Projekt JATC2 – Joint Action on Strengthening cooperation between interested Member States and the Commission in the area of tobacco control)

JATC2 (Joint Action on Strengthening cooperation between interested Member States and the Commission in the area of tobacco control) je trogodišnja zajednička inicijativa (Joint Action)  30 partnera iz zemalja članica EU koja je nastala s ciljem kontrole uporabe duhana.

Pušenje i drugi oblici konzumacije duhana smatraju se glavnim pojedinačnim uzrokom morbiditeta i prerane smrtnosti koji se može spriječiti. U usporedbi s ostatkom svijeta, Europa ima jedan od najvećih udjela smrtnih slučajeva koji se mogu pripisati duhanu.
Napori za smanjenje broja smrti i bolesti povezanih s duhanom u EU-u sastoje se od Direktive o duhanskim proizvodima (TPD), Direktive o oglašavanju duhana (TAD) i Okvirne konvencije o kontroli duhana (FCTC) od Svjetske zdravstvene organizacije.

Opći cilj projekta JATC2 biti će pružiti potporu provedbi TPD-a i TAD-a.

 

Specifični ciljevi programa su:

1. Osigurati odgovarajuću koordinaciju i evaluaciju

2. Podržati širenje informacija ciljnim skupinama

3. Integrirati rezultate JATC-a u nacionalne politike

4. Olakšati razmjenu dobrih praksi između država članica kako bi se poboljšala provedba Direktive o duhanskim proizvodima (TPD) i povezanih provedbenih i delegiranih akata u brojnim područjima regulacije duhanskih proizvoda i e-cigareta, uključujući laboratorijske kapacitete, analizu i procjenu.

5. Osigurati veću dosljednost u primjeni TPD-a kako bi se osiguralo pošteno unutarnje tržište za duhan i srodne proizvode, posebno u pogledu nadzora tržišta i provedbe.

6. Promicati aktivnosti u skladu s ciljevima Okvirne konvencije SZO o kontroli duhana.

7. Identificirati i ocijeniti postojeće zakonodavstvo u vezi, ali ne isključivo, oglašavanja duhana i reklamiranja proizvoda u nastajanju.

8. Identificirati i razviti najbolju praksu u vezi sa strategijama završetka duhana i za okruženje bez dima.

Kako se sve više zemalja pridružuje inicijativi ​​kontrole duhana i prevencije protiv raka povezanog s duhanom, ujedinjena Europa je važnija nego ikad. Predanost se također pokazuje u približavanju novog Akcijskog plana EU-a za borbu protiv raka, gdje će države članice EU-a zajedno stati u borbi protiv duhana.

 

Trajanje projekta: 36 mjeseci (01.10.2021.-30.9.2024.)

Ukupna vrijednost projekta: 23.437.496,33 HRK

Voditeljica projekta za HZJZ: dr.sc. Dijana Mayer, dr.med.

 

Više o projektu možete pročitati ovdje.