Korištenje zdravstvene zaštite zbog poremećaja štitnjače u Hrvatskoj

Hospitalizacije zbog poremećaja štitnjače

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iz baze hospitalizacija je od ukupno 48.480 hospitalizacija zbog endokrinih bolesti, bolesti prehrane i metabolizma u 2016. godini bilo 12,4 % hospitalizacija zbog poremećaja štitnjače (MKB dijagnoze E00-E07). U razdoblju od 2012. do 2016. godine se broj hospitalizacija zbog poremećaja štitnjače u stacionarnom dijelu bolnica Hrvatske kretao od 2205 u 2012. godini do 2993 u 2016. godini ukupno za oba spola. Analiza prema spolu pokazuje da je broj hospitalizacija kod žena veći nego kod muškaraca.

Najveći je broj hospitalizacija zabilježen u dobnoj skupini 40-59 godina (1251 u 2016. godini), a najčešća pojedinačna dijagnoza koja je uzrok hospitalizacija u ovoj dobnoj skupini je druga netoksična guša sa 643 hospitalizacije.

 

Tablica  1. Broj hospitalizacija zbog poremećaja štitnjače (E00-E07) u stacionarnom dijelu bolnica Hrvatske u razdoblju od 2012. do 2016. godine.

 

Dobne skupine

0-6 7-19 20-39 40-59 60-69 70-79 80-130 ukupno
2016. 4 100 567 1251 710 292 69 2993
2015. 11 125 530 1153 594 317 70 2800
2014. 8 105 421 893 442 235 54 2158
2013. 15 121 380 773 432 237 59 2017
2012. 7 122 400 906 448 273 49 2205

 

Tablica  2. Broj hospitalizacija zbog poremećaja štitnjače prema pojedinim dijagnozama u stacionarnom dijelu bolnica Hrvatske u 2016. godini

 

    Dobne skupine
šifra MKB 10 naziv dg 0-6 7-19 20-39 40-59 60-69 70-79 80-130 ukupno
E01 Poremećaji štitnjače i prateća stanja uvjetovana manjkom joda 0 0 0 2 1 0 1 4
E02 Supklinička hipotireoza zbog manjka joda 0 0 0 1 0 0 0 1
E03 Ostale hipotireoze 0 11 62 77 62 47 20 279
E04 Druge netoksične guše (strume) 0 15 230 643 383 148 27 1.446
E05 Tireotoksikoza (hipertireoza) 4 43 222 434 224 87 21 1.035
E06 Tireoiditis 0 28 44 86 36 10 0 204
E07 Drugi poremećaji štitnjače 0 3 9 8 4 0 0 24
 E00-E07 Ukupno poremećaji štitnjače 4 100 567 1.251 710 292 69 2.993

 

Tablica  3. Broj hospitalizacija zbog poremećaja štitnjače (E00-E07) u stacionarnom dijelu bolnica Hrvatske prema spolu i dobnim skupinama u razdoblju 2012. do 2016. godine

 

Dobne skupine
spol 0-6 7-19 20-39 40-59 60-69 70-79 80-130 ukupno
2016. M 2 16 104 212 114 48 10 506
Ž 2 84 463 1039 596 244 59 2487
2015. M 7 18 85 187 103 52 13 465
Ž 4 107 445 966 491 265 57 2335
2014. M 2 19 55 138 76 39 14 343
Ž 6 86 366 755 366 196 40 1815
2013. M 4 31 69 117 77 54 10 362
Ž 11 90 311 656 355 183 49 1655
2012. M 5 17 58 140 68 60 7 355
Ž 2 105 342 766 380 213 42 1850

 

Slika 4. Broj hospitalizacija zbog poremećaja štitnjače (E00-E07) u stacionarnom dijelu bolnica Hrvatske prema spolu i dobnim skupinama u 2016. godine

 

 

Poremećaji štitnjače – podaci iz primarne zdravstvene zaštite (PZZ)

Prema podacima iz CEZIH-a za 2015. godinu najveći se broj slučajeva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti-djelatnosti opće/obiteljske medicine u skupini bolesti štitnjače odnosio na ostale hipotireoze (43,33 %) i druge netoksične strume (33,69 %). Na bolesti štitnjače uzrokovane manjkom joda odnosilo se  svega 1,71 % slučajeva (Tablica 1).

Tablica 4. Broj slučajeva bolesti štitnjače u PZZ – djelatnosti opće/obiteljske medicine u 2015. godini

 

 

Prema prethodnim podacima iz godišnjih izvješća timova primarne zdravstvene zaštite za 2016. godinu poremećaji štitnjače čine udio od 32,52 % u skupini endokrinih bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma te 1,7 % u ukupnom morbiditetu. Najčešće su zabilježene u dobnim skupinama 20-64 (68,96 %) i 65 i više godina starosti (27,25 %).

 

Pročitajte više