Pravilnikom o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika (NN 99/13, 157/13, 147/21), te Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (NN 47/14, 115/18, 62/20) propisano je vođenje očevidnika o kemikalijama u proizvodnji i uvozu/unosu, dakle stavljanju kemikalija na tržište Republike Hrvatske.

Dakle očevidnike vode i dostavljaju u Službu za toksikologiju HZJZ samo proizvođači kemikalija, odnosno uvoznici, tj. unosnici kemikalija na hrvatsko tržište.

Kao što se vidi iz Pravilnika bitno je smanjen broj djelatnosti za koje postoji obveza vođenja očevidnika, ali se zato Pravilnik odnosi na sve kemikalije bile one, trenutno, razvrstane kao opasne ili ne. Pravilnikom je definirano za koje se kemikalije moraju voditi očevidnici. To su kemikalije:

 1. definirane u članku 3. stavku 1. točkama a) i b) Zakona o kemikalijama (»Narodne novine« broj 18/13, 115/18, 37/20) kao tvari i smjese koje ispunjavaju kriterije za fizikalne opasnosti, opasnosti za zdravlje ili okoliš utvrđene u 2. – 5. dijelu Priloga I. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 (CLP), a to su:
  –    eksplozivi
  –    zapaljivi plinovi
  –    zapaljivi aerosoli
  –    oksidirajući plinovi
  –    plinovi pod tlakom
  –    zapaljive tekućine
  –    zapaljive krutine
  –    samoreagirajuće kemikalije
  –    piroforne tekućine
  –    piroforne krutine
  –    samozagrijavajuće kemikalije
  –    kemikalije koje u dodiru s vodom otpuštaju zapaljive plinove
  –    oksidirajuće tekućine
  –    oksidirajuće krutine
  –    organski peroksidi
  –    kemikalije nagrizajuće za metale
  –    akutno otrovne kemikalije
  –    kemikalije nagrizajuće/nadražujuće za kožu
  –    kemikalije koje izazivaju teške ozljede oka/nadražujuće za oko
  –    kemikalije koje izazivaju preosjetljivosti dišnih putova ili kože
  –    kemikalije s mutagenim učinkom na zametne stanice
  –    karcinogene kemikalije
  –    reproduktivno toksične kemikalije
  –    kemikalije specifično toksične za ciljane organe pri jednokratnom izlaganju
  –    kemikalije specifično toksične za ciljane organe pri ponavljanom izlaganju
  –    kemikalije opasne za aspiraciju
  –    kemikalije opasne za vodeni okoliš
  –    kemikalije opasne za ozonski omotač
 2. kemikalije za koje je potrebno izraditi sigurnosno-tehnički list sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registriranju, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjenama i dopunama Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94, kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i Direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30. 12. 2006.). To su kemikalije koje u svom sastavu sadrže jednu ili više tvari razvrstanih kako slijedi i u koncentracijama kako slijedi:

Osim smjesa (pripravaka) koje su razvrstane kao opasne potrebno je dostaviti i podatke o smjesama koje u sebi sadrže:
–    tvari koje predstavljaju opasnost za zdravlje ili okoliš (razvrstane kao opasne po CLP) u koncentracijama ≥ 1 %,
–    tvari za koje postoji podatak o graničnim vrijednostima izloženosti (GVI) u koncentracijama ≥ 1 %,
–    tvari koje su razvrstane kao: perzistentne, bioakumulativne i toksične (PBT) u koncentracijama ≥ 0,1 %,
–    tvari koje spadaju u kategoriju vrlo perzistentnih i vrlo bioakumulativnih tvari (vPvB) u koncentracijama ≥ 0,1 %,

Zbirni očevidnici za cijelu državu vode se u Službi za toksikologiju HZJZ temeljem podataka dobivenih od Vaše pravne osobe. Evo popisa očevidnika koje morate voditi u pravnoj osobi i iz kojih morate slati podatke u Službu za toksikologiju. Kliknite ovdje ako želite preuzeti obrasce, pogledati kako se ispunjavaju očevidnici i ako želite vidjeti primjere ispunjenih obrazaca.

 

 Obrasci za preuzimanje  

Upute sa preuzimanje

Obrazac 1 – Proizvodnja kemikalija.xls
Obrazac 1 – Proizvodnja kemikalija.doc
Obrazac 2 – Uvoz / unos kemikalija.xls
Obrazac 2 – Uvoz / unos kemikalija.doc
Obrazac 3 – Zbirni za kemikalije.doc
Obrazac 4 – Proizvodnja biocida.xls
Obrazac 4 – Proizvodnja biocida.doc
Obrazac 5 – Uvoz / unos biocida.xls
Obrazac 5 – Uvoz / unos biocida.doc
Obrazac 6 – Zbirni za biocide
Uputa 1 – Proizvodnja kemikalija
Uputa 2 – Uvoz / unos kemikalijaUputa 3 – Zbirni za kemikalijeUputa 4 – Proizvodnja biocidaUputa 5 – Uvoz / unos biocidaUputa 6 – Zbirni za biocide

Služba za toksikologiju prikuplja te podatke kao i podatke od drugih ustanova, državnih tijela i tvrtki kako bi se moglo promptno reagirati u slučaju:

– nesreća s kemikalijama
– primanja unesrećenih osoba u bolnicu zbog otrovanja
– umrlih zbog otrovanja
– drugo (npr. o pravnim osobama koje stavljaju na tržište ili koriste zabranjene tvari, listi registriranih opasnih kemikalija, listi starih kemikalija itd.)

Proizvodnja
Zašto nam je važno imati očevidnike o proizvodnji? Naprosto zato da saznamo koje su to kemikalije i u kojim količinama se nalaze na teritoriju RH. Imati podatke je ključno, jer možemo tako štititi građane i donositi pravilne odluke u slučaju nesreća. Ima i drugih razloga. Zamislite samo koliko je važno dobiti informaciju kako netko negdje u Hrvatskoj proizvodi tvar koja je upravo Vama važna i tražite način kako je nabaviti. Mi Vam možemo pomoći u tome, ako imamo podatke.

Koje su obveze onih koji se bave proizvodnjom kemikalija? U prvom redu, takva pravna ili fizička osoba mora voditi vlastite očevidnike. Slijedeća dužnost svake takve pravne ili fizičke osobe je da do konca siječnja dostavi u Službu za toksikologiju HZJZ zbirne podatke o tome koliko je koje od kemikalija proizvedeno.

Uvoz/unos
Od 1. srpnja 2013. godine uvozom se smatra nabavljanje robe samo iz zemalja koje nisu članice EU. Kako je nama bitno raspolagati podacima o svim kemikalijama koje se mogu naći na teritoriju RH, onda se ovdje vode očevidnici o nabavi kemikalija i iz zemalja članica EU što se smatra unosom.