Identifikacija Legionella iz uzoraka vode

Legionella su gram negativne patogene bakterije veličine 0.3 – 0.9 x 2 – 20 mikrometra (µm) koje se prirodno nalaze u vodi (jezerima, rijekama, toplim izvorima i vlažnom tlu). Za ljudsko zdravlje postaju opasne kad uđu u sustave vode za ljudsku potrošnju, do čega može doći oštećenjem vodovodnih cijevi, ulijevanjem površinskih voda te neispravnim spojem potrošne vode. Dok u prirodnom okolišu Legionella ne raste intenzivno, u sustavima koje je izgradio čovjek njeno se umnožavanje u visokim koncentracijama može javiti kad visoka temperatura vode između 25 i 43 °C eliminira konkurentsku mikrobnu populaciju, te kada stagnacija vode omogući da se taloženjem organske tvari stvori biofilm u kojem se ova bakterija razmnožava.

Infekcija Legionellama se prenosi infektivnim aerosolom prilikom tuširanja i pranja na slavinama, raspršivanjem vode u rashladnim tornjevima, ovlaživačima zraka te aerosolom koji se stvara iznad bazena. Bolesti izazvane bakterijama roda Legionella, posebno L. pneumophila (Legionella pneumophila), tzv. legioneloze, mogu kod imunokompromitiranih osoba, starijih te oboljelih od neke druge plućne bolesti izazvati ozbiljnu plućnu infekciju (Legionarsku bolest), ali mogu biti i blagog oblika koji nalikuje gripi.

Kod sumnji na pojavu bolesti temeljem epidemioloških indikacija ili kod dokazane legionarske bolesti u pacijenata koji su boravili u objektima za koje se sumnjalo da mogu biti izvor zaraze, Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode i vodoopskrbu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i županijski zavodi za javno zdravstvo uzorkuju vodu iz slavina i tuševa hotelskih soba, bolničkih odjela, spa centara, spremnika tople vode, rashladnih tornjeva, kotlovnica i hidranata. Redovita kontrola bazenskih voda na prisutnost Legionella propisana je Pravilnikom o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta, te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 107/12, 88/14).  Ovdje su prikazani rezultati statističke obrade podataka za uzorke koji su analizirani u laboratoriju HZJZ-a na Odjelu za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu u razdoblju od 2011. do 2016. godine. Cjeloviti rad je objavljen u zborniku radova XXI znanstveno-stručnog skupa Voda i javna vodoopskrba.

Analiza uzoraka za detekciju i identifikaciju vrste Legionella je rađena metodom membranske filtracije postupkom stavljanja membranskog filtra direktno na ploču s BCYE (Buffered Charcoal Yeast Extract) ili GVPC (Glycine Vancomycin Polymyxin B Cycloheximide) selektivnom hranjivom podlogom (Slika 1).

Slika 1. L.pneumophila na crnom filtru na GVPC podlozi (metoda membranske filtracije) izolirana iz realnog uzorka.

Na slici 2. je prikazan soj  L.pneumophila na GVPC podlozi  rađen metodom direktnog nasađivanja. Uzorci su inkubirani 10 dana na 36 ± 1 °C u vlažnoj atmosferi. Vrste su serološki identificirane lateks-aglutinacijskim testom (Legionella Latex Test, Oxoid).

Slika 2. Soj L.pneumophila na GVPC podlozi  (metoda direktnog nasađivanja).

U promatranom šestogodišnjem razdoblju u laboratoriju HZJZ-a je radi određivanja Legionella u uzorcima vode analizirano ukupno 1391 uzoraka, od čega ih je 28,2 % bilo bazenskih, a 71,8 % ostalih voda.  Pod ostalim vodama podrazumijevaju se uzorci uzorkovani na slavinama i tuševima hotelskih soba, bolničkih odjela, spa centara, spremnici tople vode, rashladni tornjevi, kotlovnice i hidranti te uzorci nepoznatog podrijetla koji su dostavljani na analizu u laboratorij.

Do 2013. godine se u bazenima određivao broj Legionella spp., a od 2013. godine, stupanjem na snagu Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta, te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 107/12, 88/14), u uzorcima bazena se određivao broj L. pneumophila. U 4.8 % uzoraka bazenskih voda je izolirana L. pneumphila i to najčešće L. pneumophila serogrupa 1 (Tablica 1).

Tablica 1. Broj i vrsta analiziranih uzoraka na prisutnost Legionella u razdoblju od 2011. do 2016. godine u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo  i broj uzoraka u kojima je izolirana Legionella te vrsta izoliranih Legionella.

Vrsta uzoraka Broj uzoraka Broj uzoraka u kojima je izolirana Legionella Broj uzoraka u kojima je izolirana L.pneumophila serogrupa 1 Broj uzoraka u kojima je izolirana L.pneumophila serogrupa 2-14 Broj uzoraka u kojima je izolirana Legionella species
Bazenske vode 392 19 15 4 0
Ostale vode* 999 252 75 167 10
Ukupno 1391 271 90 171 10

* uzorci uzorkovani na slavinama i tuševima hotelskih soba, bolničkih odjela, spa centara, spremnici tople vode, rashladni tornjevi, kotlovnice i hidranti te uzorci nepoznatog podrijetla koji su dostavljani na analizu u laboratorij

U 25,2 % ostalih uzoraka je izolirana Legionella i to najčešće L. pneumophila serogrupa 2-14 (66,5 %), zatim L. pneumophila serogrupa 1 (29,6 %) te L. species (3,9 %) (Tablica 1). Legionella je češće izolirana u uzorcima tople vode (33.4 %) nego u uzorcima hladne vode (14,8 %) (Tablica 2), jer ovim bakterijama odgovaraju temperature od 20 do 50 °C, a temperature od 35 do 46 °C su idealne za rast i razmnožavanje, dok pri temperaturama nižima od 20 °C Legionella može preživjeti, ali nije aktivna. Legionella se pojavljuju u hotelima, bolnicama, spremnicima tople vode, rashladnim tornjevima i kotlovnicama zbog smanjene potrošnje vode, stajanja vode u slijepim završecima mreža i restrikcija zagrijavanja vode na više temperature.

Tablica 2. Broj ukupno analiziranih ostalih uzoraka tople i hladne vode i broj uzoraka tople i hladne vode u kojima je izolirana Legionella. Ostali uzorci podrazumijevaju uzorke uzorkovane na slavinama i tuševima hotelskih soba, bolničkih odjela, spa centara, u spremnicima tople vode, rashladnim tornjevi, kotlovnicama i hidrantima te uzorke nepoznatog podrijetla koji su dostavljani na analizu u laboratorij.

Godina 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Ukupno
Broj ukupno analiziranih uzoraka tople vode 95 132 88 43 96 106 560
Broj uzoraka tople vode u kojima je izolirana Legionella 38 57 37 14 26 15 187
Broj ukupno analiziranih uzoraka hladne vode 83 126 66 23 53 88 439
Broj uzoraka hladne vode u kojima je izolirana Legionella 13 23 13 3 2 11 65