/2011)
 • Pravilnik o proizvodima sličnim čokoladi, krem-proizvodima i bombonskim proizvodima (NN 73/2005)
 • Pravilnik o sirevima i proizvodima od sireva (NN 20/2009)
 • Pravilnik o smrznutim desertima (NN 20/2009)
 • Pravilnik o soli (NN 89/2011)
 • Pravilnik o šećerima i metodama analiza šećera namijenjenih za konzumaciju (NN 39/2009)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o šećerima i metodama analiza šećera namijenjenih za konzumaciju (NN 114/2010)
 • Pravilnik o ugušćenom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu (NN 80/2007)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ugušćenom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu (NN 34/2011)
 • Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza ugošćenog mlijeka i mlijeka u prahu (NN 112/2009)
 • Pravilnik o voćnim sokovima i njima sličnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju (NN 48/2013)
 • Pravilnik o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta (NN 78/2005)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta (NN 86/2010)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta (NN 72/2011)
 • Pravilnika o hrani za posebne prehrambene potrebe (NN 78/2008)
 • Pravilnik o metodama uzorkovanja za provedbu službene kontrole ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla (NN 77/2008)
 • Pravilnik o učestalosti mikrobiološke kontrole u objektima pod sanitarnim nadzorom (NN 137/2009)
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje (NN 125/2009)
 • Vodič za mikrobiološke kriterije za hranu, MPS, 2011
 • Pravilnik o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama te o uvjetima označavanja i pakiranja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama (NN 29/2013)
 • Naputak o stavljanju na tržište Republike Hrvatske genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje odobrene na tržištu Europske unije (NN 83/2013)
 • Pravilnik o dodacima prehrani (NN 126/2013)
 • Pravilnik o uvjetima za uvrštavanje u program monitoringa i provođenje programa monitoringa dodataka prehrani, hrane kojoj su dodani vitamini, minerali i druge tvari i hrane s prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama (NN 83/2013)
 • Pravilnik o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad (NN 122/2013)
 • Pravilnik o prerađenoj hrani na bazi žitarica i dječjoj hrani za dojenčad i malu djecu (NN 126/2013)
 • Pravilnik o hrani za posebne medicinske potrebe (NN 100/2008)
 • Pravilnik o hrani namijenjenoj smanjenju tjelesne mase (NN 89/2008)
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje (NN 125/2009)
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/2009).
 • Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 97/2005)
 • Pravilnika o sigurnosti igračaka (NN 02/2011)
 • Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama(NN 81/2013)
 • Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane
 • Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. Listopada 2011. O informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2206 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004
 • Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani.
 • Uredba Komisije (EZ) br. 629/2008 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani
 • Uredba Vijeća (EZ) 315/1993 o utvrđivanju postupaka Zajednice za kontrolu kontaminanata u hrani
 • Uredba (EZ-a) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o određivanju pojma, opisivanju, opremanju, obilježavanju i zaštiti zemljopisnih oznaka žestokih pića.
 • PRVA DIREKTIVA KOMISIJE od 25. listopada 1985. o metodama analize jestivih kazeina i kazeinata (85/503/EEZ)
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 299/2013 of 26 March 2013 amending Regulation (EEC) No 2568/91 on the characteristics of olive oil and olive-residue oil and on the relevant methods of analysis
 • Direktiva Vijeća 2001/110/EZ od 20. prosinca 2001. o medu
 • Direktiva 1999/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. veljače 1999. o ekstraktima kave i ekstraktima cikorije
 • Direktiva Vijeća 2001/111/EZ od 20. prosinca 2001. o određenim šećerima namijenjenim prehrani ljudi
 • COUNCIL REGULATION (EC) No 479/2008 of 29 April 2008 on the common organisation of the market in wine, amending Regulations (EC) No 1493/1999, (EC) No 1782/2003, (EC) No 1290/2005, (EC) No 3/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2392/86 and (EC) No 1493/1999
 • Direktiva Vijeća 2001/113/EZ od 20. prosinca 2001. o voćnim džemovima, želeima i marmeladama te zaslađenom kesten pireu namijenjenim prehrani ljudi
 • Uredba Komisije (EU) br. 1129/2011 od 11. studenoga 2011. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o popisu Unije prehrambenih aditiva
 • Uredba Vijeća (EEZ) br. 737/90 od 22. ožujka 1990. o uvjetima koji uređuju uvoz poljoprivrednih proizvoda porijeklom iz trećih zemalja nakon nesreće u nuklearnoj elektrani u Černobilu
 • Uredba Europskoga Parlamenta i Vijeća (EZ) br. 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane
 • Uredba komisije (EZ) br. 333/2007 o metodama uzorkovanja i analitiĉkim metodama za službenu kontrolu razina olova, kadmija, žive, anorganskog kositra, 3-MCPD-a i benzo(a)pirena u prehrambenim proizvodima
 • Uredba komisije (EZ) br. 836/2011 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 333/2007 o metodama uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količina olova, kadmija, žive, anorganskog kositra, 3-MCPD i benzo(a)pirena u prehrambenim proizvodima
 • Direktiva komisije (EZ) br. 63/2000 o utvrđivanju posebnih kriterija čistoće prehrambenih aditiva, izuzev bojila i sladila
 • Direktiva komisije (EZ) br. 45/1995 o utvrđivanju posebnih kriterija čistoće koji se odnose na upotrebu bojila u hrani
 • Uredba komisije (EZ) br. 231/2012 o utvrđivanju specifikacija za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
 • Uredba (EZ) br.396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ ( SL L 70, 16.3.2005)
 • Uredba Komisije (EU) br. 165/2010 kojom se izmjenjuje Uredba (EZ) br. 1881/2006 o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani u odnosu na aflatoksine.
 • Uredba Komisije (EU) br. 594/2012 kojom se izmjenjuje Uredba (EZ) br. 1881/2006 o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani u odnosu na okratoksin.
 • Uredba Komisije (EU) br. 1126/2007 kojom se izmjenjuje Uredba (EZ) br. 1881/2006 o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani u odnosu na zearalenon.
 • Uredba Komisije (EU) br. 1126/2007 kojom se izmjenjuje Uredba (EZ) br. 1881/2006 o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani u odnosu na deoksinivalenol.
 • UREDBA KOMISIJE (EZ-a) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za prehrambene proizvode
 • COMMISSION REGULATION (EU) No 209/2013 of 11 March 2013 amending Regulation (EC) No 2073/2005 as regards microbiological criteria for sprouts and the sampling rules for poultry carcases and fresh poultry meat
 • COMMISSION REGULATION (EU) No 365/2010 of 28 April 2010 amending Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs as regards Enterobacteriaceae in pasteurised milk and other pasteurised liquid dairy products and Listeria monocytogenes in food grade salt
 • COMMISSION REGULATION (EU) No 1086/2011 of 27 October 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council and Annex I to Commission Regulation (EC) No 2073/2005 as regards salmonella in fresh poultry meat
 • COMMISSION REGULATION (EC) No 1441/2007 of 5 December 2007 amending Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs
 • UREDBA (EZ) br. 1829/2003 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje
 • UREDBA (EZ) br. 1830/2003 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 22. rujna 2003. o sljedivosti i označivanju genetski modificiranih organizama te sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedene od genetski modificiranih organizama i izmjeni Direktive 2001/18/EZ
 • UREDBA KOMISIJE (EU) br. 619/2011 od 24. lipnja 2011. o utvrđivanju metoda uzorkovanja i analize za službenu kontrolu hrane za životinje s obzirom na prisutnost genetski modificiranog materijala za koji je postupak odobravanja u tijeku ili je odobrenje isteklo
 • Direktiva 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. Lipnja 2002. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na dodatke prehrani
 • Uredba (EZ) br. 1924/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama
 • Uredba (EZ) br. 1925/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o dodavanju vitamina, minerala i drugih određenih tvari u hranu
 • Uredba Komisije (EZ) br. 1170/2009 od 30. studenoga 2009. kojom se izmjenjuje Direktiva 2002/46/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća i Uredba (EZ) br. 1925/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća vezano za listu vitamina i minerala i njihovih kemijskih oblika koji se mogu dodati u hranu i dodatke prehrani
 • Uredba Komisije (EZ) br. 353/2008 od 18. travnja 2008. kojom se uspostavljaju provedbena pravila za aplikaciju zdravstvene tvrdnje kako je predviđeno u članku 15. Uredbe (EZ) br. 1924/2006
 • Uredba Komisije (EZ) br.983/2009 od 21. listopada 2009. o autorizaciji i odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a odnose se na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EZ) br. 984/2009 od 21. listopada 2009. o odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a koje se ne odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EZ) br. 1024/2009 od 29. listopada 2009. o autorizaciji i odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a odnose se na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EZ) br. 1025/2009 od 29. listopada 2009. o odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a koje se ne odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EZ) br. 1167/2009 od 30. studenoga 2009. o odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a koje se ne odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EZ) br. 1168/2009 od 30. studenoga 2009. o odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a koje se ne odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EU) br. 375/2010 od 3. svibnja 2010. o odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a koje se ne odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EU) br. 376/2010 od 3. svibnja 2010. o odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a koje se ne odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EU) br. 382/2010 od 5. svibnja 2010. o odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a koje se ne odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EU) br. 383/2010 od 5. svibnja 2010. o odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a koje se ne odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EU) br. 384/2010 od 5. svibnja 2010. o autorizaciji i odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a odnose se na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EU) br. 957/2010 od 22. listopada 2010. o autorizaciji i odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a odnose se na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EU) br. 958/2010 od 22. listopada 2010. o odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a koje se ne odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EU) br. 1161/2010 od 9. prosinca 2010. o odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a koje se ne odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EU) br. 1162/2010 od 9. prosinca 2010. o odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a odnose se na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EU) br. 432/2011 od 4. svibnja 2011. o odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a koje se ne odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece, o autorizaciji i odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a odnose se na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EU) br. 665/2011 od 11. srpnja 2011. o autorizaciji i odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a odnose se na smanjenje rizika od neke bolesti
 • Uredba Komisije (EU) br. 666/2011 od 11. srpnja 2011. o odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a koje se ne odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EU) br. 1160/2011 od 14. prosinca 2011. o autorizaciji i odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a odnose se na smanjenje rizika od neke bolesti
 • Uredba Komisije (EU) br. 1170/2011 od 16. prosinca 2011. o odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a odnose se na smanjenje rizika od neke bolesti
 • Uredba Komisije (EU) br. 1171/2011 od 16. srpnja 2011. o odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a koje se ne odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EU) br. 378/2012 od 3. svibnja 2012. o odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a odnose se na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EU) br. 379/2012 od 3. svibnja 2012. o odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a koje se ne odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EU) br. 432/2012 od 16. svibnja 2012. kojom se uspostavlja popis dopuštenih zdravstvenih tvrdnji na hrani, a koje se ne odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EU) br. 1048/2012 od 8. studenoga 2012. o autorizaciji određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a odnosi se na smanjenje rizika od neke bolesti
 • Odluka Komisije 2009/980/EU od 17. prosinca 2009. o autorizaciji zdravstvene tvrdnje koja se odnosi na utjecaj koncentrata rajčice topljivog u vodi na agregaciju trombocita, a koja sadrži zahtjev za zaštitu podataka i svih njezinih izmjena
 • Direktiva 2009/39/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o hrani za posebne prehrambene potrebe
 • Uredba Komisije (EZ) br. 41/2009 od 20. siječnja 2009. o sastavu i označivanju hrane prikladne za osobe koje ne podnose gluten
 • Uredba Komisije (EZ) br. 953/2009 od 13. listopada 2009. o tvarima koje se mogu dodati za posebne potrebe u hranu za posebne prehrambene potrebe
 • Uredba Komisije (EZ) br. 1243/2008 od 12. prosinca 2008. o izmjenama priloga III. i VI. Direktivi 2006/141/EZ o zahtjevima glede sastojaka određene hrane za dojenčad i malu djecu
 • Uredba Komisije (EU) br. 851/2013 od 3. rujna 2013. kojom se uspostavlja popis dopuštenih zdravstvenih tvrdnji na hrani, a koje se ne odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EU) br. 536/2013 od 11. lipnja 2013. kojom se uspostavlja popis dopuštenih zdravstvenih tvrdnji na hrani, a koje se ne odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece
 • Uredba Komisije (EZ) br. 608/2004 od 31. Ožujka 2004. koja se odnosi na označavanje hrane i sastojaka hrane s dodanim fitosterolima, fitosterol esterima, fitostanolima i fitostanol esterima
 • Uredba (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane
 • Direktiva Europskog Parlamenta i Vijeća 94/62/ EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu
 • Odluka Komisije o utvrđivanju uvjeta za odstupanje za staklenu ambalažu u pogledu razina koncentracije teških metala utvrđenih u Direktivi 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu (EZ) br. 171/2001
 • Direktiva Komisije br. 97/48/ EZ o drugoj izmjeni Direktive Vijeća 82/711/EZ o utvrđivanju osnovnih pravila potrebnih za ispitivanje migracije sastojaka plastičnih materijala i predmeta koji dolaze u dodir s hranom